Custom Search

Tanzimat Edebiyatı Soru Bankası -1

14 Ocak 2013

TANZİMAT DÖNEMİ KONU TARAMA SORULAR

ŞEHİT NURİ PAMİR LİSESİ 11-F TANZİMAT DÖNEMİ KONU TARAMA SORULARI

 1. (…) adlı eser köy konusunun işlendiği ilk romanımızdır. Yine (…) yazdığı (…) edebiyatımızda ilk psikolojik roman denemesi kabul edilir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda­kilerden hanisi getirilmelidir?

A) Karabibik-Mehmet Rauf-Eylül

B) Sergüzeşt-Samipaşazade Sezai-Zehra

c) Karabibik-Şemsettin Sami-Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

D) Karabibik-  Mahmut Ekrem-Çok Bilen Çok Yanılır

E) Hala Güzel-Muallim Naci-Zehra

 

2. Aşağıdakilerden hangisinde yazar-eser ve eserin özelliği hakkında verilen bilgi yanlıştır?

A) Samipaşazade Sezai Küçük Şeyler: İlk edebi  hikaye

B) Recaizade Mahmut Ekrem-Talim-i Edebiyat: İlk edebiyat ders kitabı

C) Namık Kemal-İntibah: İlk romantik roman

D) İbrahim Şinasi-Tahrib-i Harabat: İlk eleştiri

E) Nabizade Nazım-Karabibik: İlk realist roman

 

3. Tanzimat döneminin Türkçe bakımından en başarılı ve Türk Moliere’i olarak tanınan ismidir. Dili son derece sade olan yazarın tiyatroları da teknik bakımdan döne­min en güçlü eserleri arasındaki Kırk Yalan,Evhami,Çöpatan, Yalan Tükendi tiyatro eserleridir.

Yukanda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Ali Suavi

B)Feraizcizade Şakir

C Ahmet Vefik Paşa

D) Şemsettin Sami

E) Ziya Paşa

4. Aşağıdakilerden hangisinde yazar-eser eşleştirme­si yanlıştır.

A) İbrahim Şinasi-Mustafa Reşit Paşa Kasidesi

B) Ziya Paşa-Felatun Beyle Rakım Efendi

C) Ahmet Mithat Efendi-Ltaif-i Rivayet

D) Abdülhak Hamit Tarhan-O Belde

E) Nabizade Nazım-Karabibik

 

5. Yeni edebiyatın öncülerindendir. Dönemin sanatçıları romantizmin etkisinde kalsa da o, klasisizmden etkilenmiştir. Gazeteciliğiyle tanınsa da şiir, tiyatro, inceleme, eleştiri gibi türlerde yapıt vermiştir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Ahmet Vefik Paşa

B) Namık Kemal

C Ahmet Mithat Efendi

D) Ziya Paşa

E) İbrahim Şinasi

 

6.

I.Oyunlarda hem tarihi olaylar anlatılmış, hem töre eleştirisi yapılmıştır.

II. Oyunlar, okunmak için yazılmıştır.

III. Oyunlar sahneleme tekniği açısından başarılıdır.

IV.Moliere‘den uyarlamalar yapılmıştır.

V. Bu dönem olayları çeviriden ibarettir, bütünüyle erli oyunlar yoktur.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri Tanzimat Tiyatro­sunun özelliklerinden değildir?

A) I ve II.

B) II. ve III.

C) I. ve V.

D) III. ve IV.

E) III. Ve V.

7. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi nesir türünün özelliklerinden değildir?

A) Klasisizmden ziyade romantizm etkili olmuştur.

B) Roman ve hikayelerdeki olaylar genellikle İstanbul’da geçer.

C) Kişileri iyi ve kötü olarak tek yönlü ele alınmıştır.

D) Yazar, olayların akışını keserek yer yer öğütler verir.

E) Sanat; sanat içindir anlayışından hareketle sade­ce güncel olaylar ele alınmıştır.

8.Türkçülük akımının öncülerindendir. Tiyatro alanındaki çalışmalarıyla tanınmış ve Bursa valisiyle kendi adına tiyatro yaptırıp tiyatronun gelişmesine katkıda bulun­muştur. Bunun yanında Avrupa’da gelişen teknoloji çalışmalarının yakından takip edip Ebulgazi Bahadır Han’dan (…) Türkçeye çevirmiştir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı ve eseri aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Namık Kemal-Celalettin Harzemşah

B) Ahmet Vefik Paşa-Tartuffe

C) Ahmet Vefik Paşa – Şecere – i Türki                                                               

D) Namık Kemal-Akif Bey

E) İbrahim Şinasi-Şair Evlenmesi

 

9. Aşağıdakilerden hangisinde yazar-eser eşleştirmesi doğrudur?

A) Recaizade Mahmut Ekrem-Rumuz’ul Edeb

B) Muallim Naci-Afife Anjelik

C) Abdülhak Hamit Tarhan-Çok Bilen Çok Yanılır

D) Ahmet Mithat-Kıssadan Hisse

E) Samipaşazade Sezai-Zehra

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat ikinci dönem sanatçılarından değildir?

A)Muallim Naci

B)Samipaşazade Sezai

C) Nabizade Nazım

D) Ahmet Mithat Efendi

E) Recaizade Mahmut Ekrem

 

11. Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyat türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Zavallı Çocuk

B) Karabela

C) Şair Evlenmesi

D) Fürüzan

E) Sabru Sebat

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi şair­lerinin özelliklerinden biri deaildir?

A) Aruz veznini hece veznine göre daha az kullanmışlardır. .

B) Fransız İhtilali’nin etkisiyle özgürlük, adalet gibi kavramları işlemişlerdir.

C) Genellikle romantizm akımından etkilenmişlerdir.

D) Sanat toplum içindir görüşünü benimsemişlerdir.

E) Dilde sadeleşmeyi amaç olarak benimseseler de bu amaca ulaşamamışlardır.

 

13. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Namık Kemal ve Ziya Paşa‘nın yurt dışında çıkardığı ilk Türk gazetesi “Hürriyet” tir.

B) İlk tarihi tiyatro eserimiz İbrahim Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” dır.

C) Eleştiri türünde yazılan ilk eser Namık Kemal’in “Tahrib-i Harabat” adlı eseridir.

D) Ilk dergi “Mecmua-yı Fünun” Ali Münif Paşa tarafından çıkarılmıştır.

E) Recaizade Mahmut Ekrem tarafından yazılan“Araba Sevdası” ilk realist romandır.

 

14. Tanzimat devrinin en verimli şairi sayılır. Türk şiirine geniş ufuklar açtı, günlük yaşam, aşk, vatan sevgisi, ölüm, metafizik üzerine epik, lirik ve felsefi şiirler yazdı. İlk pastoral şiir örneği “Sahra” yı  yazdı. Şiirlerinde aruzu kullanmakta birlikte hece ölçüsüyle de şiirler yazdı.

Yukarıda sözü edilen şairimiz, aşağıdakilerden han­gisidir?

A) İbrahim Şinasi

B) Abdulhak Hamit Tarhan

C) Recaizade Mahmut Ekrem

D) Cenap Şehabettin

E) Tevfik Fikret

 

15. Tanzimat edebiyatının hemen her türünde eser veren yazarımız (…) tiyatronun eğitici amaçlarla kullanılması gerektiğini savunmuş ve bu düşüncelerini (…) adlı tiyatro eserinde dile getirmiştir. Zavallı Çocuk, Akif Bey, Karabela isimli tiyatro eserleri de vardır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda­kilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ahmet Vefik Paşa-Zor Nikah

B) Namık Kemal-Vatan yahut Silitre

C) Recaizade Mahmut Ekrem-Vuslat yahut Süreksiz Sevinç

D) Namık Kemal-Celalettin Harzemşah

E) Abdulhak Hamit Tarhan-Eşber

1 – 2 – 3

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.