12. Sınıf Türk Edebiyatı Çalışma Soruları ve Cevapları

7 Ekim 2011

A)      Aşağıdaki cümlelerdeki yargılar doğru ise parantez içine D, yanlış ise Y yazınız.

 1. Cumhuriyetin ilanından sonra edebiyatımız, çağdaş anlayışlar doğrultusunda gelişmesini başarıyla sürdürmüştür. (  )
 2. Cumhuriyetin ilk yıllarında “Yedi Meşaleciler” olarak adlandırılan şairler topluluğu, en parlak dönemlerini yaşamaktaydı. (  )
 3. Cumhuriyet döneminde edebiyatımız bireysel bir karakter kazanmış, bu dönemde sanatçıların çoğu romantizme yönelmişlerdir.(  )
 4. Cumhuriyet döneminde Aruz ölçüsünün yerini Hece ölçüsü almış, şiirlerde de günlük konuşma dili kullanılmıştır.(  )
 5. Beş Hececiler, Divan edebiyatının ölçü, biçim ve nazım şekillerini benimsemiş, o doğrultuda eserler  vermişlerdir.( )
 6. Beş Hececiler dize kümelerinde dörtlüklere bağlı kalmayıp yeni biçimler aramışlardır. (  )
 7. Yedi Meşaleciler, Anadolu’yu ve vasat insan tipini şiire sokmuşlardır. (  )
 8. Beş Hececiler ilk şiirlerinde Aruz veznini kullanmışlar daha sonra Heceye geçmişlerdir. (  )
 9. Beş Hececiler Hece vezni ile serbest müstezat yazmayı da denemişlerdir. (  )
 10. Cumhuriyet döneminde Arapçanın ve Farsçanın, özellikle de Doğu edebiyatının etkisi görülür.(  )

B. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın genel özellikleri nelerdir? (Maddeler halinde yazınız.)

C) Beş Hececilerin sanat anlayışı ve genel özellikleri hakkında bilgi veriniz.

D)      Yedi Meşaleciler, Beş Hececiler’i ne ile suçlamışlardır? Bunda başarılı olabilmişler midir? Açıklayınız.

E)       Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

 1. 1.      Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Beş Hececiler’den biri değildir?

A)      Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

B)       Enis Behiç KORYÜREK

C)       Halit Fahri OZANSOY

D)      Ziya Osman SABA

E)       Yusuf Ziya ORTAÇ

2. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?

A)  Atatürk devrimlerinin savunuculuğu yapılır ve bu devrimler yaygınlaştırılmaya çalışılır.

B)  Tabiat tasvirleri gerçeklikten uzak ve sübjektiftir.

C)  Şiirlerde genellikle hece vezni kullanılır.

D)  1930’a kadar Milli Edebiyat çizgisinde gelişir. Bu tarihten sonra toplumcu – gerçekçi bir çizgiye yönelir.

E)  Anadolu insanının sorunları eserlerde işlenir.

3. 1930’lu yıllarda bir grup genç bir araya geldiler. “Canlılık, samimiyet ve daima yenilik” ilkesini benimsediler. Hececilerin elinde tıkanan şiirimize yeni ufuklar açmayı amaçladılar. Cevdet Kudret, Sabri Esat Siyavuşgil, Yaşar Nabi Nayır gibi tanınmış sanatçılardan oluşmuş bu grup şiirimize istedikleri gibi bir yenilik getiremediklerinden kısa sürede dağıldı.

Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Yedi Meşaleciler   B) Birinci Yeniler  C) İkinci Yeniler   D)  Fecr- i Ati topluluğu    E)Beş Hececiler

4. Bu dönemde ilk defa karşılaşılan veya anlatılmaya değer bulunan memleket manzaraları, insanları tas­vir ve hikâye edilir. İnsanların kahramanlıkları övü­lür, tarihi mirasla birleştirilir. Folklor, orijinal bir kay­nak olarak keşfedilir. İnsanların duygu ve iç dünyaları araştırılır. Fakirlik, kötü şartlar bir an önce tedbir alınmayı gerektirir.

Bu parçada sözü edilen edebiyat dönemi aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Tanzimat Edebiyatı

B) Halk Edebiyatı

C) Servet-i Fünûn Edebiyatı

D) Fecr-i Âti Edebiyatı

E) Cumhuriyet Edebiyatı

CEVAPLARI:

A)      Aşağıdaki cümlelerdeki yargılar doğru ise parantez içine D, yanlış ise Y yazınız.

 1. 1.      Cumhuriyetin ilanından sonra edebiyatımız, çağdaş anlayışlar doğrultusunda gelişmesini başarıyla sürdürmüştür. ( D)
 2. 2.      Cumhuriyetin ilk yıllarında “Yedi Meşaleciler” olarak adlandırılan şairler topluluğu, en parlak dönemlerini yaşamaktaydı. ( Y )
 3. 3.      Cumhuriyet döneminde edebiyatımız bireysel bir karakter kazanmış, bu dönemde sanatçıların çoğu romantizme yönelmişlerdir.( Y)
 4. Cumhuriyet döneminde Aruz ölçüsünün yerini Hece ölçüsü almış, şiirlerde de günlük konuşma dili kullanılmıştır.( D )
 5. 5.      Beş Hececiler, Divan edebiyatının ölçü, biçim ve nazım şekillerini benimsemiş, o doğrultuda eserler  vermişlerdir.(Y )
 6. Beş Hececiler dize kümelerinde dörtlüklere bağlı kalmayıp yeni biçimler aramışlardır. (D )
 7. Yedi Meşaleciler, Anadolu’yu ve vasat insan tipini şiire sokmuşlardır. ( Y)
 8. Beş Hececiler ilk şiirlerinde Aruz veznini kullanmışlar daha sonra Heceye geçmişlerdir. (D)
 9. 9.      Beş Hececiler Hece vezni ile serbest müstezat yazmayı da denemişlerdir. ( D)
 10. 10.   Cumhuriyet döneminde Arapçanın ve Farsçanın, özellikle de Doğu edebiyatının etkisi görülür.( Y)

B. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın genel özellikleri nelerdir? (Maddeler halinde yazınız.)

1-     Yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkmış dildeki sadeleşme çalışmaları aralıksız olarak sürmüştür.

2-     Edebiyatımız bu dönemde toplumcu bir karakter kazanmış gerçekçi bir anlayış güdülmüştür.

3-     Aruz ölçüsünün yerini hece ölçüsü almış, şiirlerde de günlük konuşma dili kullanılmıştır. Yine bu dönemde şiirin biçimce daha da serbestleşmesi sağlanmıştır.

4-     Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi türlerde önemli gelişmeler olmuştur.

5-     Cumhuriyetin kuruluşuyla 1940 (İkinci Dünya Savaşı) yılları arasında eser veren şair ve yazarlar genellikle daha önceki Milli Edebiyat akımının etkisinde tam anlamıyla “yerli” ve “halka doğru” ; veya Batı’nın, özellikle Fransız edebiyatının etkisinde kişisel yollarında yürümüşlerdir.

C) Beş Hececilerin sanat anlayışı ve genel özellikleri hakkında bilgi veriniz.

*          Şiirlerinde Anadolu’yu coşkulu bir dille anlattılar.

*          Milli Edebiyatın ölçü, biçim ve nazım şekillerini benimsemiş, o doğrultuda eserler vermişlerdir.

*          Dize kümelerinde dörtlüklere bağlı kalmayıp yeni biçimler aramışlardır.

*          İlk şiirlerinde aruzu kullanan Beş Hececiler şiire I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele döneminde başlamışlardır.

*          Şiirde sade ve özentisiz olmayı tercih etmişler, eserlerinde konuşma dilini kullanmışlardır.

*           Gerçekçi olmak istemişler ancak hemen hepsi romantizme sürüklenmiştir.

D)      Yedi Meşaleciler, Beş Hececiler’i ne ile suçlamışlardır? Bunda başarılı olabilmişler midir? Açıklayınız.

Yedi Meşaleciler, “Beş Hececiler” i gerçeklere dayanmayan “memleket edebiyatı” anlayışına sahip olmakla suçlamışlardır. Amaçları canlı, samimi ve gerçekçi olmaktır. Fakat bunda başarılı olamamışlardır.

E)       Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

 1. 1.      Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Beş Hececiler’den biri değildir?

A)      Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

B)       Enis Behiç KORYÜREK

C)       Halit Fahri OZANSOY

D)      Ziya Osman SABA

E)       Yusuf Ziya ORTAÇ

2. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?

AAtatürk devrimlerinin savunuculuğu yapılır ve bu devrimler yaygınlaştırılmaya çalışılır.

B)  Tabiat tasvirleri gerçeklikten uzak ve sübjektiftir.

C)  Şiirlerde genellikle hece vezni kullanılır.

D)  1930’a kadar Milli Edebiyat çizgisinde gelişir. Bu tarihten sonra toplumcu – gerçekçi bir çizgiye yönelir.

E)  Anadolu insanının sorunları eserlerde işlenir.

3. 1930’lu yıllarda bir grup genç bir araya geldiler. “Canlılık, samimiyet ve daima yenilik” ilkesini benimsediler. Hececilerin elinde tıkanan şiirimize yeni ufuklar açmayı amaçladılar. Cevdet Kudret, Sabri Esat Siyavuşgil, Yaşar Nabi Nayır gibi tanınmış sanatçılardan oluşmuş bu grup şiirimize istedikleri gibi bir yenilik getiremediklerinden kısa sürede dağıldı.

Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

 A)  Yedi Meşaleciler   B) Birinci Yeniler  C) İkinci Yeniler   D)  Fecr- i Ati topluluğu    E)Beş Hececiler

4. Bu dönemde ilk defa karşılaşılan veya anlatılmaya değer bulunan memleket manzaraları, insanları tas­vir ve hikâye edilir. İnsanların kahramanlıkları övü­lür, tarihi mirasla birleştirilir. Folklor, orijinal bir kay­nak olarak keşfedilir. İnsanların duygu ve iç dünyaları araştırılır. Fakirlik, kötü şartlar bir an önce tedbir alınmayı gerektirir.

Bu parçada sözü edilen edebiyat dönemi aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Tanzimat Edebiyatı

B) Halk Edebiyatı

C) Servet-i Fünûn Edebiyatı

D) Fecr-i Âti Edebiyatı

E) Cumhuriyet Edebiyatı

Sevcan ÖZDEN

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yeni Site