Custom Search

Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar 2

24 Ocak 2013

BATI EDEBİYATI VE EDEBİ AKIMLAR – 2

Ancak Lâtin yazarlar Yunan yazarlar kadar özgür olamamışlar, bu nedenle mesela komedyalarında yergiden, alaydan çok; karmaşık olaylara entrik öğelere ağırlık vermiştir. Latin Edebiyatında önemli sanatçılar şunlardır :

PLAUTUS ( MÖ 2.yy ) : KOMEDİ

ÇÖMLEKLER

TERENTİUS ( MÖ 2.yy ) : KOMEDİ

KAYNANALAR

CATO (  MÖ 3.yy-2yy ) : SÖYLEV

HORATİUS ( MÖ 1. yy ) : LİRİK ve DİDAKTİK ŞİİR

ODLAR, EPODLAR, YERGİLER

LUCRETİUS ( MÖ 1. yy ) : LİRİK VE DİDAKTİK ŞİİR

OVİDİUS ( MÖ 1. yy-MS 1.yy ) : LİRİK ŞİİR

DEĞİŞMELER

ENNİUS ( MÖ 2. yy ) : TRAGEDYA

VERGİLİUS ( MÖ 1.yy ) : PASTORAL, LİRİK, DİDAKTİK ŞİİR

AENEİS, ÇOBAN ŞİİRLERİ, ÇİFTÇİLİK ŞİİRLERİ

CİCERO ( MÖ 1. yy ) : SÖYLEV

SENECA ( MÖ 1. yy-MS 1. yy ) : FELSEFE, TRAGEDYA, MEKTUP, DİYALOG…

TACİTİUS (  MS 1. yy ) : TARİH

ORTAÇAĞ DÖNEMİ

  Siyasal tarihçiler Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışın-dan ( 476 ) Osmanlıların İstanbul’u fethine kadar yakla-şık bin yıllık süreyi insan düşüncesinin gelişimi açısından “k a r a n l ı k   y ı l l a r “ olarak belirlerler. Çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere geçilen bu dönemde din, dü-şüncenin  önünde  büyük  bir  engel olmuştur.

  Bu  dönemde Hıristiyanlık (kilise) akla ve güzelliğe önem  veren, tanrılarla  insanları  ç içe  yaşatan  ve mitolojiyle  süslü  Eski Yunan ve Lâtin Edebiyatı’nın  devamına engel olmuştur. Ortaçağ’da Kilise’nin, din adamlarının  ve  din  kitaplarının bilgi ve düşünceleri egemen olmuştur.

Ortaçağ  boyunca  Avrupa’nın  toplumsa l yapısı  da önemli ölçüde değişmiş, güçlü imparatorluklar yıkılmış, toplumsal  sınıflar  arasında  ayrılıkların  arttığı feodaliteler ( derebeylikler )  kurulmuştur. Topraklar soyluların ve kilisesin malı olmuştur. Böyle bir ortamda  sanatçılar da  feodal  beylerin  koruması  ya da kilisesin baskısı altında  “öteki dünya” düşüncesini işlemişlerdir.

Ortaçağ  boyunca  işlenen  konulardan  biri  de kahramanlık ve şövalyelik destanları olmuştur. Dilden dile dolaşan bu destanlar, 12. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Olayları birbirine benzemesine karşın İskandinavların,  Keltlerin,  Slavların,  Saksonların bu destanlardan  farklı  şarkıları  doğmuştur. Finlilerin Kalavela,  Gallilerin  Olwen,  Mobinogion,  Angola Saksonların  BeoWulf  gibi  kahramanlık  destanları hep  bu yüzyılda yazıya  geçirilmiştir. Almanların Nibelungen destanı da kahramanlık destanlarıyla şövalyelik destan-ları arasında bir geçiştir.  Fransızların  Chanson de Roland   ve  İspanyolların  Cid’i  bu dönemin iki önemli şövalyelik destanıdır.

   Yaşamıyla  Ortaçağ’ın; ama  eserleriyle  Rönesans’a  giden   yolun   açıcısı   olan   Dante   ( 1265-1320 ) , en önemli İtalyan şairdir. Eserlerinde evrensel bir konuyu, “aşk ve sevgi “ yi işlemiştir. Üç bölümden oluşan (Cehennem – Araf – Cennet) dinsel destanı İlahi Komedya – Tanrısal Komedya dünya edebiyatının temel yapıtlarındandır.

 HÜMANİZM

  14. yüzyıl’a doğru Ortaçağ’ın kabuğu kırılmaya başlan-dı. İtalya’da aydın, sanatçı ve bilginler tekrar Eski Yunan ve Latin Edebiyatı’na dönmeye başladılar. Aklı dinin tutsaklığından kurtardılar. Bunu gerçekleştirenlere ve insanlık  sevgisini temel  alıp  insanı  yüceltenlere hümanist,  bu  düşünceye de   hümanizm dendi. Kuşkusuz bu gelişmeyi, yeni ticaret yollarının bulunuşu, keşifler, icatlar, Galileo ve Copernicus’in düşünceleri,  matbaanın  bulunuşu  ve  kitapların   basılışı beslemiştir.

  Dante’nin tohumlarını ektiği Rönesans düşüncesi kendisini izleyen diğer sanatçılarda yeşermeye başladı. Petrarca bunlardan biridir. Lirik ve insancıl soneleri, halk diliyle yazılmış ve bugünlere kadar taşınmıştır. Boccacio da Rönesans’ın öncü yazarlarındandır. Küçük öykü türünün yaratıcısıdır. On  kişinin anlattığı yüz öyküden oluşan Decameron adlı yapıtıyla tanınmıştır.

 RÖNESANS EDEBİYATI

  14. yüzyılın  sonların  da  başlayan  Rönesans (Yeniden Doğuş), 17. Yüzyıla kadar sürer. Aklın ve bilincin kilisenin baskısından kurtulduğu ve özgürleştiği Rönesans Batı’daki aydınlanmanın temelidir. Sanatta gelişme ve yaratıcılık dönemin en önemli özelliğidir. Eski Yunan ve Latin Edebiyatı’nın ünlü yapıtları Avrupa dillerine çevrilmiştir.

Ariosto’nun Çılgın Orlando, Tasso ’nun Kurtarılmış Kudüs adlı destanları Rönesans döneminin İtalya’daki en önemli yapıtlarıdır.

Çağdaş romanın öncüsü ve temel taşlarından biri olan İspanyol yazarı Cervantes (1547-1616)’in Don Kişot’u çağın en önemli yapıtıdır. Galetea, Örnek Alınacak Hikayeler adlı yapıtlar da Cervantes’indir. Öte yandan Fransa’da 15. yüzyılda yaşayan François Villon de Rönesans şiirinin ilk örneklerini verir: Küçük Vasiyetname, Büyük Vasiyetname.

1  –     2  –   3   –   4  –   5   –   6    –  7 –    8  –    9  –   10  –     11  –    12

Benzer Sayfalar:

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.