Custom Search

12. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem Yazılı Sorusu ve Cevapları – Orhan EREN

13 Şubat 2013

Aşağıda dosyanın bir kısmı verilmiştir.

1. İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Yabancı etkilerden uzak kalmış bir edebiyattır.
B) Hece ölçüsü ve dörtlük anlayışıyla oluşmuş bir şiir gele-neği vardır.
C) Şiirler ezgilere bağlı olarak söylenmiştir.
D) Toplumun ortak ürünü olduğu için eserlerin çoğunun yaratıcısı bilinmez.
E) Ozanlar, şisirlerini anıtlara yazdırarak ölümsüzleştirmiştir.

2. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) İslamiyet öncesi Türk edebiyatının başyapıtlarından olan Kutadgu Bilig, sosyal yaşamın nasıl olması gerektiği hakkında bilgi verdiği için sade bir dille yazılmıştır.
B) Göktürk alfabesiyle yazılan Orhun Yazıtları İslamiyet öncesi Türk edebiyatının ilk örnekleri sayılır.
C) Arapça olarak yazılan Divanü Lügati’t-Türk, Türk dilinin ilk sözlüğü sayılır, aynı zamanda ansiklopedik bir nitelik taşır.
D) Edip Ahmet Yükneki tarafından Hakaniye lehçesiyle yazılan Atabetü’l-Hakayık, İslam ahlakını öğretmeye çalı-şan didaktik bir eserdir.
E) Koşma nazım biçimiyle ve hece ölçüsüyle yazılan Di-van-ı Hikmet dini-tasavvufi bir şiir kitabıdır.

3. Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatının genel özelliklerinden biri değildir?
A) İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatı geleneğini sürdüren sözlü bir edebiyattır.
B) Şiirlerde biçim kaygısı ön plandadır, sanatlı bir dil kullanılır.
C) Şiirlerdeki benzetmeler, somut varlıklardan yararlanılarak yapılır.
D) Nazım birimi dörtlük, nazım ölçüsü hece ölçüsüdür.
E) Halk şairlerinin hayat hikâyeleri ve şiirleri, meraklıları tarafından “cönk” adı verilen eserlerde toplanmıştır.

4. Aşağıdakilerden hangisi ayraç içinde belirtilen kişiyle ilgili değildir?
A) Şiirlerinde Azeri Türkçesini kullanan şairin eserlerinde tasavvuf düşüncesi hâkimdir. (Fuzûlî)
B) Eserlerinde dini konulara hiç yer vermemiş, Divan edebiyatının kurallarının dışına çıkmıştır. (Nedim)
C) 17. yüzyılın, tarih, coğrafya, denizcilik alanlarında eser veren; eserlerinden bazıları Batı dillerine çevrilen bilginidir. (Kâtip Çelebi)
D) Divan edebiyatında süslü, seçili divan nesrinin temsilcisi kabul edilir. (Sinan Paşa)
E) Düzyazılarını Tuhfetü’l-Harameyn ve Münşeat adlı eserlerde toplayan sanatçı, toplumdaki aksayan yönleri ele alan didaktik şiirler yazmıştır. (Nef’î)

YUKARIDAKİ SORULARIN DEVAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.

12. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı(Ortak Sınav) 

Orhan EREN

Yazılı Soruları Sayfasına Dön

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yeni Site