Custom Search

Milli Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı Test

12 Ocak 2013

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ

1.Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri “Beş Hececiler”  grubunda yer alır?

A)  Orhan Veli KanıkAhmet Kutsi Tecer

B)  Yusuf Ziya OrtaçFaruk Nafiz Çamlıbel

C)  Ahmet Muhip DıranasYahya Kemal Beyatlı

D)  Melih Cevdet Anday –Fazıl Hüsnü Dağlarca

E)  Enis Behiç KoryürekCemal Süreya 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A)  Eserlerde, hayata dönük memleket sorunları dile getirilmiştir.

B)  Hece vezni asıl vezin olarak kabul edilmiştir.

C)  Hikaye ve romanlarda ilk kez İstanbul dışına çıkılır.

D)  Türk tarihine ve milli kaynaklara yönelme görülür.

E)   Şiirde sembolizmin, romanda romantizmin etkisinde kalmışlardır.

 

3. Milli Edebiyat akımı 1911 yılında Ömer Seyfettin ve

              I                                                II

     Ali Canip’in çıkardıkları “Yeni Mecmua” dergisi ile 

            III                                          IV

     başlar. Bu edebiyat, yazı diliyle konuşma dilinin birleştirilmesini, dilde sadeliği, Türk tarihine ve milli

                                                                                                               V

     kaynaklara yönelmeyi amaçlar.

 Yukarıdaki parçada numaralandırılmış yerlerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

 A) I              B) II             C)  III            D) IV              E) V

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler topluluğunun özelliklerinden biri değildir?

A)  Şiirlerinde Anadolu gerçeklerini işlediler.

B)  Cumhuriyet Edebiyatı’nda görülen ilk edebi harekettir.

C)  Ulusal coşkuyla birlikte romantizme yönelmişlerdir.

D)  “Sanat, sanat içindir.” anlayışına bağlı kaldılar.

E)  Halk edebiyatı nazım biçimlerini de kullandılar.

 

5. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Milli Edebiyat Dönemi yazarlarımızdan biri değildir?

A)  Reşat Nuri Güntekin

B)  Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C)  Refik Hait Karay

D)  Tevfik Fikret

E)  Halide Edip Adıvar

 

6. Aşağıdaki eserlerden hangisi Ziya Gökalp’e aittir?

A)  Türkçülüğün Esasları  

B)  Bir Serencam

C)  Aziz İstanbul

D)  Şık

E)  Ankara

 

7. Beş Hececiler’in en tanınmış şairidir. İlk şiirlerinde Yahya Kemal’in etkileri görülür; bu yüzden ilk şiirleri aruzladır. Ancak gerçek ününü heceyle yazdığı şiirlerle kazandı. Şiirlerinde genellikle Memleket, aşk ve düşünce temalarını işledi. Gönülden Gönüle, Çoban Çeşmesi eserlerinden sadece birkaçıdır.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Necip Fazıl Kısakürek

B)  Yusuf Ziya Ortaç

C)  Faruk Nafiz Çamlıbel

D)  Enis Behiç Koryürek

E)  Yahya Kemal Beyatlı

 

8. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A)  Türk Sazı   

B)  Vurun Kahpeye

C)  Yaban

D)  Çalıkuşu

E)  Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminin genel özellikleri arasında yer almaz?

A)  Eserlerde ağırlıklı olarak ülke sorunları işlenmiş ve  bu sorunlara çözümler üretilmiştir.

B)   Eserlerde kahramanların tahlilleri ve çevre tasvirleri gerçekçidir.

C)   Sanatçılar bilinçli olarak Anadolu’ya açılmıştır.

D)   Vezinsiz, kafiyesiz  şiirler yazılmıştır.

E)   Sanatçılar, eserlerinde yalın bir dil kullanmışlardır.

 

10.  Milli Edebiyat’ın önde gelen kişilerindendir. 1911’de Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisinde yazılar yazdı. Türkçülük akımını bir sisteme bağlayıp topluma mal etti.Edebiyatımızın gelişmesi için halka, milli kültür kaynaklarına gidilmesi ve konuşma diliyle yazı dilinin birleştirilmesini savundu. “Türkçülüğün Esasları” , “Altın Işık”  en tanınmış eserlerindendir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Ömer Seyfettin   

B)  Ziya Gökalp

C)  Ali Canip Yöntem

D)  Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E)  Reşat Nuri Güntekin

 

11. Şiir, yazmaya Servet-i Fünun döneminde başlamıştır. Milliyetçi, halkçı bir anlayışın şiirini sade bir dil ve hece ölçüsüyle ortaya koymuştur. Şiirlerinde toplumsal konuları ele almıştır. “Türk şairi”, “milli şair” diye anılmıştır. “Türk Sazı,”  “Ey Türk Uyan,” “Tan Sesleri” tanınmış eserlerindendir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Tevfik Fikret    

B)  Ziya Gökalp

C)  Mehmet Emin Yurdakul 

D)  Ömer Seyfettin

E)  Ziya Gökalp

 

12.   … Milli Edebiyat dönemi yazarlarındandır.Güzel, akıcı, yalın bir dili ,her yaştan insanın rahatlıkla okuyabileceği bir üslubu vardır. Hikayelerini gözlemci bir anlayışla anlatmıştır. Önceleri Servet-i Fünun dergisinde sonra Tercüman-ı Hakikat gazetesinde çalışır. Öykü, tiyatro , anı, fıkra ve mizahi yazı tarzında  eserler vermiştir. “Memleket Hikayeleri” ve  “Gurbet Hikayeleri” yazarın tanınmasını sağlamıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)  Mehmet Rauf

B)  Refik Halit Karay

C)  Faruk Nafiz Çamlıbel

D)  Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E)  Mehmet Emin Yurdakul

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi sanatçılarından biridir?

A)  Ali Canip Yöntem

B)  Orhan Veli Kanık

C)  Namık Kemal

D)  Cenap Şahabettin

E)   Melih Cevdet Anday

 

14.  Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminin genel özellikleri arasında yer almaz?

A)  Dil ,halkın konuştuğu yalın bir dildir.

B)  İstanbul Türkçesi esas alınmalıdır.

C)  Şiirde aruz ölçüsü kullanılmalıdır.

D)  Milli kaynaklara yönelilmeli  ve yurt sorunları işlenmelidir.

E)   Halk edebiyatı geleneği temel alınmalıdır.

 

15. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminde çıkarılmış bir dergi değildir?

A)  Genç Kalemler 

B)  Türk Derneği

C)  Türk Yurdu

D)  Türk Ocağı

E)   Mavi

 

16. Aşağıdakilerden hangisinde verilen eser, karşısındaki yazara ait değildir?

 ASodom ve Gomore – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

B)  Ateşten Gömlek – Halide Edip Adıvar

C)  İstanbul’un İçyüzü – Refik Halit Karay

D)  Yeşil Gece – Ömer Seyfettin

E)  Dudaktan KalbeReşat Nuri Güntekin

 

17. Aşağıdaki romanlardan hangisi Kurtuluş Savaşı dönemini anlatmaktadır?

A)  Yaban      

B)  Akşam Güneşi

C)  Eylül

D) İntibah

E) Mai ve Siyah

 

18.  Ahmet Celal, yedek subay olarak katıldığı Birinci Dünya Savaşı’nda bir kolunu kaybeder. İngilizler, İstanbul’u işgal edince emir eri Mehmet Ali’nin Porsuk çayı kıyısındaki köyüne gidip yerleşir. Köylü, Ahmet Celal’e bir düşman gözüyle bakmaktadır.Birinci İnönü Savaşının kazanılması köylüler için hiçbir şey ifade etmemektedir. Ahmet Celal, köylülerin bu bilinçsizliği  karşısında kendini sorgular ve yıllarca ilgisiz bırakılan bu köylüleri suçlamaktan, eleştirmekten  vazgeçer; çünkü anlamıştır ki asıl suçlu köylüler değil onunla ilgilenmeyen Türk aydınıdır.

Aşağıdakilerden hangisinde bu paragrafta bahsedilen roman ve bu romanın yazarı bir arada verilmiştir?

A)  Türk’ün Ateşle İmtihanı – Halide Edip Adıvar

B)  Çalıkuşu – Reşat Nuri Güntekin

C)  Dokuzuncu Hariciye KoğuşuPeyami Safa

D)  Memleket Hikayeleri – Refik Halit Karay

E)  YabanYakup Kadri Karaosmanoğlu

 

CEVAP ANAHTARI

  1. B    2. E    3. D     4. D    5. D     6. A   7. C     8. A    9. D    10. B   11. C   12. B    13. A    14. C   15. E     16. D    17. A

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.