Custom Search

Tanzimat Edebiyatı Konu Tarama Testi – 2

15 Ocak 2013

TANZİMAT DÖNEMİ KONU TARAMA SORULARI

16. Tanzimat döneminin bütün özelliklerini üzerinde taşıyan (…), devlet adamlığının yanında iyi bir şairdir. Edebiyat yaşamı iki bölüme ayrılır. (…) adlı makalesi geçmiş edebiyatı yerdiği dönem; “Harabat” antolojisi de bu düşüncelerinden vazgeçtiği dönemdir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki­lerden hangisi getirilmelidir?

A) Ziya Paşa-Şiir ve İnşa

B) Şinasi-Şiir ve İnşa

C) Ziya Paşa-Terkib-i Bend

D) Ahmet Vefik Paşa-lehçe-yi Osmani

E) Şemsettin Sami-Kamus-ul Alam

 

17.(…), Servet-i Fünun edebiyatının hazırlayıcısıdır. Şiir, roman, oyun ve eleştiri türünde eserler verdi. Sanat sanat içindir, anlayışına bağlıdır. Sanatçımız asıl ününü Tanzimat ve batı düşünce ve görüşlerini yaymasıyla yaptı. (…) ise sanatçının yeni edebiyat anlayışına karşı eski edebiyatı savundu, onun için eleştiriler yazdı.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) Muallim Naci-Recaizade Mahmut Ekrem

B) Recaizade Mahmut Ekrem-ıbrahim Şinasi

C) Recaizade Mahmut Ekrem-Muallim Naci

D) ıbrahim Şinasi-Abdülhak Hamit Tarhan

E) Recaizade Mahmut Ekrem-Nabizade Nazım

 

18. Muhbir gazetesindeki yazılarıyla sade bir dil kullanarak dilde sadeleşmeyi savunan (…), (…) adlı eseriyle de milliyetçi düşüncelere öncülük etmiştir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıda verilen­lerden hangisi, sırasıyla getirilmelidir?

A) Ali Suavi-Hive

B) Ahmet Cevdet Paşa-Tarih-i Cevdet

c) Feraizcizade Şakir-Gurur yahut Inkılap-ı Muhabbet

D) Namık Kemal-Osmanlı Tarihi

E) Ahmet Vefik Paşa-Yorgaki Dandihi

 

19. Halk için roman geleneğinin başlatıcısıdır, bu düşün­ceyle, romanlarında sade bir dil kullanmış ve olayların akışını keserek araya öğüt verici bölümler yerleştirmiştir. Bu yönüyle de eleştirilmiştir. Tanzimat döneminin en verimli sanatçısıdır.

Yukarıda sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Mithat Efendi

B) İbrahim Şinasi

C) Namık Kemal

D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Muallim Naci

 

20. Yazar, romanlarında insan psikolojisi ve sosyal mese­leler üzerinde de durmak isteğindedir. Hasan Mellah’ın önsözünde, roman yazmaktan maksadın sadece olayın anlatılması değil, aynı zamanda “insanın psi­kolojik içeriğini araştırmak” olduğunu da söyleyen yazar, psikolojik tahlillere de yer verirse de pek başarılı olduğu söylenemez.

Yukarıda sözü edilen yazar, aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Namık Kemal

B) Recaizade Mahmut Ekrem

C) Samipaşazade Sezai

D) Şinasi

E) Ahmet Mithat

  

21. Aşağıdakilerin hangisinde yazar-eser eşleştirmesi yanlıştır?

A) Namık Kemal- Karabela

B) Recaizade Mahmut Ekrem- Pejmurde

C) Abdülhak Hamit Tarhan- Rumuz’ül Edep

D) Ahmet Mithat Efendi- Dürdane Hanım

E) Şinasi- Tercüme-i Manzume

 

22. Sanatçı Hürriyet’te çıkan (…) makalesinde, Divan edebiyatına şiddetle hücum ederek, onu gayrı milli ve yapay olmakla suçlar ve asıl Türk edebiyatının Halk edebiyatı olduğunu iddia eder. Fakat gençliğinde Divan edebiyatı kültürü ile yetişmiş ve onun zevkini almış olan sanatçı, bu eleştirileri bir edebiyat devrimcisi sıfatı ile yaptığı ve duyguları bakımından Divan edebiyatına bağlı bulunduğu için (…) yazdığı önsözde bu iddianın aksini ileriye sürmekte de tereddüt etmemiştir.

Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Şiir ve İnşa- Harabat

B) Tahrib-i Harabat- Takib

c) Zemzeme- Takdir-i Elhan

D) Demdeme- Istılahat-ı Edebiye

E) Zafemame- Harabat

 

23. Afife Anjelik’te kocasının yokluğu sırasında uşağının saldırısına direnmiş bir genç kadının hikayesi anlatıl­maktadır. Zavallı Çocuk’ta, evlenmede ana – babanın değil, evlenecek olanların söz sahibi olması gerektiği üzerinde durulur. Eyvah adlı dram ise batılılaşmanın aile çevresindeki etkileri ve daha çok evlenmedeki eski adetlerin eleştirisi ile ilgilidir. Finten’de ise Shakespeare’in  Makbetinin etkileri çok açıktır.

Parçada aşağıdakilerin hangisinin eserlerinden söz edilmemiştir?

A) Abdülhak Hamit Tarhan

B) Şinasi

C) Recaizade Mahmut Ekrem

D) Namık Kemal

E) Ahmet Mithat Efendi

 

24. Şiirlerinin başlıca temaları aşk ve tabiattır. Türk şiirinde kadının gerçek ve estetik değerini alması onunladır. Fakat onun şiirlerinde büyük aşkların derin ve sarsıcı heyecanı değil, ancak küçük duygulan­maların, hayal kırıklıklarının, ayrılıkların hissettirdiklerini bulabiliriz. Bu melankolik atmosferin doğuşunda romantiklerin, özellikle Lamartine’in etkisi büyüktür. Hayatının acıklı olayları onu, aynı zamanda, Tanzimat devrinin tanınmış bir mersiye şairi haline de getirdi.

Parçada kendisinden söz edilen şair, aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Ahmet Vefik Paşa

B) Cenab Şehabettin

C) Ahmet Haşim

D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Şinasi

 

25. (…), Türk edebiyatının ilk tarihi romanıdır. Konusunu, XVI.yy’daki Türk-Iran savaşlarından alır. İstanbul’da başlatılan olay, savaşın safhaları nı takip ederek Iran sınırına, Kafkasya’ya ve Iran sarayına kadar götürülür. Romantizmin tesiri ile olayın sonu çok trajiktir. Karakterlerin çizilmesinde sübjektiflik ve aşırılık da açıktır. Romanın fikri içeriği ise .İslam birliği” ideolojisini telkine çalışmaktadır.

Parçada sözü edilen roman ve yazan aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Taaşuk-ı Talat ve Fitnat- Şemsettin Sami

B) Hüseyin Fellah- Ahmet Mithat

C) Celalettin Harzemşah- Namık Kemal

D) Felatun Beyle Rakım Efendi- Ahmet Mithat

E) Cezmi- Namık Kemal

 

26.Roman kahramanı Bihruz Bey, adında mirasyedi bir paşazadedir. Bütün işi gücü ve merakı alafranga giyinme, alafranga yaşayış kurallarına yarım yamalak uymak, Hıristiyan azınlıklardan berberlerle ve garsonlarla Fransızca konuşmak ve araba kullanmak­tır. Bütün benzerleri gibi Bihruz Bey de çok basit bir kültüre sahiptir. Yerli ve milli olan her şeyi beğen­memek ve hatta hor görmek alışkanlığındadır.

Yukarıda hakkında bilgi verilen roman, aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Intibah

B) Felatun Beyle Rakım Efendi

C) Araba Sevdası

D) Afife Anjelik

E) Zehra

 

27. Realist ve natüralist akımın izlerini en iyi onun yapıtlarında görürüz. Eserin önsözü Türk edebiyatında realizmin ilk bildirisi sayılır. Ayrıca bu uzun öykünün Anadolu’da, Antalya’da geçmesi, köylü şivesinin öyküye girmesi, köy yaşamının gerçekçi bir gözle an­latılması büyük bir atılımdır.

Parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Gülnihal- Namık Kemal

B) Küçük Şeyler- Samipaşazade Sezai

c) Hasan Mellah- Ahmet Mithat Efendi

D) Karabibik- Nabizade Nazım

E) Araba Sevdası- Recaizade Mahmut Ekrem

 

28. Bizde ilk edebi roman, onundur. Romanında roman­tizmin izleri görülür. Eserde sosyal bir sorun olan, erkeğin düşük bir kadına tutulması ve hem kendini hem de yakınlarını mahvetmesi anlatılır. Bir tahlil ve tasvir romanı sayılır. Kahramanların psikolojisine önem verilmiş, yer tasvirleri yapılmıştır. Ancak, tas­virler gözleme yer verilmeden, süs için kullanılmıştır.

Parçada sözü edilen eser ve yazan aşağıdakilerden hangisidir?

A)Henüz On Yedi Yaşında- Ahmet Mithat Efendi

B) Intibah- Namık Kemal

C) Telemak- Yusuf Kamil Paşa

D) Sergüzeşt- Samipaşazade Sezai

E) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat- Şemsettin Sami

 

29. İşlenen en önemli konu tutsaklıktır. Evlenecek kişilerin kendi istekleri göz önüne alınmadan evlenmenin yapılması, böyle evlenmelerin doğurduğu acılar da diğer önemli bir konudur. Batılılaşmanın yanlış yorum­lanmasını konu alanlar da vardır.

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi bu konuların dışında yazılmış bir eserdir?

A) Taaşuk-ı Talat ve Fitnat

B) Sergüzeşt

C) Cezmi

D) Felatun Beyle Rakım Efendi

E) Araba Sevdası

 

30. Tanzimatçıların çoğu tarih alanında da eserfer verirler. Namık Kemal, Ahmet Mithat çeşitli konularda Osmanlı tarihini aydınlatmaya çalışırlar; ancak bu türün en güçlü adı (…) olur. Edebiyat tarihinde de sağlıklı eseri yoktur.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden han­gisi getirilmelidir?

A) Ahmet Vefik Paşa

B) Ahmet Cevdet Paşa C) Şemsettin Sami

D) Ziya Paşa

E) Samipaşazade Sezai

 

Diğer sayfalar: 1 – 2 – 3

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.