eski �ar�klar tiyatro izle, videosu

Ana Sayfa  E-mail Grubu �iirler Forum Sohbet Reklam Ver

ESK� �ARIKLAR

Tiyatroyu �al��t�ran T�rk Dili ve Edebiyat� ��retmeni �ebnem G�RSOY YILMAZ'�n A��klamas�

Eski �ar�klar adl� oyunun haz�rl�k a�amas�nda t�kand���m�z noktalar oldu. Oyun oda, mutfak  ve sokak b�l�m�nden olu�tu�u i�in oynanacak  alan geni� olmal�, sahne d�zenlemesine dikkat etmek gerekiyor. M�zik canl� olursa oyun daha iyi oluyor. Fon m�zi�i ile denedi�imizde daha donuk bir oyun sahnelendi. Bu y�zden canl� m�zik daha ho� oluyor. Ayr�ca oyunun k�sa b�l�mlerden olu�mas� da sizi s�k�nt�ya sokabilir. Baz� anlamlarda teknik kusurlar var oyunda.  Gidermeye �al��t�k elimizden geldi�ince. Umar�m be�enirsiniz. �yi �al��malar�

1. B�L�M

 

 

2. B�L�M

 

3. B�L�M

 

 

4. B�L�M

 

 

5. B�L�M

 

6. B�L�M

 

T�rk Dili ve Edebiyat� ��retmeni  

�ebnem G�RSOY YILMAZ ve Emre ERDO�AN  

 Etkinlikler Sayfas�na D�n 

 

_____________________________Ba�lant�lar______________________________