Custom Search

İletişim Dil ve Kültür Etkinliği Soru Cevap

21 Mart 2013

İletişim Dil ve Kültür Etkinliği Soru Cevap

1. ÜNİTE

İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR

A-İLETİŞİM

BAYRAM ÖZFIRAT

· DOĞRU YANLIŞ SORULARI

· BOŞLUK TAMAMLAMA SORULARI

· KAVRAMLAR VE TERİMLER

· METİN ÇALIŞMASI

· KLASİK SORULAR

· TEST SORULARI

İLETİŞİM

DOĞRU-YANLIŞ SORULARI

AŞAĞIDAKİ VERİLEN İFADELERİN DOĞRU YA DA YANLIŞ OLDUĞUNU PARANTEZ İÇERİSİNDE (D) VEYA (Y) YAZARAK BELİRTİNİZ.

1-(D) Birlikte yaşayan insanlar anlaşmak ve paylaşmak zorundadır. Bunun için iletişim yaşamanın gereğidir.

2- (D) İletişim, anlatma-anlaşma üzerine kurulur.

3- (Y) İnsanlar arasındaki iletişim sadece konuşarak gerçekleşir.

4- (D) İnsan; düşüncelerini, duygularını, kaygılarını ve sezgilerini başkalarına iletebildiği ölçüde ifade eder.

5-(D) Her türlü iletişimde gönderici alıcıya iletisini göstergeler yardımıyla iletir. Yani iletişim etkinliğinde gösterge temel kavramlardan biridir. Çünkü iletişimde varlık ve objeler değil; onların sembolü olan göstergeler kullanılır.

6- (Y) Başlıca iletişim unsurları: belirti, belirtke, görsel gösterge ve simgedir.

7 (D) İnsanların iletişimde bulunmak amacıyla kullandığı doğal diller birer gösterge sistemidir.

8- (D) Dil dışı göstergelerin bütün iletileri açıklama imkânı yoktur. Dil dışı göstergeleri; belirti, belirtke, simge ve görsel göstergeler (ikon) kelimeleriyle adlandırabiliriz.

9- (Y) Yazın bitmesiyle birlikte ağaçların yapraklarını dökmesi, havaların soğuması sonbaharın geldiğinin göstergesidir. Bu tür göstergelere dil biliminde simge denir.

10- (D) İnsanlar kavramlarla düşünür, düşündüklerini de göstergelerle anlatırlar. Dil göstergeleri nesne ve kavramların kendisi değildir. Dilde anlamı olan en küçük birime dil göstergesi denir.

11- (D) Türkçede kelimeler ve fiil çekim ekleri dil göstergesidirler. Her dil göstergesi, gösteren ve gösterilenden oluşur.

12- (Y) Uzak bir yerde yaşayan arkadaşınızdan size mektupla fotoğrafını göndermesini istiyorsunuz. Bu davranışta fotoğraf dil bilgisi açısında belirtke olarak adlandırılır.

13- (D) Kişi, sosyal çevrede sağlıklı bir yaşam sürmek için sağlıklı bir iletişim kurmak zorundadır. Ve İnsanlar kendi aralarında iletişim kurmada oldukça yeteneklidir.

14- (D) Dil düşünceyi geliştirirken, düşünce de dili geliştirir. Okuma, yorum yapma, yeni bilgiler edinme, kişinin ruh dünyasını geliştirme dilin insana kazandırdığı ve yaşamsal değeri olan kazanımlarıdır. İnsan böylece düşünce ufkunu geliştirir.

15- (Y) Simge, dili kullanmadan bilgi ve iletileri aktaran en basit araçlardır.

16- (D) İnsanın var olmasıyla birlikte başlayan iletişim, çağımızın gerekleri ve günlük hayatın koşuşturmacısıyla birlikte günümüzde daha da önemli bir hal almıştır.

17- (D) Her dil, belli iletilerin aktarılmasını sağlayan, kendi içerisinde kuralları olan, ancak o kuralları bilenlerin birbirini anlayabildiği, yani iletilenleri çözebildiği bir şifreleme sistemidir.

İLETİŞİM

BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

AŞAĞIDAKİ VERİLEN CÜMLELERDEKİ BOŞ BIRAKILAN YERLERİ UYGUN CÜMLELERLE TAMAMLAYINIZ.

1- Bir başka şeyin yerini tutabilen, kendi dışında bir anlamı belirten her çeşit nesne, biçim, olgu (olay) ve görünüşe……………… denir. (gösterge)

2-Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü (ses, yazı, davranış, görüntü vb.) yolla başkalarına aktarılmasına…………………..denir. (iletişim)

3-……………..gönderilmek istenen bilgi, düşünce, duygu ve benzerinin kanal aracılığı ile şifrelenmesidir. Bu şifre genelde dildir. (ileti)

4- İletilerin kullandığı somut araçlara………………….. denir. (kanal)

5- İletilerin üretildiği şifreleme sistemine…………………… denir. (kod)

6-Bir göstergenin gerçek dünyadaki karşılığına ………………………. denir. (gönderge)

7- ………………………, bir göstergenin sesteki ya da yazıdaki karşılığıdır. (gösteren)

8- …………….., herhangi bir olguda olaylar, durumlar, ilişkiler görgüsüne denir. (bağlam)

9-İletişimin başlıca unsurları şunlardır:

a)

b)

c)

ç)

d)

e)

10-İletişimde kullanılan başlıca dil dışı göstergeler şunlardır:

a)

b)

c)

ç)

11- Bir köşe yazarının köşesinde geçen “Okullarda şiddet unsuru gittikçe artıyor.” Cümlesinde:

a) Gönderici:………………… (yazar)

b) Alıcı:……………………. (okuyucu)

12-Aşağıda verilen dil dışı göstergelerin hangi gruba girdiğini yazınız?

a) Barışın sembolü sayılan zeytin dalı:……………..(simge)

b) Yollardaki trafik levhaları:……………..(belirtke)

c) Dijital kamera ile alınan görüntü:………………(Görsel gösterge)

d) Hastalanmadan önce görülen baş ağrısı:………………………(belirti)

İLETİŞİM

KAVRAMLAR VE TERİMLER

AŞAĞIDA VERİLEN KAVRAMLARI VE TERİMLERİ KISACA AÇIKLAYINIZ.

BELİRTİ:

BAĞLAM:

İLETİ:

KANAL:

KOD:

GÖNDERGE:

GÖNDERİCİ:

ALICI:

İLETİŞİM

METİN ÇALIŞMASI

AŞAĞIDAKİ METİN PARÇALARINDAKİ İLETİŞİM UNSURLARINI BULARAK KARŞILARINDAKİ KUTUCUKLARA YAZINIZ.

“Eskilerden gelen bir edebiyatçıyı günümüz ölçütlerine göre değerlendirmek doğru olur mu? Günümüzde insanların edebiyat anlayışları değişip gelişmiştir. Ancak bu gelişmeyi bir zincir olarak düşünürseniz, zincirin halkaları kopuk değil, birbirine geçmiş durumdadır. Günümüz edebiyatçıları, hem dillerini geliştirmek hem de yeni biçimler oluşturmak bakımından çok şey borçludurlar eskilere.”

Gönderici:

Alıcı:

İleti:

Kanal:

“Gençken gösteriş olsun diye okurdum; sonradan, biraz da kendimi yetiştirmek için okumaya, incelemeye başladım; şimdi ise vakit geçirmek, oyalanmak için yapıyorum bu işi, çıkarımı sağlamak aklımdan bile geçmedi. Kitaba karşı içimde, beni baştan çıkartan aşırı bir sevgi vardı; yalnız kendi ihtiyacımı karşılamak için değil; üç adım uzaktaki çevremi doldurmak, süslemek içindi bu sevgi.

Gönderici:

Alıcı:

İleti:

Kanal:

Ünlü sinema aktörü William Holden, başını mermer masanın köşesine vurup kan kaybından ölmüş de üç gün kimsenin haberi olmamış. Alman gazeteleri isimsiz, ünsüz bir emeklinin tek başına oturduğu evde öldüğünü ve tam üç yıl komşuların bunu fark etmediğini yazdılar. Arkadaşım Celal Sılay, Şişli’deki odasında tek başına öldü. Komşular habersiz. Randevusuna gelmeyince merak eden iki arkadaş, kapısını kırıp içeri girince, şairimizin ölüsü ile karşılaştılar.

Gönderici:

Alıcı:

İleti:

Kanal:

Dostluk öyle kolay değildir. Dost her zaman yüze gülmez. Dost, dostunun bir eksiğini, yanlışını gördü mü onu açıkça yüzüne söyler. Gerçek dostlukta dostun hem iyi yönleri hem kötü yönleri konuşulmalı. Dostun bir hatasını düzeltmek için onun hatasını ona söylemek ne kadar erdemli bir davranıştır. Eğer birinin gerçek dostuysanız çekinmeyin olumsuz yönlerini de söyleyin dostunuza. Ona iyilik etmiş olursunuz.

Gönderici:

Alıcı:

İleti:

Kanal:

İLETİŞİM

KLASİK YAZILI SORULARI

AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ.

1-İletişimin tanımını yaparak dil dışı göstergelerle yapılan iletişime örnek veriniz.

2-İletişimin unsurlarını bir şema çizerek üzerinde gösteriniz.

4-Belirti ile belirtke arasında nasıl fark vardır? Örnek vererek açıklayınız.

3-Görsel gösterge nedir? Örnek vererek açıklayınız.

5-Gösteren ve gösterilen terimlerini örnek vererek açıklayınız.

6-Bir iletişim terimi olan kanalı örnek vererek açıklayınız.

İLETİŞİM

KONU TESTİ

1-…………………., bir bilginin, niyetin, ilke ya da amacın bir işaret sisteminden yararlanılarak bir zihinden başka bir zihne ya da bir merkezden başka bir merkeze ulaştırılmasına denir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İletişim

B) Gösterge

C) Alıcı

D) İleti

E) Kanal

2- Aşağıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

A) İletişim en gelişmiş şekliyle dille yapılır.

B) Her türlü iletişimde bir gönderici ile bir alıcı vardır.

C) Her iletişimde iletiler belli kodlarda oluşturulan göstergeler yardımıyla iletilir.

D) İletişim sadece konuşma yoluyla sağlanır.

E) Dil, göstergelerden oluşan bir sistemdir.

3-Aşağıdakilerden hangisi iletişimin unsurlarından biri değildir?

A) Gönderici

B) Belirtke

C) Kanal

D) İleti

E) Alıcı

4-Aşağıdakilerden hangisi dil dışı göstergelerinden biri değildir?

A) Belirti

B) Belirtke

C) Görsel gösterge(ikon)

D) Simge

E) Konuşma

5-Evimizin penceresini açtığımızda karşı binanın üzerinden dumanların çıktığını görüyoruz. Bir anda itfaiyeciler o alanı dolduruyor. Yancın çıktığını anlıyoruz.

Bu parçada “duman” dil bilgisi açısında ne tür bir göstergedir?

A) Belirti

B) Belirtke

C) Simge

D) İkon

E) Alıcı

6-Yollara konulan trafik levhaları, tehlike, alarm göstergeleri, demir yollarına konulan ışıklar, araçların ve yayaların kırmızı ışıkta durmaları dil dışı göstergelerdendir.

Yukarıdaki örnekleri verilen dil dışı göstergeye ne ad verilir?

A) Görsel gösterge

B) Belirtke

C) Simge

D) Kanal

E) Dönüt

7- Bir öğrenci öğretmenin verdiği ödevi araştırmak için gittiği kütüphanenin fotoğrafını da çekerek kütüphanenin durumunu da öğretmenine göstermek istemiştir.

Bu öğrencinin öğretmenine gösterdiği fotoğraflar ne tür gösterge olarak kabul edilir?

A) Simge

B) Görsel gösterge

C) Belirti

D) Kod

E) Belirtke

8-İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses , yazı, söz ya da davranış gibi bilgiye ne ad verilir?

A) İleti

B) Kod

C) Gösterge

D) Gönderici

E) Kanal

9-Her gün sorunsuz olarak kullandığı arabasından bazı seslerin geldiğini duyan adan arabasının bozulabileceğini düşünerek arabasını tamirciye götürmüş.

Bu parçada arabadan gelen “ses” arabanın bozulabileceğinin göstergesidir. Bu tür göstergelere dil biliminde ne ad verilir?

A) Kanal

B) Gösterge

C) Belirti

D) Şifre

E) ileti

10- Her hafta evine bilgisayarla ilgili bir dergi alan baba, bu dergiyi okuyan oğlunun sadece kitap reklamları olan sayfaları okuduğunu görür.

Bu dergide yer alan kitap reklamları ne tür göstergelerdendir?

A) Görsel gösterge

B) Simge

C) Belirtke

D) Belirti

E) Kod

11-Seyir halindeki bir arabanın yoldaki ışık sisteminde kırmızının yandığını görmesiyle durması, kırmızı ışının ne tür bir gösterge olduğunu gösterir?

A) Dil göstergesi

B) Simge

C) İkon

D) Belirtke

E) Belirti

12-Gezi için bir müzeye gelen öğrenciler etrafta gidecekleri yerleri gösteren işaretlerle karşılaşırlar. Bu işaretler yardımıyla müzeyi rahatlıkla gezerler. Böylece öğrenci grubundan yanlışlıkla ayrılan biri bu işaretler yardımıyla birbirlerini kolaylıkla bulabilirler.

Bu müzede kullanılan işaretler dil biliminde ne tür gösterge olarak adlandırılır?

A) Belirtke

B) Simge

C) Görsel gösterge

D) Belirti

E) Kanal

13-Bir reklam panosunda kullanılan resimler ne tür göstergelerdendir?

A) İkon

B) Dil göstergesi

C) Simge

D) Kod

E) Belirtke

14-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

A) Amacı olmayan, istem dışı gelişen doğal göstergelere belirti denir.

B) “Kitap” göstergesinin gösterenleri yazarın yazısını okurken gördüğümüz “k-i-t-a-p” harfleridir.

C) Her iletişim bir bağlamda gerçekleşir.

D) İletişim amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını, işleyişini inceleyen bilim dalına gösterge bilimi denir.

E) Her türlü iletişimde sadece gönderici yer alır.

15-Aşağıdakilerden hangisi görsel gösterge değildir?

A) Fotoğraf

B) Şema

C) Resimli romanlar

D) Barış sembolü olarak kullanılan zeytin dalı

E) İnsan portresi

16-Günlük çıkan bir gazetede düşüncelerini okuyucuyla paylaşan bir köşe yazarının dile getirdiği yargılar iletişim şemasında ne olarak gösterilir?

A) Dönüt

B) Bağlam

C) Kanal

D) İleti

E) Gönderici

17-Aşağıdakilerden hangisi simge değildir?

A) Birleşmiş Milletler binasın duvarındaki güvercin resmi

B) Türk bayrağındaki ay-yıldız

C) Adalet binasındaki terazi

D) Uzakta görülen duman

E) Kâğıda çizilen kalp

18-“Dün babamın bana hediye ettiği kitabı kaybettim.” Diye arkadaşına dert yanan birinin verdiği iletiyi alan alıcının zihninde çeşitli özellikleriyle bir kitap görüntüsü oluşur.

Alıcının zihninde oluşan kitap görüntüsüne dil biliminde ne ad verilir?

A) Gösterilen

B) Gösteren

C) Gösterge

D) İkon

E) Gönderge

19-Aşağıdakilerden hangisi belirtkeye örnektir?

A) Hasta olacak birinin ateşinin çıkması

B) Gezilip görülen yerlerle ilgili fotoğraflar

C) Trafikte yayaların kırmızı ışıkta durmaları

D) Türk bayrağındaki ay-yıldız

E) Arabayla yokuş inen birinin arabanın tekerleklerindeki yanık kokusunu hissetmesi

20- Aşağıdakilerden hangisi iletişimin unsurlarından biridir?

A) Simge

B) Kanal

C) Görsel gösterge

D) Belirti

E) Belirtke

21- Kendi dışında bir başka şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen nesne, görünüş ya da olguya……………..denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bağlam

B) Kanal

C) İleti

D) Gönderici

E) Gösterge

22-Askere giden birinin askeri elbiselerle çekilmiş fotoğrafını ailesine göndermesi fotoğrafların ne tür bir gösterge olduğunu gösterir?

A) Dil göstergesi

B) Belirti

C) Belirtke

D) İkon

E) İleti

23-“İlkbaharda ağaçların çiçek açması yazın geldiğine işaret etmektedir. “

Bu tür göstergelere dil biliminde ne ad verilir?

A) Belirtke

B) Görsel gösterge

C) Belirti

D) Simge

E) İkon

24-Acele işi olan birinin yetişmek için önündeki dolmuşu ıslık çalarak durdurmasında “ıslık” dil biliminde hangi tür göstergeye örnektir?

A) Simge

B) Belirtke

C) Dil göstergesi

D) İkon

E) Belirti

25- Bir kişi geziye gideceği yerler hakkında bilgi almak için o yerlerin tanıtım broşürlerinden yararlanmıştır.

Bu cümlede broşür hangi tür göstergeye örnektir?

A) Simge

B) Belirti

C) Belirtke

D) Görsel gösterge

E) Kod

Yukarıdaki çalışmanın tamamını İNDİREBİLİRSİNİZ.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.