Custom Search

11. Sınıflar Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları – Özer ÇİLÇİK

31 Ocak 2013

11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI  I. DÖNEM  I. YAZILI  SORULARI

I.Beyit:

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten

Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükûmetten

II. Beyit:

İdrâk-i meâli bu küçük akla gerekmez

Zirâ bu terâzû bu kadar sıkleti çekmez

Müseddes:

Düşün ol zâtı kim emriyle zâtından ıyân olmuş

Vücûd-ı sermedîsinden zemîn ü âsmân olmuş

Düşün deryâyı, her bir katre mevc-i bî- kerân olmuş,

Hafâyâ-yı ilâhîdir ki yekdil, yekzabân olmuş.

            Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem;

            Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hürrem…

 1. Yukarıdaki manzumelerin temasını bulunuz.

2. İkinci beyti günümüz Türkçesi’ne çevirerek kullanılan edebi sanatları açıklatınız

3. Birinci beyitle müseddesin kafiyelerini bularak kafiye şemasını ve biçimini gösteriniz.

4. Manzumelerden hareketle Tanzimat Edebiyatı’nın şiir özellikleri hakkında en az 5 tane çıkarımda bulunuz.

5. Edebiyatımızda ilk özel gazete, ilk resmi gazete ve yarı resmi gazeteyi yazınız.

6. Ziya Paşa’nın…………….. eserine karşı Namık Kemal…………………… eserini yazmıştır.

     Cümlede boşlukları doldurunuz.

7. Tanzimat’ın I.Kuşak ile II.Kuşak yazar ve şairlerinin isimleriyle bu iki kuşak arasındaki farklardan 3’er tanesini yazınız.

8. Tanzimat edebiyatında ortaya çıkan yeni edebi türler nelerdir, bu türlerin gazete ile ilişkisini açıklayınız.

9. Edebiyatın sosyal ve siyasi hayatla ilişkisini örneklerle açıklayınız.

10. Divân edebiyatındaki klâsik kaside ile Tanzimat dönemi kasidesinin temel farklılığı hangi noktadadır ? Belirtiniz.

                                                                                                                        Özer ÇİLÇİK

                                                                                                                   T.Dili ve Edeb. Öğret.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.