Custom Search

Yazım ( İmla ) Kuralları

14 Ocak 2013

1) “ki” bağlacının ve “-ki” ekinin yazımı: 

Türkçede  üç çeşit “ki” vardır:Bağlaç olan“ki”,sıfat yapan  “–ki” ve zamir olan(ilgi zamiri) “–ki” dir.Bağlaç olan “ki” daima ayrı yazılır.Sıfat yapan “–ki” ve zamir olan “-ki” eklendiği sözcüğe bitişik yazılır.

Dilimizdeki bu üç farklı “-ki”yi birbiriyle karıştırmamak için şu pratik yöntemleri uygulayın.

Cümle içerisinde –ki’den sonra –ler çokluk ekini getirebiliyorsanız o –ki zamir olan –ki’dir.
Ayrıca zamir olan –ki’nin bir ismin yerini tuttuğunu ve genellikle zamirlerin üzerine geldiğini de unutmayın.

 • Arabam bozuldu , seninki(ler)ni kullanabilir miyim?
 • Onunki(ler) seninki(ler)den daha iyi olmuş.

      Görüldüğü gibi cümle içerisinde –ki zamirinden sonra –ler ekini getirdiğimizde cümlenin yapısında herhangi bir bozukluk meydana gelmiyor.Öyleyse bu –ki’ler ilgi zamiridir.

Sıfat yapan –ki de sıfat tamlaması kurar. Sıfat yapan –ki her zaman bitişik yazılır.Pratik olarak önündeki isme “hangi” sorusunu yönelterek bulur ve diğer –ki’lerden ayırt ederiz.

 • Sokaktaki çocuklara sahip çıkmamız gerekiyor.(Hangi çocuklar?)
 • Sınıftaki öğrenciler dışarı çıksın.(Hangi öğrenciler?)

       Görüldüğü gibi sıfat yapan –ki’yi alan sözcüğün hemen önündeki isme hangi sorusunu yöneltebiliyoruz.Öyleyse bu –ki  sıfat yapan –ki’dir ve eklendiği sıfata daima bitişik yazılır.

Bağlaç olan “ki” ise daima ayrı yazılır.Diğer “ki”  ekleriyle karıştırmamak için cümleden çıkartırız, cümlenin yapısında ciddi bir bozukluk olmuyorsa o “ki” bağlaç olan “ki”dir. Ayrıca bağlaç olan ki’nin daha vurgulu söylendiğini de göz önünde bulundurmak gerekir.

 • *Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. (Duydum unutmuşsun gözlerimin rengini)
 • *Sen ki dünyalara değersin. (Sen dünyalara değersin.)
 • *Şimdi anlıyorum ki o yaptıklarım bir hataydı. (Şimdi anlıyorum o yaptıklarım bir hataydı)

        Görüldüğü gibi bağlaç olan –ki cümleden çıkartıldığında cümlenin anlamında bir daralma olsa da yapısında ciddi bir bozukluk olmuyor, öyleyse bu –ki’ler bağlaçtır ve daima ayrı yazılır.

NOT:

Mademki,halbuki,oysaki,çünkü,sanki… sözcüklerindeki ‘ki’ ler bağlaç olmasına rağmen kalıplaştığı için bitişik yazılır.

2) “de” bağlacının ve “de” bulunma durum ekinin yazımı:

“de” “da” bağlacı da tıpkı “ki” bağlacı gibi ayrı bir sözcük olduğu için daima ayrı yazılır.Bulunma durum eki olan “-de,-da, -de,-ta” ise eklendiği sözcüğe bitişik yazılır. “de,da” bağlacıyla “-de,-da,-te,-ta” ekleri birbiriyle karıştırılmamalıdır.Pratik olarak birbirinden şu şekilde ayırt ederiz: Cümle içerisinde cümleden “de”yi çıkartırız,eğer cümlenin yapısında bir bozukluk olmuyorsa o “de” bağlaçtır.Cümlenin yapısı bozuluyorsa o “de” bulunma durum ekidir.

 • *Kitap da alacağım. (Kitap alacağım)
 • *Sen de onun gibisin. (Sen onun gibisin)

       Görüldüğü gibi bağlaç olan “de ,da” cümleden çıkartıldığında cümlenin yapısında bir bozukluk olmuyor.Şimdi de aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

 • *Sende bir şeylerim kaldı. (Sen bir şeylerim kaldı)
 • *Onu otobüste gördüm. (Onu otobüs gördüm)

        Görüldüğü gibi bulunma durum eki cümleden çıkartıldığında cümlenin yapısı bozuluyor.

Önemli uyarı: Bağlaç olan “de,da”nın kesinlikle “te,ta” biçimi yoktur.

 • *Sana kazak ta alacağım. (yanlış)
 • *Sana kazak da alacağım. (doğru)

        Ayrıca bağlaç olan “de,da”  bir özel isimden sonra gelirse kesme işaretiyle ayrılmaz.

 • *Bize Ahmet’de gelecek. (yanlış)
 • *Bize Ahmet de gelecek. (doğru)

3. “mi” soru edatının yazımı:

“mı,mi,mu,mü” soru edatı eklendiği sözcükten her zaman ayrı yazılır,kendinden sonra gelen ekler soru edatına bitişik yazılır:

 • *Yarim İstanbul’u mesken mi tuttun?
 • *Bize gelecek misiniz?
 • *Sen miydin dün rüyalarıma giren?

      Soru edatı olan “mı mi mu mü” ile fiilden fiil yapan  olumsuzluk eki olan –ma,-me’nin darlaşmış biçimi birbiriyle karıştırılmamalıdır:

 • *Niçin beni dinle miyorsun?

      Yukarıdaki cümlede ‘mi’ ayrı yazılmamalıdır;çünkü buradaki mi soru eki değil, –ma,-me olumsuzluk ekinin darlaşmış biçimidir.Cümleden mi’yi çıkartıp cümleyi tekrar okuduğumuzda cümledeki soru anlamının kaybolmadığını sadece olumsuzluğun kaybolduğunu görürüz.Cümleye soru anlamını katan mi değil, ‘niçin’ sözcüğüdür.

      Soru edatı olan “mı,mi,mu,mü” cümleye soru anlamından başka anlamlar da katabilir.

 • *Sana güzel mi güzel bir elbise aldım. (pekiştirme göreviyle kullanılmış)
 • *Bu testi de çözdün mü konuyu daha iyi anlarsın (Çözdüğün zaman)
 • *Tüm bunları ben mi yapmışım? (reddetme,kabullenmeme)

4)Sayıların yazımı: 

Sayılar daima ayrı yazılır;ancak çek ve senetlerde sahtekarlığın önlenmesi amacıyla bitişik yazılır.

 • *Yaş otuz beş yolun yarısı eder.
 • *Bu yıl dershanemize tam bin beş yüz altmış kişi kayıt yaptırdı.

5)Kısaltmaların Yazımı: 

Birkaç kelimeden oluşan kurum ve kuruluş adlarının kısaltmaları yapılırken araya nokta konmaz.

 • *TBMM              *PTT          *THY           *TEK     *KKTC        *MTA      *DSİ

     Cümle içerisine kısaltmalara bir ek getirileceği zaman kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır.

 • *Kardeşim THY’da çalışıyor. (yanlış)
 • *Kardeşim THY’de çalışıyor. (doğru)
 • *Aç bakalım TV’da ne var? (yanlış)
 • *Aç bakalım TV’de ne var? (doğru)

    Tek bir sözcüğün kısaltması yapılıyorsa kısaltmanın sonuna nokta konur:

 • *Dr.         *Prof.          *  c.            *  s.          *  bk.

6)Gün ve Ay Adlarının Yazımı:

Cümle içinde geçen gün ve ay isimleri küçük harfle başlar;ancak gün ve ay isimleri bir tarihe bağlanmışsa yani yanında bir rakam varsa büyük harfle başlatılır.

 • *Okullar haziranda kapanıyor. (doğru)
 • *Okullar 14 Haziran’da kapanıyor. (doğru)
 • *Ben 21 Mart 1978 Salı günü doğmuşum. (doğru)
 • *Sınav 16 haziran’da yapılacak (yanlış)
 • *Sınav 16 Haziran’da yapılacak. (doğru)

7)Yön İsimlerinin Yazımı:  

Yer-yön bildiren (doğu ,batı,güney,kuzey,orta…) sözcükler, tek başına ya da özel isimden sonra kullanıldıklarında küçük harfle,özel isimden önce kullanıldıklarında büyük harfle başlar:

 • *Siz Kuzey Amerika’yı gördünüz mü?
 • *Siz Amerika’nın kuzeyini gördünüz mü?
 • *Bu insanlar buraya Güney Asya’dan gelmişler.
 • *Bu insanlar buraya Asya’nın güneyinden gelmişler.
 • *Sizin daha da batıya gitmeniz gerekiyor.

NOT:

Yer-yön bildiren kelimeler eğer bir insan topluluğunun yerini tutuyorsa büyük harfle başlatılmalıdır.

 • *Bu konuda Batı bizi anlamıyor.
 • *Dün Doğu bu haberle çalkalandı.

8.Coğrafi Terimlerin Yazımı:

“Ay,Güneş,Dünya,Mars…” gibi kelimeler eğer coğrafi bir terim olarak gök cisimlerini anlatmak için kullanılırsa büyük harfle, bunun dışında kullanılırsa küçük harfle başlar:

 • *Ay,Dünya’nın uydusudur.
 • *Siz, Dünya’nın Ay’a ve Güneş’e olan uzaklığını biliyor musunuz?
 • *Daha dünyalar kadar işim var.(terimlikten çıkmış)
 • *Pencereden içeriye güneş giriyordu.(terimlikten çıkmış ,güneş ışığı anlamında)

9)Tarihlerin Yazılışı:

Gün ve yıl sayıları rakamla ;ay, hem rakamla hem de yazıyla gösterilebilir:

*21 Mart 1978                   *25.11.1930         *11.X.2000     *18/01/1919

Not:Tarih bildiren sayılardan sonra gelen ekler,kesme işaretiyle ayrılır.

*19 Mayıs 1919’da                   *18.12.1933’te

10)Birleşik Sözcüklerin Yazımı:

İki ya da daha çok sözcüğün yeni bir kavramı karşılamak üzere birleşip kalıplaşmasıyla oluşan sözcüklere birleşik sözcük denir.

Birleşik sözcüklerden  bazıları bitişik yazılırken bazıları da ayrı yazılır.Bir birleşik sözcüğün bitişik yazılması için şu özellikleri taşıması gerekir:

a)Anlam Kaymasıyla Oluşmuş Birleşik Sözcükler Bitişik Yazılır:

Hanımeli, Kabakulak,Suçiçeği,Kuşpalazı,

b)Ses Değişikliği Yoluyla Oluşmuş Birleşik Sözcükler Bitişik Yazılır: Sütlaç, Kaynana, Cumartesi, Nasıl, Niçin, Zannetmek, Hissetmek, Emretmek, Sabretmek, Kaybolmak,Kahrolmak,reddetmek

c)Tür Değişmesi Yoluyla Oluşmuş Birleşik Sözcükler Bitişik Yazılır:

Gecekondu,Biçerdöver,Bilirkişi,Dedikodu,Ateşkes

d)Kurallı Birleşik Fiiller Bitişik Yazılır:

 • *Yapıverdi,Alıverdi,Öpüver,Koşuver (Tezlik birleşik fiili)
 • *Yapabildi,Yürüyebiliyor,Çalışabilmiş (Yeterlilik birleşik fiili)
 • *Bakakaldı,Süregelmiştir,Koşadursun (Süreklilik birleşik fiili)
 • *Düşeyazdı,Öleyazdı (Yaklaşma birleşik fiili)

Not:

Etmek, olmak yardımcı eylemleri önündeki isimle birleşirken önündeki isimde bir ünlü düşmesi ya da bir ünsüz türemesi varsa bitişik, yoksa ayrı yazılır:

*Hissetmek ,Reddetmek,Emretmek, Terk etmek,Hasta olmak,Ayırt etmek…

11)İkilemelerin Yazımı:

İkilemeler ayrı yazılır ve aralarına herhangi bir noktalama işaretikonmaz.

 • *Beni er geç anlayacaksın.
 • *Sen de doğru dürüst bir iş bulamadın gitti.
 • *Beni görüce koşa koşa yanıma geldi.

12)Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler:

1)Her cümle büyük harfle başlar:

 • *Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlatmaktır.
 • *Yazdığım bütün şiirler,sana başlayan bir kitap için önsöz.
 • *Aşk sorgusunda şahanem yalnız kelepçeler sanıktır.

2)Yazı başlıklarının her sözcüğü büyük harfle başlar:

 • *Türk Dilinin Korunması
 • *Aile Eğitiminin Önemi

3)Bütün özel adlar büyük harfle başlar.Özel adların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

a)Kişi ad ve soyadları:

*Faruk Nafiz Çamlıbel   *Halit Ziya Uşaklıgil

b)Hayvanlara verilen adlar:

 • *Sobanın başında uyuyan Pamuk mu?
 • *Bugün Boncuk keyifsiz gibi.

c)Ulus,mezhep,tarikat din adları:

 • *Biz İslamiyet’i 10. yüzyılda kabul ettik.
 • *Anadolu’da kurulan tarikatlardan biri de Aleviliktir.

d)Ülke adları:

 • *Türkiye ile Yunanistan ilişkileri eskisine göre şimdi daha iyi.

e)Bulvar,sokak,mahalle adları:

 • *Biz Turgut Özal Bulvarı’nda oturuyoruz.
 • *Mimar Sinan Mahallesi’ne yeni bir okul yapılıyor.

f) Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar: Ağrı Dağı, Aral Gölü, Asya Yakası, Çanakkale Boğazı, Dicle Irmağı, Ege Denizi, Erciyes Dağı, Fırat Nehri, Süveyş Kanalı, Tuna Nehri, Van Gölü, Zigana Geçidi vb.

UYARI: Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy vb. sözler küçük harfle başlar: Konya ili, Etimesgut ilçesi, Uzungöl beldesi, Taflan köyü vb.

g)Kurum,kuruluş,örgüt,parti,dernek adları:

 • *Sosyal Sigortalar Kurumu  bugün zor durumdadır.
 • *Cumhuriyet Halk Partisi ,Atatürktarafından kurulmuştur.

h)Yapı,yapıt,kitap,dergi,gazete adları:

 • *Ben Topkapı  Sarayı’nı görmeyi çok isterdim.
 • *Sizlere Küçük Ağa’yı ve Çalıkuşu’nu okumanızı tavsiye ediyorum.
 • *Geçenlerde bu makalem Türk Dili’nde de yayımlandı.

Not:Özel ada dahil olmayan gazete ve dergi adları büyük harfle başlamaz:

 • *Dün Hürriyet gazetesinde yayımlanan köşe yazısını okudun mu?
 • *Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • *Dergah dergisinde yayımlanan Kırık Aynalar adlı öyküyü okuduktan sonra öyküyü sever oldum.

i) Unvanlar,takma adlar:Lakaplar, unvanlar büyük harfle başlar.

 • *Tarık Buğra eserinde Çolak Salih’in fiziki betimlemesini çok güzel yapar.
 • *Ahmet Mithat Efendiadeta bir yazı makinesidir.
 • *Ahmet Bey içeride mi?
 • *Sultan Hanım da mı yok?
 • *Dün Doktor Ahmet Bey bizdeydi.
 • *Ahmet doktor olmak istiyormuş.

Not:

 • Akrabalık bildiren sözcükler küçük harfle başlar.
 • *Ne güzel komşumuzdun sen Fahriye abla!
 • *Yarın Ayşe teyzem gelecek.

      Ancak akrabalık bildiren sözcük kişinin lakabı olmuşsa büyük harfle başlatılmalıdır.

 • *Burada ona herkes Nene Hatun derdi.

ı)Dil adları:

 • *Türkçeye,Arapça ve Farsçadan pek çok kelime girmiştir.

j)Din ve mitoloji kavramları:

 • *Tanrı,Allah,Cebrail,Zeus …

Not: Tanrı sözcüğü özel ad olarak kullanılmadığı zaman küçük harfle başlatılır.

*Yunanlılar da tanrılarına kurban sunarmış.

     Bazı dini kavramlar gelenekselleşmiş olarak küçük harfle başlar:cennet,cehennem,sırat köprüsü…

k)Milli ve dini bayramların adları büyük harfle başlar:

*Kurban Bayramı      *Ramazan Bayramı      *Cumhuriyet Bayramı….

13)Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi:

Türkçede satır sonuna sığmayan kelimeler bölünebilir;fakat heceler bölünemez.

………………………………………………………………………………………………gel-

iyorum (yanlış)

………………………………………………………………………………………………..ge-

liyorum (doğru)

     Birleşik kelimeler satır sonunda bölünürken tek bir sözcükmüş gibi hecelere ayrılır.

………………………………………………………………………………………………baş-

öğretmen (yanlış)

………………………………………………………………………………………………..ba-

şöğretmen (doğru)

……………………………………………………………………………………………….ilk-

okul (yanlış)

…………………………………………………………………………………………………il-

kokul (doğru)

…………………………………………………………………………………………..Durmuş-

oğlu (yanlış)

…………………………………………………………………………………………..Durmu-

şoğlu (doğru)

        Ayırmada satır  sonunda ve satır başında tek harf bırakılmaz.

………………………………………………………………………………………..………..a-

raba (yanlış)

……………………………………………………………………………………………….ara-

ba (doğru)

.…………………………………………………………………………………………….niha-

i (yanlış)

………………………………………………………………………………………………..ni-

hai (doğru)

        Kesme işareti satır sonuna geldiği zaman yalnız kesme işareti kullanılır;ayrıca kısa çizgi kullanılmaz.

………………………………………………………………………………………….Edirne’-

nin  (yanlış)

……………………………………………………………………………………………Edirne’

nin  (doğru)

……………………………………………………………………………………………2005’-

te  (yanlış)

……………………………………………………………………………………………..2005’

te (doğru)

14)Ses Olaylarıyla İlgili Yazım Kuralları:

a)Ünsüz değişimi (yumuşaması) yazıya yansıtılır;ancak özel isimlerin yumuşaması yazıya yansıtılmaz.

*Kitapı (yanlış)                kitabı (doğru)

*Mehmed’in   (yanlış)       Mehmet’in (doğru)

b)Sert ünsüzlerin benzeşmesi yazıya yansıtılır.

*Dolapda  (yanlış)       dolapta (doğru)

*2005’de   (yanlış)      2005’te   (doğru)

c)Dudak ünsüzlerinin benzeşmesi(iç ses benzeşmesi) yazıda gösterilmelidir.

*Perşenbe  (yanlış)     Perşembe(doğru)       *penbe (yanlış)    pembe (doğru)

*Tenbel  (yanlış)     tembel (doğru)      *çenber (yanlış)      çember (doğru)

       Ancak kimi özel isimlerde ve birleşik sözcüklerde n’li yazılış doğrudur.

*Saframbolu (yanlış)        Safranbolu (doğru)       *ombaşı (yanlış)       onbaşı(doğru)

d)Ünlü düşmesi yazıda gösterilir.

*ağızı  (yanlış)    ağzı  (doğru)        *sabır et  (yanlış)     sabret (doğru)

e) ‘y’ kaynaştırma ünsüzünden kaynaklanan söyleyişteki daralma yazıya yansıtılmaz.

*Sevmiyecekmiş  (yanlış)    sevmeyecekmiş (doğru) *yaşıyan (yanlış)    yaşayan (doğru)

f)Söyleyişte bazı sözcüklerde yer değiştirme (göçüşme,metatez) olur;ancak bunlar yazıya yansıtılmamalıdır.)

*yanlız (yanlış)       yalnız (doğru)      *yalnış (yanlış)      yanlış (doğru)

*kiprik  (yanlış)     kirpik  (doğru)     *kirbit (yanlış)     kibrit (doğru)

Etiketler:

Yorumlar

 1. emel dedi ki:

  çok güzel tavsiye ederim
  🙂

  1. blank buse dedi ki:

   bende tavsiye ederim

   1. blank Fakir Kalender dedi ki:

    “ben de”

    1. blank Dila Nur dedi ki:

     Çok zekisiniz

     1. blank Ali dedi ki:

      bende tavsiye ederim.

 2. blank semih dedi ki:

  “onlar bitti mi ki bunları kullanıyorsun?” şeklinde hem soru eki -mi’nin hem de bağlaç olan -ki’nin birlikte kullanımı durumunda bu kullanım doğru mudur?

  1. blank Zafer dedi ki:

   Hepsi ayrı yazıldığı için doğru

 3. blank Dila Nur dedi ki:

  Bende tavsiye ederim mükemmel

  1. blank Cün dedi ki:

   de ayrı yaaa! konu bunun üzerine zaten!

 4. blank Nisa dedi ki:

  Çok mutluyum bu siteyi bulduğum için. 2 saatimi ayırdım ve bunları okudum ,okudum ve okudum.Türkçemizi kullanmayı öğrendim.Ve sınavıma calistim. Issalah 100 alirim çok calistim

  1. blank NİSANUR dedi ki:

   kaç aldın merak ettim.

 5. blank samil dedi ki:

  aşırı süper saolun

 6. blank Ramazan dedi ki:

  Cok sogalun cok yardimci oldu sinivdan yuksek not aldim

 7. blank Öykü dedi ki:

  Çok güzel bir anlatım olmuş. Ayırt etmemiz için verdiği kolay yollar çok hoş. En ince ayrıntılara kadar yazılmış. Ellerinize emeğinize sağlık…

 8. blank esila dedi ki:

  Çoook güzel cidden bu siteye bakmadan önce karıştırdığım herşey tam oturdu beynime sağolun

 9. blank Muhammed dedi ki:

  Yapanın ellerine sağlık çol başarılı olmuş güzel Türkçemizi doğru kullanmayı öğrendik

 10. blank Sude dedi ki:

  Gerçekten çok güzel. Tebrik ederim.

 11. blank Bilinmeyen dedi ki:

  Sen ki diyor sen zamir ki ozaman birlesik yazmasi lazim ayri yazmis

 12. blank Ali dedi ki:

  bu ne abi ben bunu yazamam ama çok iyi yapılmış

 13. blank Murat dedi ki:

  Özellikle ki, de/da kullanımı toplumda çoğu zaman yanlış kullanılıyor. Teoride iyi eğitim alanlar arasında da ne yazık ki durum pek farklı değil. Bu bakımdan çok faydalı bir çalışma olmuş. Tebrik ve teşekkür ederim.

  Çok sık yapılan bir diğer hata da “çok fazla” nın kullanımı. Olur olmaz yerde haddinden fazla anlamına gelen bu ifade yaygın kullanımda. Örnek olarak ben seni çok severim yerine ben seni çok fazla severim demek seni layık olduğundan daha fazla, aşırı severim anlamında olup cümlenin anlamını değiştiriyor.
  Çok fazla yerine birçok yerde sadece “çok” “pek” gibi kelimeler tek olarak kullanılabilir. Yazardan bu konuyu da irdelemesini rica ederim.

 14. blank Enes dedi ki:

  Çok güzel bir site tavsiye ederim

 15. blank Ezgi dedi ki:

  Çok güzel bir site

 16. blank yahya kemal dedi ki:

  Büyük harfli sözcüklerde de da nasıl yazılır. Örneğin TÜRKİYE DE Ve DÜNYA DA ENERJİ GÖRÜNÜMÜ başlığındaki de da nasıl yazılmalıdır.

  1. blank admin dedi ki:

   bağlaç büyük yazılır. TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA ENERJİ GÖRÜNÜMÜ

   1. blank YAHYA KEMAL dedi ki:

    İlginiz ve alakanız için teşekkür ederim admin.