Custom Search

Cümlenin Öğeleri Test Soruları Çöz

13 Haziran 2014

Cümlenin Öğeleri Test Soruları Çöz

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem doğru gösterilmiştir?

A) Aradığımız kitap bu değildi.
B) Siz bunları unutmuş olamazsınız.
C) Muhtar, çalışkan bir insandı.
D) Cebinde yüz bin Lirası varmış.
E) Öğrenciler de çağrılanlar arasındaydı.

2. “1992’de Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan yazar kimdi?” sorusuna verilecek yanıt, cümlenin hangisi öğesi olur?

A) Özne
B) Yüklem
C) Nesne
D) Dolaylı tümleç
E) Zarf tümleci

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, ekeylemle çekimlenmiş bir addır?

A) Saçları üzüntüden bir gecede tamamıyla aklaşmıştı.
B) Ok, hedefine mesafeleri aşarak kayarcasına vardı.
C) Fen kitabındaki uzay bölümü yanlışlarla doluydu.
D) Erken gelen sonbaharla havalar birdenbire çok soğudu.
E) Maçtan önce futbolcularda görülen aşırı gerilim azaldı.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, “tamlama” değildir?

A) Postacının getirdiği, sarı bir zarftı.
B) Aradığı gözlük masanın üstündeydi.
C) Beni şaşırtan, onun aldırmazlığıydı.
D) Geldiğimde, her şey yerli yerindeydi.
E) Ona tekrarladığım, kendi sözleriydi.

5. Türkiye’de yazınsal eleştirinin bu kadar geniş bir alana yayıldığını görmek insana mutluluk veriyor.
Bu cümlenin öznesi, aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir?

A) mutluluk
B) insana mutluluk
C) geniş bir alana yayıldığını görmek
D) bu kadar geniş bir alana yayıldığını görmek
E) Türkiye’de yazınsal eleştirinin bu kadar geniş” bir alana yayıldığını görmek

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne “adlaşmış sıfaf”tır?

A) Hırsızı yakalamak için sağa sola koşuşuyorduk.
B) Halk, çığırtkanın bağırtısına kulak bile asmıyordu.
C) Yaramazı, demiryolu köprüsünde oynarken bulmuşlar.
D) Hasta, saatler sonra gözlerini araladı, gülümsedi.
E) Yüreğinde kimseye yer olmayan korkak bir adamdı.

7.
I. Yıllarca aradım kendi kendimi
II. Hiçbir türlü bulamadım ben beni
III. Elli yıl kendimi kendim aradım
IV. Beni bende demen, bende değilim
Bu dizelerin hangi ikisinde kişi zamiri olan sözcük, “özne” görevinde kullanılmıştır?

A) I. ile II.
B) II. ile III.
C) I. ile III.
D) III. ile IV.
E) II. ile IV.

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “-dir” eki, ötekilerden farklı bir öğeyi oluşturan sözcüğe eklenmiştir?

A) Ortalığa bir korkudur yayıldı
B) Güzeller içinde yoktur benzerin
C) Benim yârim gülüşünden bellidir
D) Dünyaya bedeldir gözlerin senin
E) Herkesin gönlünde vardır bir aslan

9.
İncinme dostunun doğru sözüne;
Doğru söz insana batar, demişler
Bu dizelerde altı çizili söz, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüklem
B) Özne
C) Nesne
D) Zarf tümleci
E) Dolaylı tümleç

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “belirtili nesne” yoktur?

A) Şu kırmızı çiçeği bana verebilir misin?
B) Sana bir demet kır çiçeği getirmiş.
C) Bugün bahçedeki çiçeği de suladın mı?
D) Çiçeği büyük bir dikkatle vazoya koydu.
E) Gideceğin zaman çiçeği masanın üzerine bırak.

11. Aşağıdakilerin hangisinde, ad tamlaması cümlenin ötekilerden farklı bir öğesidir?

A) Ayın beşinde Ankara’ya hareket ettik.
B) Teyzemler bizi akşam yemeğine davet ettiler.
C) Hafta sonu komşularla geziye gideceğiz.
D) Ben onu 1996 yazında Bodrum’da tanıdım.
E) Yaz günü böyle kalın elbise giyilir mi?

12. Aşağıdaki dizelerden hangisinin öğelerine ayrılışı yanlıştır?

A) Bir yaz günü / geçtik / Tuna’dan / kafilelerle
B) Şimşek gibi / bir semte / atıldık / yedi koldan
C) Yerden / yedi kat arşa / kanatlandık / o hızla
D) Hâlâ/o/kızıl hatıra/titrer/gözümüzde
E) Bin atlı / o gün / dev gibi bir orduyu /yendik

13. Ege kıyılarında yaşayan Balıkçı Salih ile Yunanlı balıkçı Yangos arasındaki sevgiye dayalı dostluk var bu öyküde.
Bu cümlenin öğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir?

A) Özne, yüklem, dolaylı tümleç
B) Zarf tümleci, özne, yüklem
C) Dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem, özne
D) Özne, nesne, yüklem
E) Dolaylı tümleç, özne, zarf tümleci, yüklem

14.
Kamyonlar kavun taşır ve ben
Boyuna onu düşünürüm
Bu dizelerde, aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?

A) Özne
B) Zarf tümleci
C) Dolaylı tümleç
D) Belirtili nesne
E) Belirtisiz nesne

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, öğe sayısı daha çoktur?

A) O gece komşumuz Salim Bey’in evinde kaldım.
B) O çocuk da uzak bir yerden geliyormuş.
C) Bu okula girmenin önemini kavrayamıyordum.
D) Beni köşedeki muhallebiciye götürmüştü.
E) Tatilden sonra beni bir daha evlerine çağırmadılar.

CEVAP ANAHTARI

1. D      2. B      3. C      4. D      5. E       6. D       7. B        8. A       9. C       10. B      11. B      12. D      13. A      14. C      15. E

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.