Custom Search

10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 3. Sınav Soruları

30 Ocak 2013

Ekte ki Dosya İçeriğinin Bir Kısmının Görünümü:

10. SINIF  TÜRK EDEBİYATI  1. DÖNEM 3. SINAV SORULARI

1. Türk lehçeleriyle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğru değildir?

A)    XI. yüzyıldan sonra Oğuzca Anadolu, Azerbeycan, İran’da geniş bir alana yayılır.

B)    Oğuzca ilk ürünlerini on üçüncü yüzyılda verir.

C)    Osmanlı egemenliğinin başlamasıyla Oğuzca, Anadolu ve Azeri lehçelerine ayrılır.

D)    İlk İslamî ürünler Azeri lehçesiyle verilir.

E)    Anadolu Türkçesi Halk, Divan edebiyatı olmak üzere iki koldan oluşumunu sürdürür.

  2.     Aşağıdakilerden hangisinde “Kutadgu Bilig‘de değinilmemiştir?

A)    Din – felsefe – edebiyat

B)    Eğitim – öğretim – bilim

C)    Devlet – siyaset – yasa – töre

D)    Erdemlilik – görgü kuralları

E)    Arapça’nın yetersizliği – Türkçe’nin zenginliği

  3.     “1069 – 1970’te tamamlanıp dönemin hükümdarına sunulmuştur. Eski Doğu ve Hint eserlerini bu kitap ‘alegorik’ olup, atasözleri, bilgece deyimlerle süslenmiş, dört kişi arasında geçen diyaloglu bir sahne oyununa benzer.”

Bu parçada söz edilen eser ve yazarı aşağıda­kilerden hangisidir?

A)    Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip

B)    Atabet’ül Hakayık – Edip Ahmet

C)    Divan ü Lügat’it Türk – Kaşgarlı Mahmut

D)    Divan – ı Hikmet – Ahmet Yesevi

E)    Muhakemetü’l Lügateyn – Ali Şir Nevaî

  4.     “Türk dili’nin Arap dilinden geri kalmadığı belli olsun diye kullanılmakta olan sözcüklerle bırakılmış olan sözcükleri bu kitapta birlikte yazmak ara sıra içime doğar dururdu…”

Bu sözleri söyleyen yazar ve eseri aşağıdaki­lerden hangisi olabilir?

A)    Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip

B)    Atabetü’l Hakayık – Edip Ahmet

C)    Divan ü Lügat’t Türk – Kaşgarlı Mahmut

D)    Divan – ı Hikmet Ahmet Yesevi

E)    Bakırgan Kitabı – Süleyman Ata

 5.”Kutadgu Bilig’den sonra Kaşgar diliyle yazılmış ikinci önemli eserdir, manzumdur. On ikinci yüzyılda verilen bu eser, kişinin İslam inançları çerçevesinde, terbiyesini, eğitim – öğretimini işleyen bir ahlâk kitabıdır.”

Bu parçada sözü edileneser ve yazarı aşağıda­kilerden hangisidir?

A)    Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip

B)    Risaletü’n Nushiyye – Yunus Emre

C)    Divan ü Lügat’i Türk – Kaşgarlı Mahmut

D)    Atabetü’l Hakayık – edip Ahmet

E)    Divan – ı Hikmet – Ahmet Yesevi

 6.        ‘Divan ü Lügatit Türk’ için yapılan aşağıdaki açık­lamalardan hangisi doğrudeğildir?

A)    Tarih, coğrafya, dilbilim, edebiyatı ilgilendirdiği

B)    300’e yakın atasözü, 240 kadar şiir örneği bu­lundurduğu

C)    Oldukça güzel beyit, dörtlük, hikmet, seci örnekleri verdiği

D)    Türk dilinin yapısı, dilbilgisi kuralları, Türklerin yaşamı konularında ilk önemli kaynak olduğu

E)    İslami inancı yaymaya çalıştığı

  7.       Edip Ahmet atım edep, pend sözüm

           Sözüm bunda kalur barur bu özüm

           Kalür küz, keçer yaz, baru; bu ömür

           Tüketür ömürni bu yazım küzüm

           Edip Ahmet sözüm öğüttür

           Özüm göçer, sözüm kalır

           Yaz geçer, güz gelir, ömür biter

           Yazım, güzüm ömrüm tüketir

Bu dörtlükten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A)    Yoğun, derinlik, çoşkun olduğu

B)    Arapça, Farsça sözcükler kullanılmaya başlandığı

C)    İlk İslâm ürünlerden olduğu

D)    Mani biçimi uyaklandığı

E)     Yarım uyak kullanıldığı

  8.”Yesevi tarikatındaki dervişlerin şiirlerini toplayan eserlerdir. Hikmeti söyleyenler, adlarını belirtmedikleri için eser anonimdir. Hikmetler dinsel, ulusal niteliklidir. Bu şiirler coşkusuz, kuru şiirlerdir.”

Yukarıda sözü edilen eser, aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Atabetü’l Hakayık                  B)  Kutadgu Bilig

C)    Divan – ı Hikmet                    D)  Şecere – i Ensab

E)    Yunus Divanı

  9.    ‘Divan ü Lügat’ıt Türk’ için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 A)    Bir dilbilgisi kitabı olduğu

B)    Türk lehçeleriyle ilgilenmediği

C)    Zengin bir edebiyat antolojisi olduğu

D)    Ulusal bilinçle yazıldığı

E)    Birçok bilim dalını ilgilendiren bilgiler bulun­durduğu

  10.   ‘Atabetü’l Hakayık’ı anlatan aşağıdaki özelliklerden hangisi doğru değildir?

A)    Girişi ‘kaside‘ biçiminde uyaklanmıştır.

B)    Asıl konunun anlatıldığı bölümler ‘mani’ biçiminde uyaklanmıştır.

C)    Ölçü, heceyi andıran aruzun özel bir kalıbıdır.

D)    Beyit nazım birimiyle yazılmıştır.

E)    Sanatsal yönden sıradan bir eserdir.

 >> Soruların tamamını indirmek için buraya tıklayın. |Yazılı Soruları Sayfasına Gitmek İçin burayatıklayın 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.