Custom Search

12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

24 Şubat 2013

Aşağıda dosyanın bir kısmı verilmiştir.

1. Aşağıdaki cümlelerin yanına bilgiler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.( 10 p. )

a) (    ) Öykücülüğü kendine meslek edinen ilk yazarımız Ömer Seyfettin’dir.

b) (    ) *Romanları etkilendikleri akıma göre (üslup bakımından) “romantik roman, “gerçekçi roman”, “doğalcı roman”, “estetik roman”, “izlenimci roman”, “dışavurumcu roman”, “yeni roman” şeklinde sınıflandırabiliriz.

c) (    ) Bir romanda anlatıcının bakış açısı olay örgüsü içinde değerlendirilir.

ç) (    ) Romanlarda olay örgüsünden oluşan parçalar olay halkasını oluşturur.

d) (    ) Edebiyatımızda realizmin etkisinde ve teknik yönden ilk başarılı roman örnekleri Cumhuriyet Döneminde verilmiştir

e) (    ) Tanzimat dönemi romanlarında konular genellikle ülke sorunları ve yerli hayattan seçilirken Millî Edebiyat döneminde alafrangalık, cariye    ve esirlik gibi konulara ağırlık verilmiştir.

f) (    )  Tanzimat Dönemi romanlarında olay örgüsünde rastlantılara sıkça yer verilir, romantizmin etkisiyle kişiler genellikle tek yönlüdür; Servet-i Fünun ve Millî Edebiyat Döneminde ise olayların akışında rastlantılara pek yer verilmeyip gözleme önem verilmiştir

g) (    ) Tanzimat ve Servetifünun dönemi roman ve hikâyelerinde genellikle uzun tasvirler, süslü bir dil kullanılırken Millî Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi roman ve hikâyelerinde daha sade bir dil kullanılmıştır.

h) (    ) Olaya dayalı metinlerde, olay örgüsü ve temanın oluşması için sadece “mekân” yeterlidir.

ı)  (    )  Roman ile öykü arasındaki en önemli fark, romanda kişi, zaman ve mekâna bağlı olarak olay örgüsünde ayrıntıya inilmesidir.

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz. (10 p.)

Öykü, bir tür olarak karakteristik özelliklerini ancak 19. yüzyılda romantizm ve realizm akımlarının yaygınlaşmasıyla kazanmıştır. Dünya edebiyatında bu tür başlıca iki kolda ilerlemiştir. ………………..  veya …………….. de  denilen hikaye çeşidinin kurucusu Fransız yazar Alphonse Daudet (Alfons Dode)  ve ……………………………………….’ tır.  …………………….  hikâyesinin temsilcisi ise Rus yazar …………………………… ‘dur. Bizde, destanlar, halk hikâyeleri ve masallarla eski bir temeli olan bu tür, XIV ve XV. yüzyılda “Dede Korkut Hikâyeleri” ile çağdaş hikâye tekniğine yaklaşmıştır. Millî kültürümüzün önemli parçalarından “Dede Korkut Hikâyeleri”, “destanlar” ve “halk masalları” nı saymazsak, Avrupaî tarzda ilk hikâyeler, …………………………….döneminde görülür. Basılan ilk hikâye kitabı, Emin Nihat’ın “Müsameretname”sidir. Bu kitapta toplanan hikâyelerin kuruluşu, işlenişi “Binbir Gece Masalları” na benzer. XIX. yüzyılda Tanzimat’la gelen yeniliklerle birlikte Batılı anlamda ilk örneğini …………………………………   “Letaif-i Rivayet ( söylene gelen güzel şeyler ) adlı eserini yazarak vermiş; “Kısadan Hise” ile bu türü geliştirmiş, …………………………………….,  ise “Küçük Şeyler” adlı eseriyle modern hikâyeyi oluşturmuştur. Bağımsız bir tür olma özelliğini ise Milli Edebiyat döneminde …………………………………..’le kazanmıştır. Bizim edebiyatımızda Ömer Seyfettin ………………………. hikâyesinin,  Sait Faik Abasıyanık ve Memduh Şevket Esendal ise ………………………. hikâyesinin en önemli temsilcileri olarak edebiyat tarihimizdeki yerini almıştır.

YUKARIDAKİ SORULARIN DEVAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.  

Soruların Tamamını İndir

Yazılı Soruları Sayfasına Dön

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yeni Site