Custom Search

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Çalışma Soruları ve Cevapları

5 Kasım 2017

TÜRK DİLİ VE DEBİYATI 10 ÇALIŞMA SORULARI 

 1. İnsan, zaman ve mekân unsurlarıyla birlikte kurgusal bir dünya çerçevesinde fazla ayrıntıya girmeden yazılan kısa ve mensur bir türe …………. denir.
 2. Hikaye günümüze dek ………..,……….., …………, ………..,……….,………..isimlerle anılmıştır.
 3. Modern anlamda hikâye……………. döneminde edebiyatımıza girmiştir ve yazarlarının adları ……………, ……………………..
 4. Dede korkut Hikâyeleri …… yüzyıllar arasında oluşmuş ve ……yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
 5. Dede korkut Hikâyeleri …… hikayeden oluşur.
 6. Dede korkut Hikayeleri’nin asıl adı ……………………………….……dır.
 7. Dede korkut Hikâyeleri’nin yazmaları günümüzde ……………’da ve ……………. ‘de bulunmaktadır.
 8. Dede Korkut Hikayeleri’nin konusu …………… ……………………………………………………………………………………………………………………
 9. Dede Korkut Hikâyeleri’nin edebiyatımızdaki önemli yönü ………………………………………..dır.
 10. Her vezinde ve her beyti diğer beyitlerden bağımsız olarak kendi arasında kafiyeli bir nazım biçiminin adına ………. denir.
 11. Aşk türünde yazılan mesnevileri nelerdir ve yazarları kimlerdir?

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

 1. Mesnevilerde işlenen konular şunlardır: …….. ……………………………………………………….
 2. Mesneviler ……………edebiyatında karşımıza çıkar.
 3. Divan edebiyatında mesnevi, günümüzde hangi eslerlerin yerine yazılmıştır? ……………………….
 4. Risaletü’n Nushiye mesnevinsin yazarı ……………………. ‘dir.
 5. Gazavat-ı Resulullah’ın yazarı ……………………. ‘dir.
 6. Garipnâme’nin yazarı ……………………. ‘dır.
 7. Yusuf u Zeliha’nın yazarı ………………. ‘dır.
 8. Garipname’nin yazarı ………..…………. ‘dır.
 9. Hüsrev ü Şirin’in yazarı ………..…………. ‘dir.
 10. Hüsn ü Aşk’ın yazarı ………..…………. ‘tir.
 11. Aynı şair tarafından yazılmış beş mesneviye ……………. denir.
 12. Mesnevinin Bölümleri: ……………………. , …………………….. , …………………………..’dür.
 13. Gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı nazım ve nesir karışık, uzun soluklu anlatım türüne …………………………. denir.
 14. Halk hikâyeleri, …………………… zaman içerisinde biçim ve öz değişikliğine uğramasıyla oluşan ürünlerdir.
 15. Halk hikâyelerinde genellikle ………….….ve ………………………..konuları işlenir.
 16. Halk hikâyeleri …………………… bakış açısı ile oluşturulmuştur.
 17. Halk Hikâyeleriyle Mesnevilerin farkları nelerdir?

1.………………………………………………………… 2.………………………………………………………… 3.……………… ………………………………………… 4.………………………………… ………………………………… ……………………… ……………………….

 

 1. Halk hikâyeleri konularına göre üçe ayrılır:

………………………………, ……………………….. ………………………., ……………………………….

 1. Elif ile Mahmut, Derdiyok ile Zülfü-siyah, Kerem ile Aslı, Arzu ile Kanber, Tahir ile Zühre, Ercişli Emrah ile Selvihan” hangi tür halk hikâyelerine örnek verilebilir? …………………………………………
 2. “Danişment Gazi ile ilgili hikâyeler, Hayber Kalesi, Van Kalesi, Hz. Ali” ile ilgili hikâyeler hangi halk hikâyelerine örnek verilebilir? ………………… …………………………………………………..…….
 3. Dede Korkut Hikâyeleri ve Köroğlu Hikâyesi hangi halk hikâyesi türüne örnek gösterilebilir? ………………………………………………………..
 4. Halk Hikâyelerinin tür özellikleri: 1…………………………………………………………2…………………………………………………………3…………………………………………………………4………………………………………………………….
 5. Halk hikayeleri …………… ve …………………. tarafından anlatılır.
 6. Modern hikâye edebiyatımıza …………… döneminde girmiştir.
 7. Modern hikâyenin edebiyatımızdaki gelişim süreci nasıl olmuştur? Kısaca bilgi veriniz. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 8. Edebiyatımızda ilk hikâyenin adı ………… …………’tır ve yazarı ……………… ……………..’dir.
 9. Tanzimat öyküsünde genellikle ……………………………………………………………………………………………………temaları vardır.
 10. Tanzimat döneminin önemli hikâyecileri kimlerdir? ………………………………………….. ………………………………………………………
 11. Millî Edebiyat 1911’de ………………….. ve arkadaşlarının ………………’te çıkardıkları “……………………….” dergisiyle başlayıp 1923’te ……………………….’in kurulmasına kadar devam etmiştir.

 

 1. Ömer Seyfettin, “………………..” makalesinde millî edebiyatın millî dille oluşabileceğini savunmuştur.
 2. Millî Edebiyat sanatçıları, hikâyelerde genellikle …………………. temaları işlemişlerdir.

Başlıca konular: …………………………., …………………………., …………………., ..………………………….., ……………………………, ……………………………….

 1. Millî Edebiyat Dönemi’nin başlıca hikâye yazarları: ………………….……………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….

CEVAPLARI:

 1. İnsan, zaman ve mekân unsurlarıyla birlikte kurgusal bir dünya çerçevesinde fazla ayrıntıya girmeden yazılan kısa ve mensur bir türe hikâye denir.
 2. Hikaye günümüze dek destan, kıssa, masal, mesel, menkıbe, rivayet, latife, anlatı gibi isimlerle anılmıştır.
 3. Modern anlamda hikâye Tanzimat döneminde edebiyatımıza girmiştir ve yazarlarının adları Ahmet Mithat Efendi ve Samipaşazade Sezai’dir.
 4. Dede korkut Hikâyeleri 9.-11. yüzyıllar arasında oluşmuş ve 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
 5. Dede korkut Hikâyeleri 12 hikâyeden oluşur.
 6. Dede korkut Hikâyeleri’nin asıl adı Kitabı-ı Dedem Korkut Alâ Lisan-ı Taife-i Oğuzhan’dır.
 7. Dede korkut Hikâyeleri’nin yazmaları günümüzde Vatikan’da ve Dresten’de bulunmaktadır.
 8. Dede Korkut Hikâyeleri’nin konusu:  Oğuzların kendi iç mücadeleleri, kuzeylerinde yaşayan düşmanlarıyla yaptıkları mücadeleler, çeşitli olağanüstü varlıklarla yapılan mücadeleler ve sevda konuları işlenmiştir.
 9. Dede Korkut Hikâyeleri’nin edebiyatımızdaki önemli yönü destandan hikâyeye geçişin en önemli ürünü olmasıdır.
 10. Her vezinde ve her beyti diğer beyitlerden bağımsız olarak kendi arasında kafiyeli bir nazım biçiminin adına Mesnevi denir.
 11. Aşk türünde yazılan mesnevileri nelerdir ve yazarları kimlerdir?

Leylâ vü Mecnun- Fuzuli,

Hüsrev ü Şirin- Nizami

Yusuf u Zeliha- Şeyyad Hamza

 1. Mesnevilerde işlenen konular şunlardır: uzun aşk hikâyeleri, destanî konular ile öğretici yönü ağır basan dinî, tasavvufî, ahlaki eserler ve manzum sözlükler
 2. Mesneviler Divan edebiyatında karşımıza çıkar.
 3. Divan edebiyatında mesnevi, günümüzde hangi eslerlerin yerine yazılmıştır? Roman, Hikaye.
 4. Risaletü’n Nushiye mesnevinsin yazarı Yunus Emre’dir.
 5. Gazavat-ı Resulullah’ın yazarı Tursun Fakih’dir.
 6. Garipnâme’nin yazarı Aşık Paşa’dır.
 7. Yusuf u Zeliha’nın yazarı Şeyyad Hamza’dır.
 8. Garipname’nin yazarı Âşık Paşa’dır.
 9. Hüsrev ü Şirin’in yazarı Âşık Paşa’dır.
 10. Hüsn ü Aşk’ın yazarı Şeyh Galip’tir.
 11. Aynı şair tarafından yazılmış beş mesneviye hamse denir.
 12. Mesnevinin Bölümleri: 1. Giriş, 2. Konunun işlendiği bölümü 3. Bitiş bölümüdür.
 13. Gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı nazım ve nesir karışık, uzun soluklu anlatım türüne Halk Hikâyesi denir.
 14. Halk hikâyeleri, destanların zaman içerisinde biçim ve öz değişikliğine uğramasıyla oluşan ürünlerdir.
 15. Halk hikâyelerinde genellikle sevgi ve kahramanlık konuları işlenir.
 16. Halk hikâyeleri ilahi bakış açısı ile oluşturulmuştur.
 17. Halk Hikâyeleriyle Mesnevilerin farkları nelerdir?
 18. 1. Mesneviler Divan Edebiyatında, Halk Hikâyeleri Halk Edebiyatında karşımıza çıkar.
 19. Mesneviler aruz ölçüsüyle yazılırken, Halk Hikâyelerindeki şiir kısımları hece ölçüsüyle yazılır.
 20. Mesneviler beyitle yazılırken, Halk Hikâyeleri nazım nesir karışıktır.
 21. Mesneviler yazılı gelenek ürünüdür, Halk Hikâyeleri sözlü gelenek ürünüdür.
 22. Halk hikâyeleri konularına göre üçe ayrılır:

   1-Aşk Hikâyeleri, 2-Dinî Temalı Kahramanlık Hikâyeleri, 3-Destanî Halk Hikâyeleri

 1. Elif ile Mahmut, Derdiyok ile Zülfü-siyah, Kerem ile Aslı, Arzu ile Kanber, Tahir ile Zühre, Ercişli Emrah ile Selvihan” hangi tür halk hikâyelerine örnek verilebilir? Aşk Hikâyeleri
 2. “Danişment Gazi ile ilgili hikâyeler, Hayber Kalesi, Van Kalesi, Hz. Ali” ile ilgili hikâyeler hangi halk hikâyelerine örnek verilebilir? Dinî Temalı Kahramanlık Hikâyeleri
 3. Dede Korkut Hikâyeleri ve Köroğlu Hikâyesi hangi halk hikâyesi türüne örnek gösterilebilir? Destanî Halk Hikâyeleri
 4. Halk Hikâyelerinin tür özellikleri: Aşk, sevgi ve kahramanlık gibi konular işlenir, sözlü gelenek ürünleridir, yani anonimdir, 16. yüzyıldan itibaren destanın yerini almıştır, nazım-nesir karışıktır.
 5. Halk hikâyeleri Meddahlar ya da Âşıklar tarafından anlatılır.
 1. Modern hikâye edebiyatımıza Tanzimat döneminde girmiştir.
 1. Modern hikâyenin edebiyatımızdaki gelişim süreci nasıl olmuştur? Kısaca bilgi veriniz. Çeviri ile başlayan bu süreç, taklitler ile devam ederek gelişmiş ve asıl kimliğini kazanarak günümüze kadar gelmiştir.
 2. Edebiyatımızda ilk hikâyenin adı Letaif-i Rivayat’tır ve yazarı Ahmet Mithat Efendi’dir.
 3. Tanzimat öyküsünde genellikle tutsaklık, zoraki evlilikler, Batılılılaşma, kadın erkek ilişkileri  temaları vardır.
 1. Tanzimat döneminin önemli hikâyecileri kimlerdir? Ahmet Mithat Efendi, Emin Nihat, Şemsettin Sami, Nabizade Nazım, Sami Paşazade Sezai’dir
 2. Millî Edebiyat 1911’de Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının Selanik’te çıkardıkları “Genç Kalemler” dergisiyle başlayıp 1923’te Cumhuriyet’in kurulmasına kadar devam etmiştir.
 3. Ömer Seyfettin, “Yeni Lisan” makalesinde millî edebiyatın millî dille oluşabileceğini savunmuştur.
 4. Millî Edebiyat sanatçıları, hikâyelerde genellikle toplumsal temalar işlemişlerdir.

Başlıca konular: Anadolu insanının yaşam koşulları, savaş yıllarında çekilen sıkıntılar, bağımsızlık, yanlış Batılılaşma, geçmişteki kahramanlıklar, vatan sevgisi

 1. Millî Edebiyat Dönemi’nin başlıca hikâye yazarları: Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’dur.

Word dosyası halinde İNDİR

Halil İbrahim ARSLANHAN

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.