Custom Search

Tanzimat Edebiyatı Konu Tarama Soruları – 3

15 Ocak 2013

TANZİMAT DÖNEMİ KONU TARAMA SORULARI

31. Tanzimat tiyatrosu bir okul sayılmış, halkın eğitilmesinde araç olarak kullanılmıştır. Bunlarda sosyal eğitim ön plandadır. Toplumda görülen aksaklıklara doğrudan doğruya dokunmak veya tarihin ibret verici olaylarını ele alıp onlardan ahlaki sonuçlar çıkarmak amaçlanmıştır. Dil ve üslup konuşma diline ve üslubuna çok yaklaşmıştır.

Parçaya göre Tanzimat tiyatrosuyla ilgili aşağıda­ki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Oyunlarda gelenek göreneklerin eleştirilmesi amaç edinilmiştir.

B) Toplumsal eğitim oyunların temelini oluşturur.

C) Günlük konuşma dilinin özelliklerine oyunlarda rastlamak mümkündür.

D) Oyunlar tarihten alınması gereken dersler üzerine kurulmuştur.

E) Halkın eğitilmesi amaçlanırken tiyatronun bu amacı gerçekleştirdiği söylenemez.

 

32.Türk edebiyatında roman, çevirilerle başlamıştır. Bu alanda ilk eser (…) nın (…) adlı Fransız yazardan çevirdiği (…) adlı romandır. Birçok teknik kusurlarla dolu olan bu eserin; kahramanlarının yabancı olması, olayların yabancı bir ülkede geçmesi yüzünden halka yabancı olduğu halde büyük ilgi gördüğü söylenebilir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Namık Kemal- J.J. Rousseau- İtiraflar

B) Şinasi- La Fontaine- Tercüme-i Manzume

C) Recaizade Mahmut Ekrem- Corneille- Araba Sevdası

D) Ahmet Mithat- Racine- Letaif-i Rivayet

E) Yusuf Kamil Paşa- Fenelon- Telemak

33. Tanzimat sanatçılarının çoğu Fransız edebiyatını ve bu edebiyatın sanatçılarını örnek almışlardır. Bu sanat­çıların etkisiyle bir kısmı klasik, bir kısmı romantik, bir kısmı da realist özellikler taşıyan eserler vermişler­dir. Söz konusu akımlar ancak esinti halinde yansı­mıştır. Bunların kuralları kesin çizgilerle benimsenmiş ve uygulanmış değildir.

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi romantik eser veren sanatçı/ardan biri değildir?

A) Ahmet Mithad Efendi

B) Recaizade Mahmut Ekrem 

C) Namık Kemal

D) Abdülhak Hamid Tarhan

E) Şinasi

 

34. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) İlk özel gazete- Ceride-i Havadis

B) İlk basılan tiyatro- Şair Evlenmesi

C) İlk dergi- Mecmua-yi Fünun

D) İlk mizah gazetesi- Diyojen

E) İlk çeviri roman- Telemak

 

35.Tanzimat edebiyatı sanatçıları her şeyden önce şiirin konusunu ve anlatımın. değiştirdiler.(…..) “Usan-ı Osmani’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazalar” isimli uzun makalesinde şiirin, fikrin gelişmesine ve halkın eğitilmesine olan büyük hizmetinden söz eder.

Parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?

A) Şinasi

B) Ziya Paşa

C) Namık Kemal

D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Şemsettin Sami

 

36.Yeni bir edebiyat yaratmak amacında kümelenen Tanzimatçılar, geçmişlerindeki Divan edebiyatı gele­neğiyle, hesaplaşmakla işe başlarlar. Ziya Paşa’nın yazdığı (…) makalesi bu bakışın en ilginç ürünüdür. Yine aynı sanatçı daha sonra bu edebiyatı öven bir manzum önsözle o dönemin antolojisi (…) hazırtayınca Namık Kemal’in eleştirisine konu olur.

Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Zafemame- Müntehebat-ı Eş’ar B) Şiir ve Inşa- Harabat

C) Tahrib-i Harabat- Takip

D) Zemzeme- Demdeme

E) Talim-i Edebiyat- Takdir-i Elhan

 

37. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat II. devre sanatçı­larının özelliklerinden biri deaildir?

A) Dildeki sadeleşmeyi sürdürmek

B) Içe dönük, hastalıklı bir edebiyat oluşturmak

C) Halka değil, aydın kitleye seslenmek

D) Sanat, sanat içindir ilkesine bağlı kalmak

E) Eğlendirici yanı ağır basan türlere önem vermek.

 

38. Tanzimat edebiyatının ilk sanatçısı olarak kabul edildi. Mustafa Reşit Paşa’nın Batıya gönderdiği ilk öğrenci­lerdendir. Bir kısım fikirleri edebiyata ilk getiren, kurduğu gazetelerde bu fikirleri yayarak yeni edebi­yatın temellerini atan odur. Gençliğinde Doğu ilmilerini öğrenmiş, Fransa’da kaldığı yıllarda da Batı edebiyatını tanımıştır.

Parçada kendisinden söz edilen sanatçı, aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Namık Kemal

B) Abdülhak Hamit Tarhan

C) Ahmet Mithat

D) Şinasi

E) Nabizade Nazım

 

39. Yazar, asıl başarısını Zehra’da gösterir. Büyük hika­yedeki denemelerinden sonra romana geçen yazar, bu türde büyük bir gözlem ve araştırma gücü koyar ortaya. Bir kıskançlık temasına dayandırdığı olayı ve olayın geçtiği yerleri tam bir gerçekçilikle betimlemeyi başarmıştır. Aynı başarıyı karakterlerin betimlemesi ve çözümlemelerde de gösterir. Kıskançlık psikolojisinin çözümlenmesi ve bsazı toplumsal koşulların tanı­tılması, romanın en çok Zehra’da yazar, realizme çok yaklaşır.

Parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

B) Nabizade Nazım

C) Halide Edip

D) Kemal Tahir

E) Recaizade Mahmut

 

40. Tanzimat devrinde, ilmin ve edebiyatın hemen her alanında eser vererek ve bunları halk diliyle yazıp halk seviyesine ve halk zevkine göre düzenleyerek halk için faydalı bir edebi hareket yapmayı başarmış ansiklope­dist bir yazardır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Şemsettin Sami

B) Nabizade Nazım

C) Samipaşazade Sezai

D) Recaizade Mahmut Ekrem E) Ahmet Mithat Efendi

 

41. Yazar, bu romanında bir mirasyedi tipini bütün gerçek yönleriyle ustaca canlandırır. Felatun Bey, varını yoğunu zevk ve eğlence alemlerinde yitirmiş ve taşraya boş bir çuval gibi çıkmak zorunda kalan bir mirasyedidir. Buna karşılık küçkü yaştan beri hayatını türlü zorluklarla kazanıp zenginleşen, kazandıklarını ölçülü şekilde değerlendiren Rakım Efendi, huzuru, rahatı, ölçülü ve dengeli yaşamı simgeler.

Parçada sözü edilen romanın yazan, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal

B) Nabizade Nazım

C) Samipaşazade Sezai

D) Ahmet Mithat

E) Abdülhak Hamit Tarhan

 

42. Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Şemsettin Sami -Tercüme-i Ahval Mukaddimesi

B) Abdülhak Hamit Tarhan- Duhter-i Hindu

C) Namık Kemal- Vatan Yahut Silis tre

D) Ziya Paşa- Defter-i Amal Mukaddimesi

E) Şinasi- Durup-ı Emsal-i Osmaniye

 

43. Yeniçeriler, Dünyaya İkinci Geliş romanlarında tarihsel konulara yer verir. Esrar-ı Cinayet edebiyatımızdaki ilk polisiye romandır. Firkat adlı romanıyla toplumsal bir sorun olarak esirlik konusuna eğilmiş. Voltaire Yirmi Bir Yaşında adlı yapıtıyla biyografik roman örneği verirken Müşahedat adlı romanında natüralist etkilenmeler gösterir.

Parçada eserleri tanıtılan sanatçımız, aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Muallim Naci

B) Namık Kemal

c) Recaizade Mahmut Ekrem

D) Ziya Paşa

E) Ahmet Rasim

Diğer sayfalar: 1 – 2 – 3

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.