Custom Search

Modern Dönem Türk Edebiyatı Test

12 Ocak 2013

MODERN TÜRK  EDEBİYATI

(CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI)

 

1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?

A)  Atatürkdevrimlerinin savunuculuğu yapılır ve bu devrimler yaygınlaştırılmaya çalışılır.

B)  Tabiat tasvirleri gerçeklikten uzak ve subjektiftir.

C)  Şiirlerde genellikle hece vezni kullanılır.

D)  1930’a kadar Milli Edebiyat çizgisinde gelişir. Bu tarihten sonra toplumcu – gerçekçi bir çizgiye yönelir

E)  Anadolu insanının sorunları eserlerde işlenir.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının özellikleri arasında yer almaz?

 A)  Esin kaynağı olarak Batı’yı almışlardır.

B)  Ölçü, uyak ve sanatlı söyleyiş gibi gelenekleri tümüyle reddetmişlerdir.

C)  Gülmece ve ince yergi şiirin temel öğesi  olmuştur.

D)  Konuşma dilinden ayrı bir dil kullanmışlardır.

E)  Sürrealizm akımından etkilenmişlerdir.

 

3. Aşağıdakilerin hangisinde Garip Akımı’nın temsilcileri bir arada verilmiştir?

 A)  Orhan Veli Kanık – Oktay Rifat Horozcu – Melih Cevdet Anday

B)  O.Veli Kanık –Cemal SüreyaEdip Cansever

C)  F. Nafiz Çamlıbel – N. Fazıl Kısakürek – Ece Ayhan

D)  Osman Saba – M. Cevdet Anday – Yahya Kemal

E)  A. Muhip Dıranas – A. Kutsi TecerEdip Cansever

 

4. 1930’lu yıllarda bir grup genç bir araya geldiler. “Canlılık, samimiyet ve daima yenilik” ilkesini benimsediler. Hececilerin elinde tıkanan şiirimize yeni ufuklar açmayı amaçladılar. Cevdet Kudret, Sabri Esat Siyavuşgil, Yaşar Nabi Nayır gibi tanınmış sanatçılardan oluşmuş bu grup şiirimize istedikleri gibi bir yenilik getiremediklerinden kısa sürede dağıldı.

Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Yedi Meşaleciler   B) Birinci Yeniler  C) İkinci Yeniler   D)  Fecr- i Ati topluluğu    E) Beş Hececiler

 

5.Aşağıdaki eserlerden hangisi Yaşar Kemal’e ait değildir?

A)  İnce Memed

B) Yer Demir Gök Bakır

C) Ağrı Dağı Efsanesi

D) Sarı Sıcak

E)  Saatleri Ayarlama Enstitüsü

 

6. “Ok” şiiri hariç bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. Batı şiiriyle eski Türk şiirini bir noktada buluşturmayı başarabilmiştir.Şiirlerinde Osmanlı medeniyet ve kültürüne bağlı kalmıştır. Türk musikisine, İstanbul’a hayrandır. “Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla” en tanınmış eserleridir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Yahya Kemal Beyatlı   

B)   Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C)   Tevfik Fikret

D)  Mehmet Akif Ersoy

E)   Faruk Nafiz Çamlıbel

 

7. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

A)  Reşat Nuri Güntekin – Şıpsevdi

B) Orhan Veli Kanık – Vazgeçemediğim

C)  Kemal TahirDevlet Ana

D)  Memduh Şevket Esendal Ayaşlı ve Kiracıları

E)  Ahmet Hamdi Tanpınar – Huzur

 

8. Cumhuriyet Dönemi’nin tanınmış şairlerindendir. Fransız Sembolist Baudeleire’in etkisi altında kalmıştır. Şiirlerinde Türkçenin sıcaklığını ve akıcılığını bulmak mümkündür. Hece ölçüsü ile şiirler yazarken uyağa sıkıca bağlıdır. Şiirlerinde etkili bir lirizm vardır. “Ömrümde Sükut”, “Düşten Güzel” , “Sonrası” en tanınmış şiir kitaplarıdır.

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A)  M. Cevdet Anday

B) Enis Behiç Koryürek

C)  Yahya Kemal Beyatlı

D)  Cahit Sıtkı Tarancı

E)   Ahmet Haşim

 

9. Çeşitli gazetelerde başyazrlık yaptı.Daha çok gezi ve anı türlerinde eserleri vardır. Yazılarıyla Milli Mücadele’yi destekleyen yazar, Atatürk devrimlerinin de savunucusu olmuştur. “Çankaya”,  “Zeytin Dağı” , “Ateş ve Güneş” , “Baş veren İnkılapçı” eserlerinden bazılarıdır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Ahmet Rasim    

B)  Sait Faik Abasıyanık

C)  Sabahattin Eyuboğlu

D)  Falih Rıfkı Atay

E)  Memduh Şevket Esendal

 

10. “Kırgızistan Türk edebiyatının dünyaca tanınmış yazarıdır. Dünyada en çok okunan romancılar arasında yer alır. Eserlerinde doğa, aşk ve vatan sevgisi geniş yer tutar. İlhamını Manas ve diğer Kırgız destanlarından ve efsanelerinden alır. “Cemile” adlı romanı dünyada bütün zamanların en çok okunan aşk romanı seçilmiştir. Sanatçıya Sovyetler Birliği’nde en değerli edebiyat ödülü sayılan  Lenin Ödülü verilmiştir.”

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Cengiz Aytmatov     

B)  İsmail Gaspıralı   

C)  Ata Atacanoğlu

D)  Aybek

E)  Abdurrahim Dede

 

11. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni topluluğu için söylenemez?

A)  Servet-i Fünun edebiyatına karşı bir tepki olarak doğmuştur.

B)  Görünümü, eşyayı, insanı Gerçeküstücülerden daha da aşırıya giderek soyutlamışlardır.

C)  Söyleyişe anlamdan daha fazla önem vermişlerdir.

D)  Şiirde felsefi yaklaşımlara yer verilmemiştir.

E)  Ölçü, kafiye ve biçim unsurlarıyla ahenk sağlamak yerine musiki ve anlatım zenginliği ön plana çıkarılmalıdır.

 

12. Attila İlhan’ın öncülüğünü yaptığı bir akımdır. Garip şiir akımının tersine şiirde sanatlı ve şairane bir söyleyişi benimsemişlerdir. Bu akım adını Attila İlhan’ın çıkardığı bir dergiden almıştır.

Yukarıda sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangidir?

A)  Maviciler    

B)  İkinci Yeniler

C)  Beş Hececiler

D)  Yedi Meşaleciler

E)  Fecr- i Ati topluluğu

 

13.  … ,deniz edebiyatımızın ünlü hikaye ve romancısıdır. Edebiyatımızda deniz çığırını açmış, sürgün olarak gittiği Bodrum’da deniz insanlarını, Bodrum’u ,Ege denizinin efsanelerini, Akdeniz savaşlarını, lirik bir dille anlatmıştır. Onun eserlerinde denizle ilgili her şeyi bulmak mümkündür.

Bu parçada tanıtılan edebiyatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cevat  Şakir Kabaağaçlı

B)   Ahmet Muhip Dıranas

C)  Memduh Şevket Esendal

D)  Falih Rıfkı Atay

E)   Haldun Taner

 

14.  Aşağıdakilerden hangisinde verilen eser karşısındaki sanatçıya ait değildir?

A)  Dostlar Beni Hatırlasın – Aşık Veysel

B) İnce MemedYaşar Kemal

C) Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım – Haldun Taner

D)  Rahatı Kaçan Ağaç – Melih Cevdet Anday

E)  Kaldırımlar – Ahmet Kutsi Tecer

     

15.  Aşağıdakilerden hangisi edebiyat türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A)  Kanlı Topraklar            B)  Yorgun Savaşçı            C)  Otuz Beş Yaş              D)   Huzur           E) Yaprak Dökümü

 

16.  Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

 A)  Cumhuriyet Edebiyatı, Milli Edebiyat’ın konu ve  öz bakımından devamı niteliğindedir.

B)   Garip akımı İkinci Yeni akımına karşı bir tepki olarak doğmuştur.

C)   Türk hikaye ve romanı 1930’dan sonra toplumcu gerçekçi bir çizgiye yönelir.

D)    “Hayat” dergisi 1926’da Cumhuriyet ideolojisini yaygınlaştırmak göreviyle çıkarılmıştır. 

E)    Birinci Yeniler, ölçü, uyak ve sanatlı söyleyişi  tümüyle reddetmiştir.

 

17.

I.   Yedi Meşaleciler, Verlaine, Mallerme, Baudelaire gibi

       Fransız şairlerini önek almıştır.

II.   Yedi meşaleciler, hece ölçüsünü kullanmışlar; ancak

        şiirimize biçim bakımından bir yenilik

        getirememişlerdir.

III.   Garip şiiri temsilcileri , konuşma dilinin

        doğallığından yararlanmışlardır.

IV.  İkinci Yeniler, ahlak, erdem, dürüstlük gibi konuları

        topluma benimsetmek için şiiri bir araç olarak

        görmüşlerdir.

V.   Cumhuriyet döneminde aruz tümüyle bırakılmış, halk

       şiiri biçimleri ve serbest şiir yaygınlaşmıştır.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A)  I          B) II         C)  III           D)  IV         E) V

 

18.  Aşağıdakilerden hangisinde sanatçı ve temsil ettiği topluluk yanlış eşleştirilmiştir?

A)   Orhan Veli– Birinci Yeni

B)  Cevdet Kudret– İkinci Yeni

C)   Kenan Hulusi Koray – Yedi Meşale

D)   Melih Cevdet Anday Birinci Yeni

E)  Edip Cansever İkinci Yeni

 

CEVAP ANAHTARI

1. B   2. D   3.A    4.  A    5. E     6. A     7. A    8.  D     9. D    10. A     11. A       12.  A   13. A    14.  E    15. C     16. B     17. D     18.  B

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.