Custom Search

Noktalama İşaretleri

10 Şubat 2013

NOKTALAMA  İŞARETLERİ

1)NOKTA (.):

a)Tamamlanmış cümle sonlarında kullanılır:

*Gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu ,ağlardım.

*Beni sevmiyordun,bilirdim.

b)Kısaltmalardan sonra kullanılır:

* vb.            *Prof.            *Dr.      *Cad.       *Alm.        *Ar.     İng.

 c)Sıra gösteren rakamlardan sonra “-inci” eki yerine kullanılır.

*Senin çocuk 1. sınıfta mı okuyor.

*Dün 25. yaşıma bastım.

 d)Tarihlerin yazılışında gün,ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

*21.03.1978                *29.X.1925

 e)Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

*Yarın 08.45’te gideceğim.

2)VİRGÜL (,): 

 a)Yazıda sıralanan eş görevli sözcükler ya da söz gruplarını ayırmada kullanılır:

*O kitabı aradım , buldum.

*Fırat,Dicle önemli nehirlerimizdendir.

*Çalıkuşu’nu ,Huzur’u ,İntibah’ı okudun mu?

*Kitabı açtı ,birkaç sayfa çevirdi , yüksek sesle okumaya başladı.

*Yakında yine bahar gelecek, ağaçlar çiçek açacak ,kediler damlara çıkacak.

b)Anlama güç katmak için tekrarlanan sözler arasına konur:

*Oğlunu , kadersiz oğlunu bir daha göğsüne bastı.

*Akşam,yine akşam ,yine akşam

c)Hitaplardan sonra kullanılır:

*Sevgili Kızım,            *Değerli Öğretmenim,           * Saygıdeğer Müdürüm,

d)Yüklemden uzak kalmış özneden sonra konur:

 *Ahmet Haşimşiirde anlamın kapalı olmasına ve musikiye önem vermiş bir şairimizdir.

*İşte bu adam, Türkiye’yi pislikten kurtaracak tek adamdır.

*Tatlılar,kalorisi fazla ;fakat vitamini az besinlerdir.

 e)Cümlede vurgulanmak istenen ögelerden sonra konur.

*Yarın,buraya geleceksin ve bu işi çabucak bitireceksin.

 f)Anlam karışıklığına meydan vermemek için adlaşmış sıfatlardan sonra kullanılır:

*Genç, adama ters ters baktı.

*Hırsız, çocuğu kovaladı.

*Yaralı,  kadının yüzüne bakıyordu.

*İhtiyar, adamın suratına tükürdü.

g)Bazı cümlelerde anlam karışıklığını önlemek için kullanılır:

*Oku; adam ol baban gibi ,eşek olma.

*Siz de kazançlı çıkmak istiyorsanız benim gibi, hanımları alışverişe gönderin.

 ğ)Bir addan önce gelen zamirlerden sonra kullanılır:

*O, şiiri niçin ezberlememiş?

*O ,güzel günlerine yeniden dönebilse.

*Bu, kadını bir daha görmemiş.

*Şu ,bahçeye dikilecekmiş.

 h)Arasözlerin başında ve sonunda kullanılır.      

*Bu büyük komutanı, Atatürk’ü ,saygıyla anıyoruz.

*Bu yöre, Sibirya ve çevresi,alabildiğine soğuktur.

*Örnek olsun diye, örnek istemez ya, söylüyorum.

*Bir kuş, bir çiçek, bir böcek ,ne bileyim ben, her şey onun ilgisini çekiyordu.

*Ben de Ankara’da, o güzelim başkentte, beş yıl kaldım.

 I)Yazıda tırnak içine alınmamış aktarma cümlelerin sonunda tırnak işareti yerine kullanılır:

*Minareyi çalan kılıfını hazırlar, diyordu.

*Artık sevmeyeceğim,dedi.

i)Cümle başında kullanılan “evet,hayır,yok,yoo,peki,tamam,hayhay,olur,

haydi,elbette…” gibi sözcüklerden sonra kullanılır:

*Hayır, bu işi sevmedim.            *Evet, yarın sınavsınız.     *Yoo,işte bunu yapamam, dedi.

3.NOKTALI VİRGÜL(;):

 a)Birbirine bağlı olmakla birlikte her biri kendi içinde bağımsız cümlelerin arasında kullanılır.Bu tip cümleler birbirini açıklayan,güçlendiren ,biri diğerine örnek olan cümlelerdir.Bu kullanım özellikle atasözlerinde görülür.

*Yer üst üste iki kez sarsıldı; halk korkuyla sokaklara fırladı.

*Kısa bir konuşma yaptı; dinleyiciler onu uzun uzun alkışladı.

*Horoz ölür; gözü çöplükte kalır.

*Yalancının evi yanmış;kimse inanmamış

 b)Virgülle ayrılmış sözleri ya da söz gruplarını  farklı sözlerden ya da söz gruplarından  ayırmak için konur.

*Sayısal derslerden matematiği,fiziği; sözel derslerden Türkçeyi, coğrafyayı çok seviyorum.

*Ahmet HaşimCenap Şehabettin sembolist; Tevfik Fikret ,Yahya Kemal parnasyen şairlerdendir.

*Erkek çocuklara Ali,Murat,Serhat; kız çocuklarına ise Yeşim,Senem,Serpil adları verilir.

 c)Ögeleri arasına virgül konmuş sıralı cümleleri ayırmada kullanılır:

*Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak,kahkahalar atmak,ağlamak istiyorum.

*At ölür, meydan kalır;yiğit ölür , şan kalır.

*Kel ölür , sırma saçlı olur ; kör ölür , badem gözlü olur.

 d)Önceki cümleye “fakat,oysa ,lakin,ancak,çünkü…” gibi bağlaçlarla bağlanan cümlelerde bağlaçlardan önce kullanılır:

*Bu romanı inceledim ;fakat pek beğendiğimi söyleyemem.

*Köye sen git;ancak orada çok fazla kalma.

*Kazanacağım ;çünkü çok çalışıyorum.

NOT:  Noktalı virgül, yukarıda sayılan bağlaçlardan önce kullanıldığı gibi bunların yerine de kullanılabilir.

*Bugün erken yatmalıyım;yarın sınav var.

*İşinle ne kadar küçük olursa olsun ilgilen; hayattaki tek dayanağın odur.

*Sıkı giyinin ;dışarısı çok soğuk.

 e)Öğeler arasında anlam karışıklığını önlemek için kullanılır:

*Murat;Hasan ,Ali ve Osman’dan daha çalışkanmış.

*Elma;armut,muz ve üzümden yararlıdır.

 f)Özneden sonra virgüllerle ayrılan eş görevli sözcükler varsa ,özne noktalı virgülle ayrılır.

*1.yeni grubunun en ünlü temsilcilerinden olan Orhan Veli ; dili çok iyi kullanan ,okuyucuyu değişik bir romantizme sürükleyen , güçlü bir şairdir.

 Not: Noktalı virgülden ve virgülden sonra gelen sözcükler – özel isim değil iseler- küçük harfle başlar.Diğer noktalama işaretlerinden sonra gelen sözcükler büyük harfle başlar.

 4.İKİ  NOKTA(:) :   

 a)Bir cümle veya sözcükten sonra yapılacak açıklamalardan önce kullanılır.

*Şimdi herkes ona şöyle sesleniyordu:Atmaca Kamil.

*Bence bu cinayetin iki nedeni olabilir:Birincisi namus meselesi,ikincisi çıkar kavgasıdır.

*Demokrasinin tek dayanağı vardır: O da özgürlüktür.

 b)Alıntı cümlelerden önce kullanılır.

*Bu sanatçının romanla ilgili şu sözünü anmadan geçemeyeceğim:“Roman yol boyunca gezdirilen bir aynadır.”

*Hacı Bektaş-ı Veli:“Eline,beline,diline sahip ol.” demiş.

 c)Öykü ve romanlarda konuşma çizgisinden önce kullanılır:

*Süleyman Çavuş:

—- Bırak açma o bahsi ,dedi .

Kooperatif katibi kaşlarını çattı:

—- Yoo, böyle deme Süleyman Çavuş.

Not:İki noktadan sonra yapılacak açıklama bir cümle niteliğinde değilse küçük harfle başlar.

*En çok sevdiğim meyvelerden bazıları şunlardır:muz,elma,portakal…

5.KESME İŞARETİ( ’):

 a)Özel adlardan sonra gelen çekim eklerini ayırmada kullanılır:

*Yakup Kadri’nin Yaban’ı Kurtuluş Savaşı dönemini anlatır.

 b)Kısaltmalardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır

*KKTC’yi her alanda destekliyoruz.

*Yarın ABD’ye gidecek.

 NOT:Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu;büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır.

*kg’dan        *PTT’ye

 NOT:Sonunda nokta bulunan kısaltmalar, kesme işaretiyle ayrılmaz.

* vb.leri             *mad.si       *Alm.dan       *İng.yi

 c)Her türlü rakamdan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır.

*36’nın ortak bölenleri nelerdir?

*Sen 9’uncu sınıfta mı okuyorsun?

 UYARI: Özel isimler yapım eki aldıklarında kesme işaretiyle ayrılmaz.Yapım ekinden sonra gelen çekim ekleri de ayrılmaz.

*Ankaralıdan                *Konyalım             *Amerikalılar               *İslamcı                *Aligil

 NOT:-ler eki –gil yapım ekinin yerini tutarsa kesme işaretiyle ayrılmaz.

*Dün Alilere gittim.

*Sınıftaki Ali’ler ayağa kalksın.

 NOT:Özel adlar yerine kullanılan ‘o’ zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz.

*Ben onun ne kadar kibirli biri olduğunu bilmez miyim?

 d)Bazı sözcüklerde anlam karışıklığını önlemek için kullanılır:

*Osmanlılarda kadı’nın önemli bir yeri vardır.

*Pencereden kar’ı seyrediyorum.

 e)Seslerin konuşma sırasında ya da şiirde vezin gereği düştüğünü göstermek için kullanılır:

*N’apalım             *N’eylersin              *N’etsin           *Vardı m’ola  sevdiğim yurduna

6.SORU İŞARETİ(?):

 a)Soru bildiren cümle veya sözcüklerin sonunda kullanılır, cümle sözde soru cümlesi de olsa yani karşıdan bir cevap beklenmese de cümlenin sonuna soru işareti konur.

*Türk edebiyatının ilk yazılı belgesi nedir? (cevap bekliyor:gerçek soru cümlesi)

*Bu havada dışarı mı çıkılır? (cevap beklemiyor:sözde soru cümlesi)

*Böyle bir adama nasıl güvenirsin? (cevap beklemiyor:sözde soru cümlesi)

*Seni hiç sevmez olur muyum? (cevap beklemiyor:sözde soru cümlesi)

*Bu kitapları ona mı vereceğim? (cevap bekliyor:gerçek soru cümlesi)

 b)Kuşku duyulan bilgilerin yanına ya da bilinmeyen bilgiler yerine parantez içinde konulur.

*Kayıkçı Kul Mustafa (?-1658?) halk edebiyatımızın destan şairlerinden biridir.

*Karacaoğlan’ın  Güneydoğu Anadolu’da (?) yaşadığını söylüyor.

 UYARI: İçinde soru sözcüğü olsa bile , bir cümle soru anlamı taşımıyorsa sonuna soru işareti konulmaz.

*Neden gittiğini bilmiyoruz.             *Bana nasıl çalışacağımı söylemedin.

7.ÜNLEM(!):

 a)Şaşma , korku, kızma ,heyecan,sevinme… gibi duyguları dile getiren cümlelerin sonunda kullanılır:

*Dur,bir yanlışlık yapmayalım!

*Git başımdan seni görmek istemiyorum!

*Eh, hayırlısı neyse o olsun!

*Lanet olsun böylesi işe!

*Böyle maç olmaz olsun!

*Yaşasın ,sınavı kazanmışım!

b)Küçümseme , yerme,alay etme amacıyla parantez içinde kullanılır:

*Akla durgunluk verecek reklam kampanyalarıyla büyük(!) sanatçılar yaratılıyor.

*Bu kasabada onun ne kadar akıllı(!) olduğunu bilmeyen mi var?

8.ÜÇ NOKTA(…):

 a)Herhangi bir nedenle bitmemiş ya da okuyucunun anlayışına bırakmak için bitirilmemiş cümlelerin sonuna konur.

*Şu bahar yağmurları bir gelse…

*Birdenbire karşımıza çıkıveren yeşillik denizi…

*Karşı sahilde mor,fark olunmaz sisler altındaki dağlar,korular, beyaz yalılar…Bunları seyretmek bana huzur veriyor.

 b)Birtakım örnekler sayıldıktan sonra “vb” anlamında kullanılır:

*Binanın tepesinden neler görünmüyordu ki:caddeler,sokaklar,evler,insanlar…

*Bu köyün insanları konukseverdir,alçakgönüllüdür,iyidir…

 c)Söz arasında söylenmek istenmeyen sözler yerine kullanılır:

*Şu … adamı gözüm görmese iyi olacak.

*Kılavuzu karga olanın burnu b…tan çıkmaz.

9.TIRNAK İŞARETİ( “… ”):

 a)Aktarma söz ya da cümleler tırnak içinde gösterilebilir.

*Sanatçının şu sözünü unutmamak gerekir:“Gerçek uygarlık insanın yüreğinde değilse hiçbir yerde yoktur.”

 b)Önemi belirtilmek istenen sözcükler , terimler tırnak içinde gösterilir.

* “Bayrak” bir ulusun bağımsızlığını simgeler.

*Günümüzün en önemli sorunlarından biri de “çevre kirliliği”dir.

c)Yazıda geçen eser adları tırnak içine alınabilir:

* “Çalıkuşu” Anadolu gerçeğinin tüm çıplaklığıyla anlatıldığı bir romandır.

 NOT:Tırnak içindeki söze ek gelirse tırnaktan sonra gelir, kesme işareti kullanılmaz.

*Reşat Nuri Güntekin’in “Acımak”ını okumanızı tavsiye ediyorum.

NOT:Tırnak içindeki cümlenin içinde bir tırnak daha kullanmak gerekirse ikinci tırnak tekli olur.

* “Ahmet Mithat Efendi halkı eğitmek istediğinden:‘Sanat toplum içindir.’der.”

10.PARANTEZ(AYRAÇ) ( ):

 a)Cümle içindeki açıklamalar parantez içinde gösterilebilir:

*Adana ve yöresi (Çukurova) ülkemizin pamuk ambarıdır.

*Böyle sözcüklere (yansımalara) her dilde rastlanır.

b)Bir sözcüğün eş anlamlısı parantez içinde verilebilir:

*Türk Dil Kurumu yerbilim (jeoloji) ile ilgili terimleri bir kitapta toplamış.

*Tezat (abartma) edebiyatta en çok kullanılan sanatlardan biridir.

 c)Bir kişiden söz edilirken doğum ve ölüm tarihleri parantez içine alınır:

*Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974) teknik yönden kusursuz romanlar yazdı.

 d)Yabancı sözcüklerin okunuşu parantez içinde gösterilir:

*Bacon (Beykın) denemeleriyle ün kazanmıştır.

 e)Tiyatro metinlerinde hareketleri anlatan bölümler parantez içinde gösterilir:

*Adam—(Yerinden kalkar ,suratını asarak):Sen ne diyorsun beyefendi?

 NOT:Parantez içine alınan bölüm içinde tekrar parantez açılması gerekirse ilk önce köşeli parantez açılır ve sonra köşeli parantez kapatılır.Aradaki parantez normal olur.

*Tasavvuf edebiyatının bu çok önemli sanatçısı[Yunus Emre(13.-14.yy)] yaşadığı dönemde evrenselliği yakalamıştır.

11.KISA ÇİZGİ(-):

 a)Bir olayın başlangıç ve bitiş tarihleri arasına konur.

*Bu savaş 1859-1870 yılları arasında olmuştur.

b)Birbiriyle ilgili ülke,şehir ya da kavramlar arasına konur.

*Adana-Ceyhan arası kaç kilometre?

*Türkiye-İran ilişkileri gelişiyor.

 c)Cümle içindeki arasözlerin ve aracümlelerin başında ve sonunda virgül,parantez kullanılabileceği gibi kısa çizgi de kullanılabilir.

*Şiir ve romanla ilgili düşüncelerimi –sen de bilirsin ki- ona uzun uzun anlatmıştım.

 d)Cümle sonunda satıra sığmayan sözcüklerin bölünmesinde kullanılır.

 …………………………………………söyledik-lerimi unutma.

e)Dilbilgisinde eklerden önce ve mastar halindeki fiillerden sonra kullanılır.

* “Kulaklık” sözcüğündeki –lık yapım eki bir alet ismi yapmıştır.

*Işık sözcüğü, ışı- fiilinden türemiştir.

 f)Osmanlıca tamlamalarda kullanılır.

*Aslında Servet-i Fünun  ve Fecr-i Ati  dönemi ,edebiyatımızda yeni bir soluktur.

12.UZUN ÇİZGİ(—):

 Konuşma metinlerinde konuşmaların başında kullanılır.

—-Bu kitabı okudun mu?

—-Hayır okumadım.

—-Okumanı tavsiye ederim ,çok güzel.

Şu sayfalarımızı da inceleyebilirsiniz:

Noktalama işaretleri çetelesi (Kübra MANTARCI)

Noktalama İşaretleri ile İlgili Etkinlik  (Yılmaz DAĞ)

Yazım Kurallarıyla İlgili Bir de Bulmacamız Var Bakmak İster misiniz?

 

Etiketler:

Yorumlar

 1. blank yusuf dedi ki:

  elinize sağlık çok güzel olmuş sayenizde ödevi yapabildim 😀

  1. blank ardacan dedi ki:

   benim elim yamuldu

 2. blank gamze dedi ki:

  çok güzel olmuş ellerinize sağlık

 3. blank Zeynep dedi ki:

  Evet çok güzel açıklanmış

  1. blank afra dedi ki:

   aynen aynen elleriniz dert görmesin

 4. blank büşraa dedi ki:

  ellerinize sağlık

 5. blank ilknur dedi ki:

  yusuf haklısın bende yapabilerim

 6. blank merve dedi ki:

  Tam istediğim gibi ellerinize sağlık 😀 TEŞEKKÜRLER :p

 7. blank yasemin dedi ki:

  Tam istediğim gibi olmuş =) TEŞEKKÜRLER

 8. blank eda dedi ki:

  eeewet çk gzl olmuş fzla gibi görünüo ama kısa kısa çok güzel bn eda daha önce kmse yazmasada çk kısa ve öz

 9. blank Hatice dedi ki:

  Gerçekten çok güzel olmuş .
  Ben ders kaynaklarında anlatılanları hıç anlamamıştım. Burda şıp diye anladım.sağlun

 10. blank seray gamze dedi ki:

  Bu site çak güzel ve harka.

 11. blank enes dedi ki:

  allah razı olsun çok güzel olmuş elleriniz dert görmesin inşallah teşekkürler

  1. blank kadriye dedi ki:

   çok güzel harika 6 saattir ödevlerimi yapyorm herkese iyi yazmalar adnan menderese selamlar xD… 🙂

   1. blank berkay dedi ki:

    bende adnan menderesteydım 😀

 12. blank ali dedi ki:

  abi çok iyi yaaa 😀 😀 😀

 13. blank rabia dedi ki:

  Tam istediğim gibi olmuş ellerinize sağlık sayenizde ödevi yapabildim 😀

 14. blank Uğur dedi ki:

  virgül biraz daha kısa olaydı 😀 😀

 15. blank gamze dedi ki:

  aynen yaa çok güzel olmuş çok teşekkür ederim gerçekten çok sağolun sizi çok seviyorum bb 😀 😀 🙂 🙂 :*

 16. blank İLAYDA dedi ki:

  elinize saglık ödevimi kolayca yapabildim

 17. blank enes dedi ki:

  Çok İyi Olmuş Ellerinize Saglık

 18. blank nur dedi ki:

  Elerinize saglık çok yardımınız oldu

 19. blank Oğuzhan dedi ki:

  Çok güzel olmuş valla performans ödevim bitti,sonunda. 🙂

 20. blank misafir dedi ki:

  çok güzel olmuş ellerinize sağlık :)işime yaradı ama şimdi yani hak yemeyelim demi neyse bayyyy

 21. blank arda dedi ki:

  çok güzel olmuş tam istedigim cevapların hepsi burada

 22. blank nihat dedi ki:

  çok güzel olmuş herkezin dediği gibi ama virgül kısa yaparsanız sevinirim

 23. blank öykü dedi ki:

  çok tşk ederim çok işime yaradı

 24. blank öykü dedi ki:

  ben türkçe öğretmeni olarak harika ama daha ayrıntıya girmelisinniz çocukların geleceği için ne demiş atalarımız yarının geleceği çocuklar

 25. blank talha dedi ki:

  çokgüzel olmuş hrkezin eline sağlık

 26. blank sema dedi ki:

  bu harika

 27. blank Mehmet dedi ki:

  mükemmel ödevlerimi hemen bitirdim 🙂

 28. blank Enes dedi ki:

  Çok teşekkür ederimm. Çok işime yaradı. 😀

 29. blank Resul dedi ki:

  çok güzel olmuş bana gerçekten çok yardımı dokundu yazanların hepsinin eline sağlık 😀

 30. blank Faruk Civaner dedi ki:

  Ellerinize sağlık, kitap yazıyordum ve çok sorunlar yaşıyordum, sayenizde rahatladım, teşekkürler, çok güzel ve ayrıntılı anlatılmış.

 31. blank Ramazan Sezgin dedi ki:

  Çok Güzel Eline Sağlık Üsdad

 32. blank saliha nur dedi ki:

  bu sayfayı yükleyen hülya ablacığıma çok teşekkür ederim

 33. blank Fatma dedi ki:

  Muhteşem. Ötesi

 34. blank ayca dedi ki:

  cok guzel cok begendim

 35. blank selin dedi ki:

  güzel olmuş ama ödevim için çok uzun

 36. blank Ali BOŞ dedi ki:

  Çok güzel olmuş ☺?????????????????????????????????????????????????????????????✋✋✌✌✌✋✌??✊

 37. blank ünal dedi ki:

  sayın admin anlam karışıklığı olduğunu düşündüğün bir metni paylaşsam yardımcı olabilir misiniz?

 38. blank ayça dedi ki:

  Daha fazla noktalama işareti yok muydu ?

 39. blank eda dedi ki:

  harikaaaaa

 40. blank ALİ dedi ki:

  sayenizde ödevi yaptım

 41. blank Ahmet dedi ki:

  Bu sayfayı kim yaptıysa allah ondan razı teşekkürler sayenizde proje ödevime yardımcı buldum eyvallah

 42. blank Muhammed Ali Küçügüzel dedi ki:

  eyw cok iyisiniz

 43. blank betul dedi ki:

  Ooo super bir odev

 44. blank Recep Eren dedi ki:

  bu ne be böyle bişey görmedim ben be nasıl uzuzn bu böyle bunu yazmaya kalksam 10 saatte anca bitiririrm ben hayatım da böyle bir rezalet görmedim

 45. blank Talha kurt dedi ki:

  Abi sayenizde ödevi mi yapabildim

 46. blank Ceren dedi ki:

  Çok güzel işime yaradı odevimide yaptimda altıı buçuk sayfa sürdü yha

 47. blank Kader dedi ki:

  Çok teşekkürler Türkçe ödevimi bitirmiş
  oldum

 48. blank esma kaplan dedi ki:

  ellerinize sağlık mükemmell olmuş

 49. blank Pekmez dedi ki:

  Idare eder

 50. blank Memetalp dedi ki:

  Çok iyi yaaaa

 51. blank bebek dedi ki:

  ödev bitti tşk

 52. blank hıyar bebe dedi ki:

  çoook güzel

 53. blank muhyiddin dedi ki:

  efsane güzel teşekkürler

 54. blank muhyiddin dedi ki:

  sağol efsane olmuş

 55. blank kezzaplı ketçap dedi ki:

  iyidir ya nasıl diim

 56. blank bir dost ... dedi ki:

  bence oldukça yararlı,lakin aralarda çok boşluk ve reklem var bütün olarak okuyup yazamıyoruz.

 57. blank Naz dedi ki:

  bence çok güzel olmuş.