Custom Search

Birbiriyle Karıştırılan Sözcükler – Sözcüğü Yanlış Anlamda Kullanmak

16 Ocak 2019
Muallak : Neticelendirilmemiş , sonuca bağlanmamış Muğlak : Karışık , çapraşık
Barındırmak : Sığınmak , korunmak Bulundurmak : Var olmasını sağlamak
Şûra : Danışma kurulu Şura : Anlatana göre uzakta olan yer, şu yer
Etken : Sebep , neden , faktör Etkin : Aktif , hareketli , etkili olan
Yaşantı : Yaşam biçimi , alışkanlıklar Yaşam : Hayat
Çekimser : Ne olumlu nede olumsuz davranmak ,girişken olmamak. Çekingen : İçine kapanık olmak
Yankılanma : Sesin bir yere çarpıp  geri dönmesi Yansıma : Görüntü veya ışığın yansıması

 

Fotoğraf : Makine ile çekilen Resim : Ressamın çizdiği
Çalmak : Habersizce almak Gasp etmek : Zorla almak
Düzlemek : Düz hale getirmek

,derlemek, sıralamak

Düzenlemek : Organize etmek , toplamak

 

Olanak : Yaratılan uygun şart , imkan Olasılık : İhtimal , olabilirlik
Uzaklık : Uzak olma durumu , ıraklık Uzunluk : Bir şeyin uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
Özel : Yalnız bir kişiye , bir şeye ait veya               ilişkin olan

Özgü : Özellikle birine veya bir şeye ait olan , has

Özgün : Yalnız kendine özgün nitelik taşıyan , orijinal, taklit olmayan
Sonuç : Netice

 

Son : Bir eylemin ya da olgunun bitiş

zamanı, ‘’ilkin ‘’ karşıtı

Ayrım : Fark , ayırma işi Ayrıntı : Detay

Ayrıcalık : İmtiyaz , ayırıcı özellik

Kapsayan : Birçok şeyi içine almak Kaplayan : Yüzeyini örten, dolduran
Yayın ( neşriyat ) : Gazete , kitap , radyo gibi  araçlarla yayılan haberler , ürün Yayım (neşir) : Yayma işi , eylem
Tepki : Bir olaya, bir güce karşı Etki : Tesir
Azımsamak : Az bulmak (nicelik) Küçümsemek : Önemsiz bulmak
Barındırmak : Beslenmek , korunmak Bulundurmak : Var olmasını sağlamak
Öğrenim : Tahsil görmek , bir iş için gerekli bilgi ,beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla yapılan çalışma Öğretim : Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi
Karşın : Rağmen Karşılık : Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı , gerektirdiği başka davranış , mukabele
Sömürge : Sömürülen ülke Sömürü : Sömürü işi
Büyümek : İrileşmek, yetişmek Uzamak : Saç sakal, tırnak için kullanılır
Batırmak : İğne tığ şiş batar Saplamak : Bıçak saplanır
Bezenmek : Süslenmek Bulanmak : Bir şeylerin bulaşması ( çamur )
Ekmek : Tohum ekilir Dikmek : Fidan dikilir.
Uyarmak : İkaz etmek Hatırlamak : Akla getirmek
Döşemek : Yere sermektir. Halı, kaldırım taşı, ray döşemek … Çekmek : Hava hattı çekilir
Süre : Kısa zaman dilimi Süreç : Başlangıcı ve bitişi belli olmayan uzun zaman dilimi
Ücret : İş gücünün emeğin karşılığı olan para Fiyat : Alım veya satımda bir şeyin para karşılığı değeridir
Saygılı : Saygı gösteren, hürmetli Saygın : Saygı gören, sayılan, hatırlı,  hürmetli olan
Görünüm : Bir şeyin dıştan bakılınca görülen biçimi, manzara

Görüntü : Gerçekte var olmadığı halde varmış gibi görünen varlık

Görünüş : Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı varlık
Naif : Acemice yapılan Nahif : Hassas, duygulu
Güvenilir : İnsanlar için kullanılır Güvenli : Yer, mekan için kullanılır
Kamelya : Çiçek, bitki Kameriye : Çardak
Uhde : Görev Ukde : İçe dert olan
Mütevazı : Alçak gönüllü Mütevazi : Paralel
Mahzur : Sakınca Mahsur : Sarılmış, kuşatılmış
Takdir : Beğenme, değer verme Taktir : Damıtma
Pahalı / Ucuz : Ürünün kendisi pahalı / ucuz olur Yüksek / Düşük : Fiyat yüksek / düşük olur
Bedbaht : talihsiz Bedhah : kötü kalpli
Risk :  Zarara uğrama tehlikesi ( olumsuz durumlar için ) Şans : Rastlantı sonucu elde edilen elverişli durum        ( olumlu durumlar için )
Dokumak : Halı , kilim gibi tezgahta olan şeyler dokunur Örmek : Şiş , çuvaldızla yapılan şeyler örülür

Kaynak: Murat Alğan

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.