Custom Search

Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Raporu

5 Temmuz 2014

Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Raporu (Vahit YILDIZ)

Aşağıdaki raporu word dosyası halinde İNDİR

Okulumuz …………………………………….. 2013-2014 Öğretim Yılı Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı hazırlanan takvim çerçevesinde tamamlanmış, alan ve dal öğretmenleri değerlendirmeleri şu şekilde raporlanmıştır:

1- 16.06.2014, Pazartesi

Okulumuz Atölye Laboratuvar ve kültür dersleri zümre öğretmenler kurulu yıl sonu değerlendirme çalışmaları yapıldı:

Kültür dersleri yıl sonu itibariyle genel başarı seviyesinin oldukça iyi olduğu görülmektedir. Başarısızlık nedeniyle 1 (bir) öğrencinin sınıf tekrarı durumunda olduğu; bunun yanında 100 Teşekkür ve 81 Takdir Belgesi verildiği, 29 öğrencinin Onur Belgesi aldığı görülmüştür. 12. sınıf öğrencilerinin tamamı başarı ile mezun duruma gelmiştir. Devamsızlık nedeniyle sınuf tekrarına kalan öğrenci bulunmamaktadır.

Atölye Laboratuvar Alanı dersleri itibariyle öğrencilerin başarı seviyeleri genel olarak yüksektir. 12. sınıfların işletmelerde beceri eğitimi uygulamaları başarı ile tamamlanmıştır. İşletmelerin öğrencilerimizden memnuniyeti yüksektir. Yıl sonu beceri eğitimi sınavına katılan 12. sınıf 47 öğrenci ve 11. sınıf 48 öğrenci başarılı olmuşlardır.

2- 17.06.2014, Salı

2013/2014 Öğretim Yılı Sene Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı yapıldı:

Okul Müdürü …………………………… Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre hazırladığı gündem maddeleri üzerinde görüşmeler yapıldı; yapılan çalışmalar değerlendirildi, kararlar alınarak gelecek öğretim yılında yapılması gerekenler değerlendirildi.

3- 18.06.2014, Çarşamba

Eğitim-öğretim müfredat programları inceleme çalışmaları yapıldı. Buna göre,

A. Hemşirelik Alanı müfredatları, haftalık ders çizelgeleri, modüller ve yeterlilik tabloları açısından şu sonuçlara ulaşılmıştır:

1-  9. Sınıf derslerinin müfredatı genel anlamda öğrencilerin öğrenme, kavrama ve pekiştirme seviyesine uygundur.

2- 10. sınıf “Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı” dersi müfredatı yoğun olup 3 ders saati yeterli değildir. Ders saati sayısının arttırılması uygun olacaktır.

3- 11. sınıf “Meslek Esasları ve Tekniği” dersi müfredatına 12. sınıfta işlenen konuların da dahil edilmesi ve ders saati sayısının arttırılmaması nedeniyle süre yetersiz hale gelmiştir. Ders saati sayısı arttırılmalıdır.

4- 10. sınıf “Mikrobiyoloji ve Bağışıklama” dersinde işlenen  “Bağışıklama” ünitesi tekrar 11. sınıf “Bulaşıcı Hastalıklar ve Bakımı” dersi içine alınmıştır. Aynı konu olması nedeniyle 11. sınıf konularından çıkarılması uygun olacaktır.

5- 12. sınıf dersleri müfredat programları ile ilgili herhangi bir aksaklığın olmadığı görülmektedir.

B. Acil Sağlık Hizmetleri Alanı müfredatları açısından şu sonuçlara ulaşılmıştır:

1- “Temel Sağlık Uygulamaları” dersi konusu olan “Boşaltım Uygulamaları”nın son modül olması, öğrencilerin gelişimi açısından olumludur.

2- “Travmalarda Acil Yardım” dersi saati yeterli değildir. Özellikle son modüllerin kavranması için uygulama yapmanın zorunlu olduğu da dikkate alınırsa kısıtlı zamanda öğrenme eksik kalacaktır. Aynı şekilde “Temel Sağlık Uygulamaları”  dersi saati de yeterli olmamaktadır. Ders saati sayılarının arttırılması gerekmektedir.

3-  “Farmakoloji” dersi müfredatı çok yoğun olduğu için öğrenciler zorlanmaktadır. Müfredat konularının hafifletilmesi uygun olacaktır.

C. Türk Edebiyatı- Dil ve Anlatım dersi müfredatları açısından şu sonuçlara ulaşılmıştır:

1- 12. sınıf Dil ve Anlatım dersi konuları sınıf seviyesinin altında kalmakta, içerik olarak öğrencilerin bilgilerini pekiştirme amacına uymamaktadır. Bununla beraber 9. sınıfta bütün konular 2 ders saatine sıkıştırılmış, öğrencilerin motive olmasını olumsuz etkilemektedir. Ayrıca öğrencilerin kendini ifade etmelerine de fırsat tanımamaktadır. 12. sınıf seviyesindeki hayati sınavlar da düşünüldüğünde, öğrencilerin sınava hazırlık fırsatını ortadan kaldırmaktadır. Konuların 9. sınıftan başlanarak eşit dağılımı sorunu ortadan kaldıracaktır.

2- Türk Edebiyatı 12. sınıf konuları arasında günümüz yerli ve yabancı çağdaş sanatçılar yeterinde yer bulamamaktadır. Sanatçıların müfredata eklenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

D. Tarih, İnkılap Tarihi dersleri konularının sınıf seviyelerine uygun dağıtıldığı görülmektedir.

E. Yabancı Dil dersi müfredatları açısından şu sonuçlara ulaşılmıştır:

1- Bakanlığımızın Yabancı Dil eğitimi konusunda sonuç odaklılıktan süreç odaklılığa doğru bakış açısının değişimi, öğrencilerin iletişimsel dil öğretimi ile strateji öğretimi ve sonucunda da bağımsız dil kullanımını, bağımsız çalışma bilincini, kendi kendini değerlendirmeyi, öğrenmede sorumluluk üstlenmeyi ve dolayısıyla öğrencinin özerkliğini desteklemektedir. Bu noktada etkinliklerin müfredatta artırılması yerinde olacaktır. Ders kitaplarında dinleme etkinliğine daha fazla yer verilmesi öğrencinin dille olan etkileşimini arttıracaktır.

2- Dil öğretimi konusunda kullanılan parçalar, şarkılar elektronik olarak da öğretmenlere verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

F. Fizik, Kimya, Biyoloji dersleri müfredatı öğrencilerin seviyelerine uygun hale getirilmiştir.Müfredatlar açısından herhangi bir olumsuzluk görülmemektedir.

G. Matematik dersi müfredatı değiştirilmiş şekliyle ilk kez uygulanmaktadır. Konular ve kazanımları öğrencilerin seviyelerine uygundur.

H. Coğrafya dersi müfredatı öğrencilerin etkinlikleri uygulamalı olarak yapmalarına, görsellerden yararlanarak bilgilerini pekiştirmelerine destek olmaktadır.

2. Eğitim- öğretimde yöntem, teknik ve metotlar incelendi, değerlendirmeler yapıldı:

Türk Edebiyatı dersi öğretiminde “anlatım, tartışma, örnek olay yöntemleri”

Dil ve Anlatım dersinde “gösterip yaptırma ve anlatım ve tartışma yöntemleri”

Tarih ve İnkılap Tarihi derslerinde Tarih dersinin içeriği ve konuları gereği “Anlatım, Tartışma, Örnek Olay Yöntemleri”

Matematik dersinde “problem çözme, gösterip yaptırma, anlatım yöntemleri”

Coğrafya dersinde “anlatım, problem çözme, örnek olay” yöntemleri

Beden eğitimi, Bilişim Teknolojileri derslerinde “gösterip yaptırma, bireysel çalışma” yöntemleri,

Fizik, Kimya derslerinde “problem çözme, anlatım, örnek olay, gösterip yaptırma” yöntemleri,

Biyoloji dersinde “anlatım, gösterip yaptırma, tartışma” yöntemleri yaygın kullanılmaktadır.

Meslek dersleri içerik olarak uygulama yapmanın zorunlu olduğu; öğrencilerin bilgilerini becerilerle pekiştirmelerinin kalıcılık açıcından zorunlu olduğu derslerdir. Bu yüzden “ anlatım, örnek olay, gösterip yaptırma” yöntemleri etkin olarak kullanılmaktadır.

3. Eğitim-öğretimde faydalanılan materyaller değerlendirildi. Buna göre:

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte araçların derslere yardımcı materyaller halini almaları eğitimde önemli bir ayrıcalıktır. Gerek bilişim teknolojileri derslerinde öğrencilerin teknolojik araçları kullanmayı geliştirmeleri, gerekse taşıyıcı belleklerin yaygınlaşması bilgilerin saklanma ve çeşitlenmesini sağlamıştır.

Movie maker, Powerpoint gibi programlar da görsel öğrenmeye çok önemli katkılar yapmaktadır.

Okulumuzun teknik laboratuarları araç ve sarf malzeme açısından zenginleştirilmiş; bu da uygulamalı eğitim açısından öğrencilerimize önemli katkılar sağlamıştır.

4- 19.06.2014, Perşembe

Okulumuz Rehber Öğretmeni …………………………… “Öğrencilerin Zaralı Alışkanlıklardan Korunması ve Şiddetin Önlenmesi” konusunda idareci ve öğretmenlere seminer vermiştir.

Çalışmanın ilk ayağında öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunması üzerinde durulmuştur:

Öğrencilerin zararlı alışkanlıklara kapılma yaşının giderek aşağı indiği, bu sorunla mücadelede öğretmenlerin çok önemli roller üstlendiği belirtilmiştir. Çünkü öğretmenin bir ‘rol model’ olduğu, öğrencilerin öğretmene saygı duymasıyla Zararlı alışkanlıklardan uzak duracağı ifade edilmiştir. Rehberlik derslerinde bu alışkanlıkların insan hayatı açısından ne kadar kötü sonuçlar doğuracağı da anlatılmıştır.

Çalışmanın ikinci ayağında eğitimde şiddet konusu ele alınmıştır:

Şiddetin öğrencilerin okula bağlılıklarını azaltan en önemli olumsuzluklardan biri olduğu vurgulanmıştır. Sınıf ortamında öğrencilerle iletişim kurmanın faydaları anlatılmış; hakaret, şiddet içeren hareketler gibi olumsuz davranışların öğrencinin gelişimine engel olacağı vurgulanmıştır.

Çalışmalarda slaytlardan yararlanılmış, örnek modellerle konu renklendirilmiştir.

5- 20.06.2014, Cuma:

Öğretmen ve yöneticiler, Biga genişletilmiş zümre öğretmenler kurulu toplantılarına katıldılar.

6- 23.06.2014, Pazartesi

Okulumuzda 2013-2014 öğretim yılı boyunca yapılan sosyal ve kültürel faaliyetler değerlendirildi, bu tür faaliyetlerin eğitime katkıları açısından şu sonuçlara ulaşıldı:

Okulumuzda günlük ders sayısı 10 (on) saate kadar çıktığı, öğrencilerimizin bir bölümünün taşımalı sistemle eve belirli saatte gitmek zorunda olduğu için derslere katkı sağlayacak sosyal etkinlikler açısından olumsuz faktörler olarak görüldüğü tespit edildi. Ancak öğretmen ve öğrencilerin özverili çabalarıyla fırsat buldukları zamanlarda çeşitli etkinlikleri hayata geçirmelerinin de önemli olduğu görüldü.

Türk Edebiyatı dersi, içeriğine uygun olarak bayramlar ve önemli günlerde kutlama ve anma törenleri için öğrencilerin yeteneklerini ortaya koymalarına yardımcı olmuştur.

Sosyal Kulüpler, belirli günlerde programlar hazırlayarak öğrencilerin etkinliğini, sosyal ilişkileri geliştirici faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Onur Kurulu Rehber Öğretmeni …………………………… ve Atölye Laboratuvar Öğretmeni ………………………….. öğrencileriyle birlikte farklı yaş guruplarına hitap eden  “Sağlıklı Beslenme” radyo programları, “Sağlıklı Dişler” konulu eğitici tiyatrolar hazırlayıp ilçe genelindeki anaokullarına sergilemişler, bu faaliyetlerde öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine destek olmuşlardır.

Spor Kulübü öğrencilerin sportif becerilerini geliştirici müsabakalar düzenlemiş, ayrıca düzenli antrenman programlarıyla öğrencilerin sosyal ve sportif gelişimlerine olanak sağlamıştır.

Ders öğretmenleri okuduğunu anlama ve ifade becerilerine destek amacıyla okuma çalışmaları düzenlemiştir.

Bayram ve önemli günlerde düzenlenen yarışmalarda öğrenciler kompozisyon yazmaları için teşvik edilerek kendilerini geliştirmeleri amaçlanmıştır..

Rehber Öğretmen …………………………, sene başında rehberlik çerçeve planını hazırlamış, buna göre yıllık rehberlik çalışma planı hazırlanmıştır. Sınıf rehber öğretmenleri planlarında belirlenen konuları derslerinde işleyerek öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamışlardır.

24.06.2014, Salı

7 Eylül 2013 tarihinde yayınlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen Öğretmen, Alan Şefi, Koordinatör Öğretmen, Alan Şefi, İdari Personelin görevleri incelendi:

1- Öğretmenlerin genel olarak konuların plana göre işlenişi, sınavların zamanında yapılması, varsa sınıf rehberlik ve sosyal kulüplerin çalışmalarının takibi, nöbet görevi gibi sorumluluklarını yerine getirdikleri

2- Koordinatör öğretmenlerin işletmede sorumluluğundaki öğrencilerin takibi, beceri uygulamalarını yapması, işletmeye düzenli gitmesi, işletme eğitici personelin verdiği görevleri yapması, sorumluluğundaki öğrencilerin beceri eğitimi dönem puanlarını alması gibi görevleri yaptıkları

3- Alan Şeflerinin sorumluluğundaki Atölye ve laboratuarın düzeni, derslerin işlenişini planlama, araç- gereçlerin bakımı ve kullanımı, öğrencilerin iyi yetişmesi için alan öğretmenleriyle işbirliği gibi görevleri yerine getirdikleri

4- İdari personelin yönetmelikle belirtilen ve müdürün verdiği görevleri yerine getirdikleri sonucuna ulaşıldı.

25.06.2014, Çarşamba

ATT Alan Şefi ………………….. ve Hemşirelik Alan Şefi ………………………….., alan/bölüm öğretmenleriyle birlikte sorumlu oldukları teknik laboratuarlardaki malzeme sayımını yapmışlardır. Yıl içinde kullanım sonucu bozulan araçları belirlemişler, gerekli tamir çalışması için idareye bilgi vermişlerdir. Çalışmalarda bir sonraki yıl için gerekli sarf malzeme tespitini de yaparak tedarik edilmesi için idarenin bilgisine sunmuşlardır.

Kültür dersi öğretmenleri yıl içinde kullandıkları kaynak kitapları değerlendirmiş, konuların anlatımında ihtiyaç duydukları kaynakların tespitini yapmışlardır.

26.06.2014, Perşembe

A- 9 ve 10. sınıf sorumlu Müdür Yardımcısı ………………………… yıl içinde devamsızlık durumunu e-Okul verilerine dayanarak anlatmıştır. Buna göre:

1- Özürsüz devamsızlık süresinin 10 güne inmesi öğrencilerin kendilerini kontrol etmelerini sağlamıştır. Sınıf rehber öğretmenlerine düzenli aralıklarla devamsızlıklar verilmiş ve öğrencileri bilgilendirmeleri sağlanmıştır. Devamsızlık süresi 5 gün olan bütün öğrencilerin velilerine bilgi mektubu gönderilmiş ve tedbir almaları konusunda uyarılmışlardır. Öğrencilerin rahatsızlıkları olduğunda sevk verilerek tedavi olmaları sağlanmış, velileri anında bilgilendirilerek sorun çıkması önlenmiştir. İzinsiz okulu terk eden öğrencilerin velilerine anında ulaşılarak öğrencinin bu davranışı devam ettirmesi önlenmeye çalışılmıştır Geç gelmeyi alışkanlık haline getirmemeleri konusunda da öğrencilere düzenli uyarılar yapılmıştır.

2-  11 ve 12. sınıf sorumlu Müdür Yardımcısı ………………………….. yıl içinde devamsızlık durumunu e-Okul ve işletme verilerine dayanarak anlatmıştır. Buna göre:

12. sınıflarda devamsızlıktan kalan öğrenci yoktur. Öğrencilerin işletme devamsızlıları, kurumları tarafından tutularak ay sonlarında okula gönderilmiştir. Dolayısıyla işletme günü öğrenciye izin verilmemiş, çalıştığı kurumdan izin ya da rapor alarak özrünü beyan etmeleri sağlanmıştır. YGS öncesi rapor alımı artmış, öğrenciler beceri eğitiminin % 80’ini tamamlamak zorunluluğu konusunda uyarılmış ve tedbir almaları sağlanmıştır. Veliler sık sık bilgilendirilerek öğrencilerin hata yapmaları önlenmeye çalışılmıştır. Devamsızlık süresi konusunda sıkıntı yaşayan öğrencilerle görüşmeler yapılmış ve gerekli uyarılar yapılmıştır.

11. sınıflarda devamsızlıktan sınıf tekrarı yapan öğrenci bulunmamaktadır.

İşletme koordinatör öğretmenleri devamsızlık takibi yaparak öğrencilerin devamsızlığı alışkanlık haline getirmemeleri için tedbir almıştır. İzinsiz okuldan ayrılan öğrencilerin velileri anında bilgilendirilmiş ve öğrencinin bu davranışı devam ettirmemesi sağlanmıştır.

B- Aynı sınıf seviyesinde aynı derslere giren öğretmenler sınavları ortak yapmışlardır. Sınavların ortak yapılması, konuların sınıflarda eşit olarak götürülmesini sağlamış, bu durum öğretmenler açısından da olumlu görülmüştür. Uygulamanın devam ettirilmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır.

27.06.2014, Cuma

A- İşletmelerde iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda değerlendirme çalışmaları yapılmıştır:

Yıl içinde işletmeye giden öğrenciler, beceri uygulamaları sırasında iş kazaları ile karşılaşmışlardır. Bunlardan bazıları hastadan kan sıçraması, eline iğne batması, cam kırılması sonucu kesikler vb.dir. Bu tür vakaların doğuracağı olumsuz sonuçlar konusunda öğrenciler gerek okulumuzda gerekse sağlık kurumunda eğitimlerden geçirilmektedir. Kaza durumunda öğrencinin derhal kontrolden geçirilerek ilk müdahalenin sağlık kurumunda yapıldığı, alınacak tedbirler konusunda uyarıldığı ve takibinin gerek öğretmeni gerekse sağlık kuruluşu tarafından yapıldığı tespit edilmiştir. Bu tür sorunlar yaşanabileceği için velilerden sene başında gerekli izinlerin alındığı bilinmektedir.

Örnek olarak yaşanan bir sorun üzerinde durulmuştur: 11. sınıf Hemşirelik öğrencisinin gözüne hastadan kan sıçraması sorunu yaşanmıştır. Öğrenciye anında hastanede müdahale edilmiş, koruyucu önlemler uygulanmış ve ailesi bilgilendirilerek takibinin koordinatör öğretmen ve sağlık kurumu tarafından yapılması sağlanmıştır.

B- Haziran Dönemi Mesleki Çalışmalar Raporu hazırlanarak matbu haline getirilmiş ve okul müdürünün onayına sunulmuştur.

Etiketler:

Yorumlar

  1. Mehmet cetinkaya dedi ki:

    Mesleki calisma