Custom Search

Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar – 9

24 Ocak 2013

BATI EDEBİYATI VE EDEBİ AKIMLAR

kendine göre yorumlayabileceği bir şiiri amaçlamışlardır.

 •   Şiirde ritme önem vermişler,sözcüklerin müziğine dayanan bir iç ahenk kurmaya çalışmışlardır.
 •  Şiirin, gerçeği değil, gerçekliğin (doğanın) şairdeki izlenimlerini anlatması gerektiğini savunmuşlardır.
 •  Nesneler birer sembol olarak ele alınmış; sem-bollerde, iç dünya ile dış dünya arasında bağlantı kurulmuş; bu nedenle mecazlı anlatıma ve imgeye sık sık başvurulmuştur.
 •  Gerçeğin çıplaklığına karşı olduklarından, akşam saatleri, mehtap, yarı karanlık ve loş ortamlar şiirde dekor olarak seçilmiştir.
 •  En çok, ölüm düşüncesi, sessizlik, durgun sular, sararmış yapraklar, güneşin batışı, kimsesiz kırlar, uzak ülkeler anlatılmıştır.
 •  Toplum sorunlarından uzak kalınmış, “sanat sanat içindir” anlayışına yakın durulmuştur.
 •  Sembolizm, çağdaş şiiri en çok etkileyen akım olmuştur.

 ·CHARLES BAUDELAİRE (1821-1867) ŞİİR

  Sembolizmin ilk temsilcilerindendir. Şiirde biçim kusursuzluğuna önem vermekle birlikte daima kendi izlenimlerini anlatması, şiirde kapalılığa önem vermesi, duyguları sözcüklerin açık anlamlarıyla anlatmaktan çok ahenkleriyle sezdirmeye çalışması bakımından tam bir sembolisttir.

KÖTÜLÜK (ELEM) ÇİÇEKLERİ…

 ·STEPHANE MALLERME  ŞİİR

 ·PAUL VERLAINE  (1844-1896)   ŞİİR

  Şiirlerinde kapalılığa ve müziğe önem vermiştir.

 ·MAURICE MAETERLINCK     TİYATRO

 ·ARTUR RİMBAUD  (1854-1891) ŞİİR

 ·PAUL VALERY     ŞİİR

 •  EDGAR ALLAN POE (1809-1849)    ŞİİR, HİKAYE

ANNABEL LEE VE KUZGUN şiirleri ünlüdür

Bizde sembolistler : Servet-i Fünûn’da Cenap Şahabettin’in Elhân-ı Şitâ şiirinde sembolist özellikler görülür. Tevfik Fikret’in Çınar şiir örneği sayılabilir. Asıl uygulayıcı Ahmet Hâşim’dir. Yahya Kemâl, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dıranas sembolist özellikli şairlerimizdir.

EMPRESYONİZM ( İZLENİMCİLİK )

(19. yüzyılın sonları)

  19. yüzyıl sonlarında resim sanatında egemen olmuş bir akımdır. Akımın etkileri edebiyat ve müzik sanatında da görülmüştür, sembolizmin bir aşaması olarak kabul edilir.

Özellikleri

 • Duyuların, nesnel gerçekliğin, dış doğanın olduğu gibi algılanmasını  engellediğinden  hareketle, algılanan
 • Duyuların, nesnel gerçekliğin, dış doğanın olduğu gibi algılanmasını  engellediğinden  hareketle, algılanan durumların gerçek ve dış dünya değil, onun hayallerle süslenmiş izlenimleri olduğu sonucuna varılmıştır.
 •  Doğanın tüm ayrıntılarıyla anlatılmasının olanaksızlığı nedeniyle, ancak doğadan edinilen izlenimlerin anlatılabileceği savunulmuştur.
 •  İnsanın çevresini saran evrene ve sosyal çevreye ilgisiz kalınmış, sanatçılar kendi iç dünyalarını dile getirmeyi amaçlamışlardır.
 •  Bu nedenle “sanat eseri, onu yaratanın tam kişiliğini belirtir” düşüncesi öne çıkmıştır.

·T.S. ELLİOT  ( 1888-1965)

Amerikan asıllı şair; şiir, oyun, deneme ve eleştiri yazarıdır.

ÇORAK ÜLKE, BOŞ ADAMLAR, KATEDRALDE CİNAYET, KUTLU ÇARŞAMBA…

·JAMES JOYCE (1882-1941)

İrlanda asıllı şair, roman ve öykü yazarıdır. “ULYSESS” adlı romanı dünya çapında üne sahiptir.

DUBLİNLİLER, SÜRGÜNLER, ON PARALIK ŞİİRLER…

·RİLKE

·HOPKİNS

*SAMUEL BECKET  ( 1906-1989)

Hem İngilizce hem Fransızca romanlar ve oyunlar yazmıştır. 1969’da Nobel almıştır; fakat reddetmiştir.

GODOT’YU BEKLERKEN, OYUNUN SONU, MOLLOY…

Türk Edebiyatı’nda sembolizmin en önemli temsilcisi Ahmet Haşim birçok kaynakta empresyonist olarak da nitelenmiştir.

DADAİZM

  Fütürizm, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da yerini Dadaizm’e bırakmıştır. Kişiyi aklın tutsaklığından, aklın kurduğu düzenden sanatı dil, ölçü, uyak, biçim ve anlam kaygılarından kurtarmak; kalıplaşmış bütün sistemleri, kuralları, gelenekleri yıkmak amaç güdülmüştür. Kuralsızlık kural olarak benimsenmiştir.

 Anlamsız olan “dada” sözcüğünü kendine ad olarak seçen akım, sanatı da ortadan kaldırma eğilimi göstermiştir.

Kurucusu Tristan Tzara’dır. Dadaizm 1922’den sonra yerini sürrealizme bırakmıştır.

NEOKLASİSİZM

   19. yy sonlarında “ Klasisizm” e dönüş eğilimleri şeklinde belirmiştir.

   Bizde Yahya Kemâl’de etkisi görülür. ( Şiirlerinin biçimce eski, öz yönünden yeni oluşu ile dikkati çeker. )

1  –     2  –   3   –   4  –   5   –   6   –  7 –    8  –    9  –   10  –     11  –    12

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.