Custom Search

Kuyucaklı Yusuf – Sabahattin Ali

17 Ocak 2013

KUYUCAKLI YUSUF

Eserin Özeti:

Kuyucaklı Yusuf’un önemi yalnızca başarılı bir roman olmasından ileri gelmez, öncü bir yapıt olması da ona tarihsel açıdan bir önem kazandırır. Çünkü bu yapıt daha önceki Türk romanından iki bakımdan ayrılır ve yeni bir yol açar. Bir kere Sebahattin Ali’nin Türkiye sorunlarına bakışı farklıdır. Tanzimattan 1950’lere kadarki Türk romanımızın ana sorununu batılılaşma oluşturuyordu. Yazarlarımız içinde bulunduğu toplumun aynası olmaya çalışmıyor, toplumu sorgulamıyorlardı. Buradan da anlaşılacağı üzere halk, ezilen köylü, işçi sınıfını konu alan eserlere 1950’li yıllardan sonra görebiliyoruz.

İşte Kuyucaklı Yusuf bu konuları içine alan onları inceleyen ilk kitap olması dolayısıyla önemlidir. Kuyucaklı Yusuf’ta bir yanda eşraf bürokrasi, zengin kesim bir yanda da ezilen halk bulunmaktadır. Kuyucaklı Yusuf eserin adından da anlaşılacağı üzere Yusuf’un öyküsüdür. Sosyal açıdan Yusuf içinde bulunduğu kent toplumuna kendini yabancı hisseder; yalnız ve mutsuzdur. İstediği tek şey Muazzez ile birleşmektir. Elverişsiz koşullara ve kişilere karşın Muazzez ile evlenmeyi başarır. Aynı koşullar ve kişiler yüzünden karısı ölür. Buradaki durum yoksulluk, yalnızlık içinde kıvranan Yusuf ile Muazzez bir yandan da Şakir ile Hakkı Ethem, Kaymakam gibi zengin, şehvet düşkünü insanlar arasında geçiyor. Yani romanın iki tane toplumsal açıdan incelenecek yönü vardır. Birincisi Yusuf ile Muazzez’in aşkı, ikincisi ise bu aşkın geçtiği elverişsiz ortam.

kuyucaklı yusufKuyucaklı Yusuf bu yönleri ile incelersek toplumsal açıdan tamamen topluma ayna tutmuş şekilde bir gerçeklik arz etmektedir. Kuyucaklı Yusuf gerçekleri topluma ışık tutan, toplumdaki olaylarla örtüşen, şekli dışında romantizmden de etkilenmiştir. Çünkü eserin içeriğini oluşturan toplum hayatı, toplumu oluşturan bireylerin birbirine karşı beslediği planlar, kasaba gerçeğine romantik bir anlayışla bakılmıştır. Yani Kuyucaklı Yusuf’ta realite ve romantizm sanıldığı kadar birbirindne uzak değildir. Eser toplumu ilgilendirmesi, topluma ışık tutması dolayısıyla bakıldığı zaman toplumdaki çarpıklıkları da gözler önüne seriyor. Örneğin; Şehir, doğa-yapay insan, doğal insan-masumiyet, yozlaşmak, şehvet, aşk. Eser incelendiğinde iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci kısım Yusuf çocukluk yıllarını anlatan kısımdır. İkinci kısım ise Yusuf’un Şakir ile çatışmasını Muazzez ile evlenmesini ve yusuf’un yaşadığı sıkıntılarını için ealan kısımdır. Kuyucaklı Yusuf’u dini açıdan değerlendirecek olursak aşağıdaki metni incelemek zorunda kalırız. “Bu alevi köylerinin daha geniş mezhepli, daha temiz ve daha samimi olduğunu ona uzun memuriyet seneleri öğretmişti.

Nahiye ve köyleri dolaşmaya çıktığı zamanlar buralarda kalmayı tercih ederdi. İsmail “Acı bir su getireyim mi?” diyinceye kadar bir “Kızılbaş” köyünde olduğunu nasıl fark etmediğine şaştı.” Yazarın yaptığı en büyük hata olarak şunu söyleyebilirim ki; yazar eserin içine kendi ideolojik anlayışını katması, kendi ideolojik anlayışının ortaya çıkardığı insan proto tipinin daha temiz daha saf, daha iyi olduğunu söylemesi yazarın hatası olarak değerlendirebiliriz. Çünkü yapıtla eserleri belli bir kesime ışık tutup o topluma ayna tutabilir. Yalnız büyük eserler evrensel boyutta değerlendirildiği ve yapıldıkları sürece değer kazanırlar. Belli bir ideolojik anlayışın esiri olmuş kitaplar klasik bir eser olma özelliği kazanamazlar. Aşağıda yazarın bir yanlışı daha göze çarpıyor ki dikkatle metni inceleyeceğiz: “İkisi de akşama kadar masa başında uyumak, öğle ve ikindi namazı kılmak suretiyle vakit geçirmişlerdi. Yusuf onların omuzlarında, havlu ve çıplak ayaklarında nalın, iki kolları sıvalı, aptes almaya gittikleri ve pembe,çıplak ayaklarıyla kirli bir seccadenin üstünde yatıp kalktıklarını tekrar görür gibi oldu. Kendisi için böyle bir hayat tasavvur etmek korkunçtu.” Burada yazar doğrudan olmasa da dolaylı olarak olmasa da günün beş vakti namaz kılmanın düşünülemeyeceğini söylemek istiyor. Doğrudan söyleyemediği için dolaylı olarak çevrenin kirliliğinden, uyuklamalarından bahsediyor. Ancak gerçek mevzu bahis konusu olan olay namazkılmasıdır. Aşağıdaki metinde toplumun bütün renklerini bir arada bize görmek nasip olacak. “Şakir’in kendine benzeyenlerden ibaret bir partisi vardı. Ne candarma ne hükümet bunlara karışmazdı. Çünkü parayı bolca oynatıyorlardı. Bu grubun ekseriyetini yaşlıca hovardalar teşkil ederdi. Bunlar paralarını burada şurada yiyip bitirdikten sonra şimdi, bu husustaki şöhret ve tecrübelerinden ve aralarına katılan ve daha ellerinde yiyecek paraları bulunan delikanlıların sahavetlerinden istifade edip geçiniyorlardı.

Şehrin iyi aileleri arasında bile bunların istedikleri zaman alamayacakları kız yoktu. Adeta bütün eşraf aileleri arasında ezelden beri mevcut değişmez bir mukavele vardı ve buna, harici şeklin değişmesine, vaziyetin tamamen başka olmasına rağmen, daima riayet ediliyordu. Bunun için bunların herhangi bir talebini reddetmek akla gelmez ve 15-16 yaşlarında temiz, güzel kızcağızlar bu saçı burırmaya başlamış, manen ve maddeten çürümüş on parasız sefillerin kucağına atılırdı. Ekserisi pis bir tahin hastalıklara malul olan bu heriflerin evleri bundan sonra dışarıdan pek belli olmayan ve şiddetle saklanan faciaların yuvası olurdu. Şehrin kızlarını bu felaketten bir an olsun korumayan bu adamların, …pular arasında yaşayarak evlenme arzusunu pek seyrek duymaları ve daha bu hayattan yorulup kız istemeye vakit kalmadan ya bir tabanca kurşunu ile yahut da bir hastalık neticesinde etmeleriydi.” Bu olaylar zinciri içerisinde aslında arayacak, sorup soruşturacak bir olay bulamıyorum. Çünkü her şey ayan beyan ortadadır. Burada da yinelendiği gibi günümüzde de yaşadığımız gibi “Ne candarma, ne hükümet onlara karışmazdı, çünkü bolca para oynatıyorlardı.” Rüşvet, iltimas, yolsuzluk yani toplumun tüm kanayan yaraları burada ortaya çıkıyor.

Aile hayatının nasıl bozulduğunu dost (metres) hayatının yaşanmaya başladığı bir nevi Türk toplumunun kendi örf, adet, gelenek görenek ananelerinden uzaklaştığı da ortaya koyulmaktadır. Evlilik olayına da burada değinmek istiyorum. Günümüzün, geleceğimizin ve geçmişimizin en büyük sorunlarından birisi olmuş olan evlilik her devirde aynı olaylar üzerinde iştigal etmektedir. Bir yanda yaşlı, zengin, hovarda damat, bir yanda masum genç kız. İşte bu çelişki sürekli bir döngü haline gelmiş bir realitedir. Eserde bakıldığı zaman yine Selahattin Bey’in evlatlığı, damadı Yusuf’u devlet kirasına işe alırken gösterdiği iltimas da gözlerden kaçmıyor. Okuma-yazmabilmiyor, o işten anlamıyor ancak Kaymakamın evlatlığı olması her şeyi örtbas etmeye yetiyor. Eserde içinde bulunduğu toplumun idari-siyasi yapısını görmek mümkündür. Kaymakamın toplum tarafından saygı gören, söylevleri dikkatle dinlenen dolayısıyla halkın içinde bulunan devlete olan saygı ve sevgi kavramını ortaya çıkarabiliriz. Yine eserde idari işlerin işleniş şekli anlatıldığında devlet kadrolarındaki lüzumsuz, aşırı derecede fazla olan işçi sayısı, tembellik kavramları ortaya çıkıyor. Eser toplumun tüm kurumlarını, toplumda süregelen değişik traji komik olayları göstermesiyle kaynak niteliğinde bir kitaptır. 1935’li yılların yapısı bu kitaptan çıkararak mümkün olacaktır.

Yusuf işaret ettiğimiz aksaklıklara karşın yine de kuşkusuz Türk romanı için yeni ve ilginç bir kahramandır. Onu ilginç kılan yalnızca topluma karşı ters düşmüş, kendini toplumun dışında, belli bir toplumsal yapının yarattığı değerleri ve görüşleri aşmak istemedir. Bu bakımdan düzenle uzlaşamayan kahramanlar tipinin de ilk örneği olması da ilgi çekicidir. İlk verdiğimiz örnekte eşraf sınıfını, o zamandaki idari-siyasi olayların nasıl geliştiğini anlatırken “Ne candarma, ne hükümet bunlara karışmadı. Çünkü parayı bolca oynatırlardı.” Cümlesiyle başlamıştı işe. Yani ikinci bir örnek ile bir takım olanlarında göreni, memleketi asıl idareleri altında bulunduran eşrafı, bu paraya dayanan gücü belirtmektedir. Örneğin; Şakir, babasının yardımıyla evlerinde çalışan Kübra’nın zorla ırzına geçer, ama ne kız ne anası bir şey yapamaz. Kadın, onlardan hesap sormaya kimsenin gücü yetemeyeceğini söylediği zaman Kaymakam Bey “Benim kudretim yeter.” Diyecek gibi olur ama bunu laf olsun söylemek bile içinden gelmez. Yine İhsan’ın düğünde herkesin gözü önünde Ali’yi vuran Şakir, jandarmaya yedirilen rüşvetle ve tanıklara yapılan baskı sonucu mahkemeden beraat eder. Bu örnekleri vermem sebebim işte bu tür olayların yıllardan beri süregelmesidir. Kişiler değişiyor, olaylar değişiyor ama kurumlar hep aynı kalıyor. Bu çarpık zihniyet yüzünden ne Kübra’lar, ne Ali’ler feda ettik bu vatan için. “KUYUCAKLI YUSUF” un toplumun bu kanayan yaralarına değinmesi ve ortaya atması yönüyle, eserde hiçbir batı hayranlığı etkisinin görülmemesiyle, sade ve basit anlatımıyla çok önemli bir şaheserdir. Eksik olan bir yönü de yazar dini inançlarını eserin içinde kullanırken aşırıya kaçmıştır. Diğer inanca sahip olan insanları değerlendirirken nesnel davranmayı başaramamıştır. Her şeye rağmen ezilen halkı, köylüyü anlatması içinde batı hayranlığından hiçbir etki almamasıyla ilk roman özelliği taşır.

“KUYUCAKLI YUSUF” ROMANI PERFORMANS DEĞERLENDİRME SORULARIDIR.

1. Kaza kaymakamı Selahattin Bey ile Yusuf hangi olay üzerine tanışmışlardır?
A) Hilmi Bey’in bağ evinde düzenledikleri eğlencede,
B) Yusuf’un anne ve babasının eşkıyalarca öldürülmesinden sonra,
C) Bakkal Şerif Ağa’nın oğlunun düğünün,
D) Şakir’in Kübra’yı kaçırdığı sırada,
E) Yusuf ve Muazzez’in düğününde.

2. Yusuf’un mahalledeki en iyi arkadaşı olan ve daha sonra öldürülen kişi kimdir?
A) Alanyalı Rüştü Efendi’nin oğlu Kazım
B) Şerif Efendi’nin oğlu Ali
C) Hilmi Bey’in oğlu Şakir
D) Hacı Ethem
E) İzzet

3. Romanın başkahramanı Yusuf ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Okumuş, kültürlü ve meslek sahibi bir kişidir.
B) Kendini içinde bulunduğu topluma yabancı hisseder.
C) Yaşamı boyunca yalnız ve mutsuz olmuştur.
D) Annesi ve babası eşkıyalar tarafından öldürülmüş yetim bir çocuktur.
E) Zenginlere kafa tutan, isyan eden bir halk kahramanıdır.

4. Salahattin Bey’in ölümünden sonra Kaymakam olarak göreve başlayan kişinin adı nedir
A)İsmail B)İzzet C)Ahmet D)Hilmi E)Şakir

5. Ailesinin cinayete kurban gittiği sırada Yusuf’un da yaşadığı olay nedir?
A) Yusuf kolundan yaralanmıştır.
B) Yusuf, eşkıyaların kim olduğunu görmüştür.
C) Yusuf’un parmağı kesilmiştir.
D) Annesinin cesedi başında oturup ağlamıştır.
E) Köylülerden biri tarafından Yusuf fark edilmiştir.

6. Romanda göz önüne serilen en dikkat çekici sosyal gerçeklik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet otoritesi, sosyal güven ve düzeni sağlamaktan uzaktır.
B) Köylüler arasında ekonomik farklılıklar vardır.
C) Kadın- erkek eşitsizliği görülmektedir.
D) Çocukların köy yaşamındaki eksik eğitimi.
E) Köy insanlarının yaşamındaki sıkıntılar.

7. Cinayetin işlendiği Kuyucak köyüne tahkikata giderken Salahattin Bey’in yanında aşağıdakilerden hangisi yoktu?
A) Doktor
B) Müddeiumumi
C) Üç jandarma neferi
D) Başçavuş
E) Jandarma kumandanı

8. Romandaki Ethem’in lakabı neden “Hacı”dır?
A) Mübarek biri olduğu için
B) Çevresi tarafında sevildiği için
C) Ailesi hacca giderken onu da yanlarında götürdüğü için
D) Arkadaşları tarafından bu lakap uygun görüldüğü için
E) Dedesi istediği için

9. Romanda kullanılan anlatıcı ve bakış açıları aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gözlemci Bak. Açı.- Kahraman anlatıcı
B) İlahi Bak. Açı.- Kahraman anlatıcı
C) Çoklu Bak. Açı.- I. şahıs anlatıcı
D) Gözlemci Bak. Açı.- Yazar anlatıcı
E) Hâkim Bak. Açı.- Yazar anlatıcı

10. Aşağıdakilerden hangisi, Kuyucaklı Yusuf romanında yer alan kötü kişilerden birisi değildir?
A) Muazzez B) Hilmi Bey C) Şakir D) Hacı Etem E) Şahinde

11. Muazzez ile Yusuf’un nikâhlandığı haberini Salahattin Bey’e getiren köylünün adı ve “acı su” olarak adlandırılan içecek aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) İbrahim, yöreye özgü su
B) İshak, dere suyu
C) İbrahim, rakı
D) İsmail, rakı
E) İshak, dere suyu

12. Romanda Yusuf, babası Salahattin Bey’in kumar borçlarından nasıl kurtulur?
A) Hilmi Bey, Muazzez’e karşılık borçlarını silmek ister.
B) Şakir, Muazzez’le evlenme karşılığında borçlarını kendisinin ödeyeceğini söyler.
C) Parayı Bakkal Şerif Ağa’nın oğlu Ali’ye Muazzez’i ona vermesi karşılığında borç verir.
D) Hacı Etem, Muazzez’le evlenmek isteğiyle borçları ödemiştir.
E) Hilmi Bey ve Şakir, Muazzez’i kaçırıp Yusuf’u öldürmek ister.

13. Hilmi Bey’in Kaymakam Salahattin Bey’i kumarda kendisine borçlandırmasındaki asıl amacı neydi?
A) Oğlu Şakir’in Kaymakam Bey’in yanında çalışmasını sağlamak
B) Kasabadaki bütün ihaleleri kaymakamın yardımıyla elde etmek
C) Kaymakam Salahattin Bey’le olan samimiyetini arttırmak
D) Kendisinin kaymakamdan daha üstün olduğunu kanıtlamak
E) Kaymakamın kızı Muazzez’i oğlu Şakir’le evlendirmek istediği için olası engelleri ortadan kaldırmak

1- Salahattin Bey, Yusuf ile kızını gittikleri yerden Edremit’e götürür.
2- Salahattin Bey, kızı ile Yusuf’u bulmaları için jandarmaları görevlendirir.
3- Şahinde, Muazzez’in Yusuf’la beraber gittiğini öğrenir.
4- Kaymakam, İsmail’den Yusuf ile kızının nikâh kıydıklarını öğrenir.
14. Yukarıdaki numaralandırılmış cümleleri olay akışına göre sıralayınız.
A) 4-3-2-1    B) 3-2-4-1     C) 4-1-3-2  D) 3-2-1-4    E)1-2-3-4

15. Yusuf mektebe ilk kez nerede gitmiştir?
A) Cennetayağı B) Edremit C) Ayvalık D) Kuyucak E) Aydın

16. Aşağıdaki roman kahramanları ve temsil ettiği değerlerden hangisi yanlıştır?
A) Yusuf – Başkaldırı
B) Kaymakam Salahattin Bey – Sömürü
C) Muazzez – Masumiyet
D) Şakir – Zorbalık
E) Şahinde – İffetsizlik

17. Kuyucaklı Yusuf romanında hangi akımların özellikleri görülür?
A) Romantizm – Klasisizm B) Realizm – Sembolizm
C) Natüralizm – Parnasizm D) Romantizm – Realizm E) Klasisizm – Natüralizm

18. Romandaki olayların mekânı olarak kullanılan Kuyucak Köyü, hangi ilimizdedir?
A) Manisa B) Denizli C) Tokat
D) Aydın E) Bursa

19. Yusuf’un savaşa gönderilmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başparmağının olmaması
B) Yaşının çok küçük olması
C) Memurluk görevinde bulunması
D) Savaş tecrübesinin bulunmaması
E) Şehit yakını olduğu için

20. Kuyucaklı Yusuf memuriyete başladıktan sonra hangi görevlerde bulunmuştur?
A) Kâtiplik – Tahsildarlık
B) Ziraat Mühendisi – Kâtiplik
C) Tahsildarlık – Postacılık
D) Veteriner – Mal müdürlüğü
E) Kâtiplik – Postacılık

21. Yusuf’un mahalledeki en iyi arkadaşı olan ve daha sonra öldürülen kişi kimdir?
A) Alanyalı Rüştü Efendi’nin oğlu Kazım
B) Şerif Efendi’nin oğlu Ali
C) Hilmi Bey’in oğlu Şakir
D) Hacı Etem
E) İzzet Bey

22. Yusuf, babası Salahattin Bey’in kumar borçlarından nasıl kurtulur?
A) Hilmi Bey, Muazzez’e karşılık borçlarını silmek ister.
B) Şakir, Muazzez’le evlenme karşılığında borçlarını kendisinin ödeyeceğini söyler.
C) Parayı Bakkal Şerif Ağa’nın oğlu Ali, Muazzez’i ona vermesi karşılığında borç verir.
D) Hacı Etem, Muazzez’le evlenmek isteğiyle borçları ödemiştir.
E) Hilmi Bey ve Şakir, Muazzez’i kaçırıp Yusuf’u öldürmek

23. Aşağıda verilen roman kişileri ve temsil ettiği değerlerden hangisi yanlıştır?
A) Kaymakam Selahattin Bey – Sömürü
B) Yusuf – Başkaldırı
C) Muazzez – Masumiyet
D) Şakir – Zorbalık
E) Şahinde – İffetsizlik

24. Muazzez’in iç sızlatan “Ağabey beni kaça sattınız?” cümlesinden kısa bir süre sonra gelen Ali’nin ölümü; Şahinde’yi, Muazzez’i, Yusuf’u sevindirir. Salahattin Bey’in ölümü; artık hayatta hiçbir gayesi kalmayan, kalp hastası bir adamın kurtuluşudur. Muazzez’in ölümü ise lüks düşkünü annesinin, Şakir ve ekibinin, parasızlığın da zorlamasıyla ortaya düşen bir kadının tüm kötülüklerden arınmasıdır.”
Yukarıdaki anlatılanlara göre eserde ele alınan ölüm temasıyla ilgili olarak hangi sonuca varılabilir?
A) Ölüm insanlar için kaçınılmaz bir sondur.
B) Ölüm kişinin kötülüklerden arınmasını, kurtuluşunu sağlar.
C) Ölümsüz olmak isteyen insan dünyada bir eser bırakmalıdır.
D) Fakirlerin ölümü zenginler için sevinç kaynağıdır.
E) Ölüm korkusu her zaman insanları huzursuz eder.

25. Muazzez ile evlenmeyi isteyen kimdir?
A) İhsan B) Kazım C) Şakir D) Hacı Ethem E) Vasfi

26. Muazzez 10 yaşında okulu bitirince hangi müzik aleti çalmaya başlamış ve Yusuf buna engel olmuştur?
A) keman B) ut C) kanun D) piyano E) flüt

27. Yusuf’un arkadaşı Ali’nin Muazzez ile evlenmesini istemesinin nedeni nedir?
A) Muazzez’in Ali’yi sevmesi
B) Ali’nin Kaymakam Bey’in borcunu ödemesi
C) Kaymakam Bey’in Ali’yi uygun görmemesi
D) Yusuf’un arkadaşı olması
E) Çocukluk aşkı olması

28. Şakir, Ali’yi nerede vurmuştur?
A) köy meydanında B) kahvede C) İhsan’ın düğününde C) cami avlusunda E) pazar yerinde

29. Yusuf ve Muazzez’in hayattan istedikleri tek şey nedir?
A) mutlu olmak B) çocuk sahibi olmak C) zengin olmak C) beraber olmak E) iş sahibi olmak

30. Selahattin Bey öldüğünde kaç yaşındaydı?
A) 38 B) 46 C) 52 D) 56 E) 60

31. Selahattin Bey’in ölümünden sonra Yusuf mutfağa girdiğinde dolapların boş olduğunu, yiyecek bir şey kalmadığını görünce mutfakta ne yemiştir?
A) tarhana B) bulgur C) börek D) pide E) tatlı

32. Yusuf, Muazzez’i ilk kaçırdığında ve Edremit’ten ayrılırken Muazzez’in entarisinin rengi nedir?
A) kırmızı B) mavi C) beyaz D) siyah E) pembe

33. Yusuf görevden aniden döndüğünde evde düzenlenen eğlencede kim yoktur?
A) Şahinde B) Muazzez C) Ali D) İzzet Bey E) Şakir

34. Şakir’in Muazzezi’ elde etmek için bu kadar ısrarcı olmasının nedeni nedir?
A) Muazzez’e duyduğu karşı konulamaz aşk
B) Muazzez’in iyi bir eş olacağına inanması
C) Bayram yerinde Yusuf’tan yediği yumruğun acısını çıkartmak istemesi
D) Kaymakam Salahattin Bey’in makamından faydalanmak istemesi
E) Zenginliğine güvenmesi

35. Kitabın yayınevi nedir? (4P)

36. Yusuf, Muazzez’in Şakir yerine kiminle evlenmesini istiyor? (8P)

37. Romanda adı geçen on kişinin adını yazınız. (20P)

GİZEM AKGÖZ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Word halinde indir

Cevap Anahtarı

KUYUCAKLI YUSUF KLASİK SORULAR:
1) Kaymakam Selahattin Bey’in içki içmesindeki en büyük sebep nedir?
Eşi
2) Yusuf’un mahallede kavga edip dövdüğü ilk çocuğun adı neydi?
Karabaşın Mehmet
3) Yusuf’un hiç sözünden çıkmayan, onun bir dediğini iki etmeyen kişi kimdir?
Muazzez
4) Muazzez, Terzi Mürüvvet Hanım’dan ne dersi alıyordu?
Ud
5) Kumar borcundan dolayı Hacı Ethem Kaymakam Selahattin Bey’e ne yaptırdı?
Senet imzalattırdı.
6) Kaymakam Selahattin Bey’e imzalatılan senedin parasını ödemek için Yusuf kimden borç aldı?
En yakın arkadaşı Ali’den borç aldı.
7) Yusuf’a borç para veren Ali, aslında parayı kimden almıştı?
Anneannesi Ganime Hanım’dan almıştır.
8) İhsan’ın düğününde Ali’yi vuran kişi kimdir?
Şakir
9) Kaymakam Selahattin Bey’in hastalığı, rahatsızlığı neydi?
Kalp
10) Kaymakam Selahattin Bey’in sürekli okuduğu kitap, mecmua neydi?
Servet-i Fünun Mecmuası veya Amak-ı Hayal
11) Yusuf, Muazzez’i kaçırmadan önce Muazzez en son hangi arkadaşı ile beraberdi?
Meliha
12) Muazzez ile Yusuf’un evliliği haberini duyuran kişi kimdi?
İsmail
13) Muazzez ile Yusuf’un evlenmek için durdukları köy ne köyü idi, köy kimlerden oluşuyordu?
Alevi Köyü
14) Muazzez ile Yusuf’un evlenince hangi ilde devlet memurluğuna başladı?
Balıkesir
15) Hasip Efendi ile Nuri Efendi kimdi, Yusuf’a ne yapmışlardı?
Devlet memurlarıydı. Yusuf’a muhasebe işini öğreten kişilerdi.
16) Yusuf işe başladıktan kısa bir süre sonra ülkenin geleceği için alınan önemli karar veya ilan neydi?
Seferberlik kararı, ilanı
17) Şahinde, eşi Selahattin Bey’e abdest ve namazdan; dinden diyanetten uzak olduğu için nasıl bir lakap takmıştı?
Kızıl gavur
18) Kaymakam Selahattin Bey, kaç yaşında öldü?
46
19) Kaymakam Selahattin Bey yerine gelen yeni kaymakam, Yusuf’u hangi göreve getirdi?
Süvari tahsildarlığı ….
20) Yusuf, süvari tahsildarlık görevine başlayınca kendisine ilk iş olarak ne aldı?
At
21) Yusuf, iş yüzünde uzun zaman gelmeyince Şahinde ile Muazzez nereye, kimin yanına gidiyordu?
Hilmi Bey veya Şakir Ağa yanına, evlerine …
22) Şakir Bey’in evindeki gece eğlencelerinde sürekli taciz edip onu elde etmek isteyen önemli kişi kimdi?
Yeni Kaymakam İzzet Bey
23) Yusuf, yolda hastalanınca hiç bilmediği bir evde kaç gün kendinden geçmiş şekilde yattı?
4 gün
24) Yusuf, yolda hastalanınca sığındığı aile ona ne içirdi, nasıl bir tedavi uyguladı?
Ihlamur içirdi, karnına sıcak tuğla koydu.
25) Yusuf, hastalılığı hafif de olsa atlatınca ne yiyip içebildi?
Tarhana çorbası, yoğurt
26) Yusuf, işi gücü bir anda bırakıp eve hemencecik geri dönünce evde nasıl bir olumsuz durum ile karşılaştı?
Evde tam eğlencenin ortasına düştü. Eşi Muazzez ,içki meclisinde erkeklerle olumsuz bir durumdaydı.
27) Yusuf, evdeki olumsuz ortamı görünce ne yaptı?
Kaymakam ve diğerlerini önce kamçı ile dövdü. Sonra ele geçirdiği silah ile rast gele ateş açıp bazılarını yaraladı, öldürdü.
28) “Eser ….. ile başladı, ….. ile bitti.” cümlesindeki boşluğa ne gelmelidir?
Ölüm
29) Eserin ana konusu nedir?
Yusuf adlı kimsesiz bir çocuğun yaşam mücadelesi ve yaptıkları

Akın DOĞAN

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.