Custom Search

11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

27 Ocak 2013

11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ  1.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

Ne gam pür-âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet

Kaçar mı mert olan bir can için meydân-ı gayretten

 

Ne mümkün zulm ile bîdâd ile imhâ-yı hürriyet

Çalış idraki kaldır muktedirsen âdemiyetten   (Namık Kemal- Hürriyet Kasidesi)

 

S.1-Yukarıdaki beyitleri açıklayınız. (10)

S.2-Yukarıdaki beyitlerden hareketle Namık Kemal’in fikir ve sanat anlayışı hakkında bilgi veriniz. (10 )

S.3-Divân edebiyatındaki klâsik kaside ile bu kasidenin temel farklılığı hangi noktadadır ? Belirtiniz. (5)

S.4-Romantizm akımının beş önemli özelliğini yazınız. (5)

 

MUKADDİME: (Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi)       

Mademki toplum içinde yaşayan halk bunca kanunla sorumludur, elbette yazarları kendi vatanının yararına dair fikirler sunmayı kazanılmış haklarından sayar. Eğer buna bir kanıt aranacak olursa eğitilmiş milletlerin yalnız politika gazetelerini göstermek yeterlidir.
Bu durum devletçe de uygun görülmüştür  ki  Tanzimat’ın oluşumunda gazete çıkarılmasına izin verilmişti. Hatta  Müslüman olmayan azınlıkların çıkardığı gazeteler haklarının bile ötesindedir. Fakat asıl Osmanlı gazetelerinin bahsine gelince şimdiye kadar kimse özel gazete çıkarma ihtiyacı duymamıştır. Hele şükürler olsun ki bu durum sonunda gerçekleşti.

Şimdi bu gazete ülke içerisinden ve dışarısından haberler verecek olmasından ötürü Tercüman-ı Ahval adı verilmesi uygun görüldü. Bu gazetenin çıkarılması gereği açık ve net bir şekilde ortadadır ki bu sebeple bu ihtiyaca cevap vermek üzere çıkarılacaktır.

21.Ekim.1860 Tercüman-ı Ahval’’

S.5-Yukarıdaki metnin konusu nedir ? Belirtiniz. (5)

S.6-Yukarıdaki metinden çıkarılacak en kapsamlı yargı nedir ? (5)

S.7-Gazeteye bu ismin verilmesinin sebebi nedir ? Yazınız.(5)

S.8-Yenileşme döneminde

a) toplumu bilgilendirmek ve eğitmek için hangi yazı türleri kullanılmış;

b) Tanzimatla birlikte edebiyatımıza hangi yeni kavramlar girmiştir. (10)

S.9-Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatıyla edebiyatımıza girmiş türlerden biri değildir? (5)

a) Makale                 b) Roman             c) Tiyatro            d) Öykü                    e) Gazel

 

S.10-Aşağıda verilen eserlerden hangisi Namık Kemal’in  değildir? (5)

A) Tahrib-i Harabât      B) İntibah     C) Cezmi       D) Celâlettin Harzemşah         E) Harabât

 

S.11-Aşağıdakilerden hangisi, Şinasi’nin edebiyatımıza getirdiği yeniliklerden biri değildir? (5)

a) İlk özel gazeteyi çıkarması                     b) İlk makaleyi yazması          c) İlk tiyatro yapıtını yazması

d) İlk noktalama işaretlerini kullanması      e) İlk romanı yazması

S.12-Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’nın özellikleri göz önünde bulundurulursa, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (5)

a) Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’nın Birinci Dönemi’nde şiire, özgürlük, vatan, adalet gibi kavramlar girmiştir.

b) Klasik Türk Edebiyatı’ndaki bütün nazım şekilleri bırakılmıştır.

c) Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’nın İkinci Dönemi’nde şiirin konusu nazım şekilleri genişletilmiştir.

d) Hikaye, roman, tiyatro türlerine, ilkin, Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’nda yerli örnekler verilmiştir.

e) Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’nın romanı, genellikle romantizmin etkisindedir.

 

S.13-“Batılılaşma Osmanlı toplumunda öteden beri süregelen   kültür ikiliğini daha da keskinleştirmiş değil midir?”

Yukarıda vurgulanmak istenen ikilik, edebiyat alanında düşünülse bu, aşağıdakilerden hangisinde bütün yönleriyle görülebilir? (5)

A) Tekke edebiyatı – Halk edebiyatı

B) Tasavvufi Divan edebiyatı – Tasavvufi Halk   edebiyatı

C) Aydın zümre edebiyatı – Halk edebiyatı

D) Batı etkisinde Türk edebiyatı – İslami Türk   edebiyatı

E) Divan edebiyatı – Tekke edebiyatı

S.14-Aşağıdaki soruların doğru mu,  yanlış mı olduklarını yanlarındaki kutulara işaretleyiniz. (5)

  1. Osmanlıda Tanzimat döneminde çıkan ilk resmi gazete Tercüman-ı Ahval’dir.                   (       )
  2. Tanzimat edebiyatı I. Dönem sanatçıları ‘’sanat, toplum içindir.’’ görüşünü savunurlar.     (       )

       3.    Edebiyatımızdaki ilk yarı resmi gazete Takvim-i Vakayi’dir.                                                (      )

  1. Tanzimat I. Dönem sanatçıları için öncelikli olan yarardır.                                                   (       )
  2. Tanzimat edebiyatı makale, fıkra, roman, hikâye, tiyatro gibi  edebi türleri de getirmiştir.   (      )

S.15- Aşağıdaki rakamları aşağıdaki kutuların içine uygun şekilde yerleştiriniz. ( 7 )

İlk Resmi Gazate 1-Taaşşuk-ı Talat u Fıtnat
Vatan Yahut Silistre 2-Şinasi
İlk Noktalama işareti 3-Mesnevi
Felâtun Bey’le Rakım Efendi 4-Sergüzeşt
İlk Yerli Roman 5-Takvim-i Vakayi
Sami Paşazade Sezai 6-Namık Kemal
Beyit sayısı sınırsız Kafiye düzeni aa bb cc şeklinde olan şiir türü 7-Ahmet Mithat Efendi
S.16- Halk-Divan-Tanzimat Edebiyatının bazı özellikleri verilmiştir. Bu özelliklerden hareketle siz de boş olan bölümleri uygun şekilde doldurunuz. ( 8 )

HALK EDEBİYATI

DİVAN EDEBİYATI

TANZİMAT 1. DÖNEM

1. 1.Aruz ölçüsü kullanılmıştır 1.
2.Koşma-Mani-Semai vb. türler vardır. 2. 2.
3.Halkın anlayacağı bir sanat yapılmıştır 3. 3.
4. 4. 4.Batıdan etkilenmişlerdir.

                                                                                                          Hülya  ÇAKAR

                                                                                                          Edebiyat Öğretmeni

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.