Custom Search

Edebiyat Deneme Sınavı – 3

14 Ocak 2013

EDEBİYAT DENEME SINAVI – 3

1.  Aldım sazı çıktım gurbet görmeye

     Dönüp yâre geldim yüzüm sürmeye

     Ne lüzum var şuna buna sormaya

     Senden ayrı ne hal oldum, gör beni

Yukarıdaki dörtlüğün uyak düzeni için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Çapraz uyak                B) Düz uyak         C) Sarma uyak                 D) Mani tipi uyak             E) Serbest uyak

 

2.  Güzel aşkım, tatlı aşkım, kaynayan yaram benim

     İçimde taşırım seni yaralı bir kuş gibi

     Ve onlar bilmeden izler geçiyorken bizleri

     Ardımdan tekrarlayıp ördüğüm sözcükleri

     Ve hem can verdiler iri gözlerin için

     Mutlu aşk yoktur

Bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pastoral                B) Lirik            C) Epik                   D) Didaktik          E) Dramatik

 

3. Bilmem siz de bana benzer misiniz? Dört çeşit insan karşısında nutkum tutulur. Deli bir, sarhoş iki, bunak üç, demagog dört. Karşımdaki mantık dışına çıktı mı şaşırır kalırım. Ortak bir dil konuşamazsınız, ikna edemez, bir yerde buluşamaz, anlaşamazsınız, iki kere ikinin dört ettiğini bile anlatamazsınız.

Bu parça hangi edebi türe örnektir?

A) Söyleşi               B) Deneme                   C) Anı                 D) Fıkra           E) Makale
4.  Aşağıdakilerden hangisi “masal “in bir özelliği değildir?

A)  Yer ve zaman belirsizdir.

B)  Eğitici bir nitelik taşıyabilir.

C)  Düş ürünü doğaüstü olay ve kişileri işler,

D)  Ulusal kahramanlar olağanüstü nitelikler kazanır.

E)  Sözlü edebiyat ürünüdür.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi realizmin özelliklerinden biri olamaz?

A)  Gözlem esastır.

B)  Romancılar ideal kişiler yaratmazlar.

C)  Hayatta olan her şey sanatın konusu olabilir.

D)  Çevre ve kişi tasvirleri çoğunlukla olayla birlikte, olayın akışı içinde gerçekleşir.

E)  Süslü, sanatlı ve coşkulu bir anlatıma yer verilir.

 

6.    Sırma saçlım, fidan boylum

       Gelir sallanı sallanı

Birinci dizede görülen söz sanatı, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)  Her şey ne sıcaktı, her şey ne iyi

      Hatta o karanlık, aysız geceler

B)  Yol kuytu, sular şen, koru sakin, ufuk engin

C)  İzmir’in denizi kız, kızı deniz

      Sokakları hem kız, hem deniz kokar

D)  Bulamadım dünyada gönüle mekân

      Nerede bir gül bitse, etrafı diken

E)  Bulut bulut gözlerinle içimde sen vardın

7.  “Kırmızı ve Siyah”, sosyal ve psikolojik bir bunalım romanı, bir ihtiras, aşk ve ölüm hikâyesidir. “Faust” bir bakıma insanlığa Allah’ın mı yoksa şeytanın mı hâkim olduğunu ya da olacağını düşündüren dramdır. “Dar Kapı”, derin psikolojik tahlillerin yapıldığı, içli, dini ve mistik bir aşk anlayışının romanıdır.

Parçada adları ve konuları dile getirilen yapıtların yazarları, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Flaubert – Schiller – Octava Feuillet

B) Stendhal – Goethe – Andre Gide

C) Chateaubriand – Daniel Defoe – Svvift

D) Puşkin – Goethe – Dostoyevski

E) Gogol – Paul De Cock – Jules Mary

 

8. Aşağıdakilerin hangisi “dram” ile ilgili bir özellik değildir?

A)  Gülünç ve acıklı olaylar birlikte işlenir.

B)  Perde sayısı serbesttir.

C)  Kişiler toplumun her kesiminden seçilebilir.

D)  Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.

E)  Seçkin, soylu bir dil kullanılır.

 

9. Neşeli olduğumuzda hayat ırmağı, serbest bir kaynaktan fışkıran bir su gibi akar; hayat mis gibi kokmaya başlar.

Bu cümlede yapılan benzetmede, “benzeyen” durumunda olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) ırmak              B) su         C) hayat         D) çiçek            E) kaynak

 

10. Bir varlığı adıyla birlikte vermek, yavaş yavaş bulma yoluyla doğacak şiir tadının üçte ikisini ortadan kaldırmak demektir. Belirsizliğin zenginliği, müziksel anlatımla beslenirse şiir, kıvamını bulmuş olur.

Bu parça aşağıdaki akımlardan hangisine ait bir görüşü olabilir?

A) Sembolist                        B) Pamasyen            C) Romantik                         D) Sürrealist       E) Realist

 

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir söz sanatı yoktur?

A)  Duyulmasın diye gürültüler uykularda

     Yağmurlar yağar geceleri

B)  Akıl ersin ermesin sevdama

      Senden yanayım dedi yeşeren dal

C)  İki kapılı bir handa
     Gidiyorum gündüz gece

D)  Akşam yine akşam, yine akşam

      Bir sırma kemerdir suya baksam

E)  Memleket isterim

    Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun

12. Yazarın herhangi bir konuda düşüncelerini açıklayarak savunduğu gazete veya dergi yazısıdır. Bu yazı türünde bilgiler ve görüşler belgelere dayandırılır, nesneldir. Konu bakımından sınır yoktur, ilk örneği Şinasi’nin Tercümân-ı Ahval’de yayımladığı “Mukaddime” dir.

Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneme                B) Eleştiri                   C) Röportaj             D) Makale                  E) Biyografi

13. Ey kimsesizler el veriniz kimsesizlere

      Onlardır ancak el verecek kimse sizlere

Bu dizelerdeki edebi sanat, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)  Her nefeste işledim ben bir günah

      Bir günah için demedim bir gün ah

B)  Ela gözlerine kurban olduğum

      Yüzüne bakmaya doyamadım ben

C)  Ne büyüksün ne küçük

      Tamam bana kararsın

D)  Bahçenizde dut var mı?

      Havada bulut var mı?

E)  Beyhude seslenir, beyhude çağlar

      Bir sola bir sağa çoban çeşmesi

 

14.  Martın on sekizi ki Çanakkale kan ağlar

        Gülle kurşun sesiyle çınlıyor karşı dağlar

Bu dizelerde yer alan uyak türü aşağıdakilerden hangisidir

A) Yarım uyak               B) Tam uyak                  C) Çapraz uyak?          D) Cinaslı uyak             E) Tunç uyak

 

15. “Aklı seviniz, yapıtlarınız görkem ve değerini yalnız ondan almalı.” diyen Boileau hangi edebi akımın temsilcisidir?

A) Romantizm                  B) Klasisizm                C) Realizm                       D) Natüralizm              E) Sürrealizm

 

16. Aşağıdaki destan ulus eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?

A) Şehname – İran                B) Kalevala – Fin               C) Mahabarata – Alman                D) Şinto – Japon Rus               E) İgor

 

17. Gazel; en az beş, en çok on beş beyitten oluşur. Fahriye kasidenin bir bölümüdür. Mesnevinin beyit sayısı sınırsızdır. Rubai ve tuyuğ dörtlüklerden oluşur ve hece ölçüsüyle yazılır. 

Bu parçadaki numaralandırılmış bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I.                  B) II.                C) III.                   D) IV.                 E) V.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Orhan EREN

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.