Custom Search

LGS Türkçe Deneme Sınavı

29 Aralık 2012

1.Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde bir çelişki  söz konusudur?

A)Doğruluk minarede kalmış onun da içi eğri.

B)Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

C)Doğru söyleyenin tepesi delik olur.

D)Doğru söz acı gelir.

 

2)Aşağıdakilerden hangisinde yansımadan türemiş ikileme kullanılmıştır?

A)İrili ufaklı balıkları yakalamışlar.

B)Her gün yeni yeni giyiniyor.

C)Küçük küçük evlerde yaşıtorlar.

D)Dışarıda çisil çisil yağmur yağar.

 

3)I.Çala kalem birkaç satır yazmış.

II.Eşyalarımı gelişigüzel toplamıştı.

III.Dermeçatma bir evde oturuyorlar.

IV.Kalbim doludizgin sana geliyor.

Yukarıdaki altı çizili kelimelerle anlam ilişkisi kurulduğunda hangisi veya hangileri dışta kalır?

A)I-IV      B)IV      C)III-IV    D)I-III

 

4. “Adı batasıca” deyiminin zıt anlamlısı olarak “Ocağı sönmeyesice” kullanılabilir. Bu iki beddua deyiminin arasındaki ilişkinin zıddı, “ocağı tütesice” ile aşağıdakilerden hangisinin arasında vardır?

A)Kara yerde yatasıca

B)Ocağı sönmeyesice

C)Defteri dürülesice

D)Ocağı sönesice

 

5)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme cümleye “zorlukla” anlamı katmıştır?

A)Gece gündüz gayret edip verilen işi bitirmeye çalışıyor.

B)Tabak tabak yemesine rağmen hâlâ doymadığını söylüyor.

C)İşlerimiz günden güne bozuluyor,iflâsın eşiğine geliyoruz.

D)Zavallı ihtiyar,çamurlara bata çıka yürümeye çalışıyordu.

 

6. “Ne sanat bilimden ne bilim sanattan çıkar;ama birinin olmadığı yerde öteki de yoktur.” Bu cümleden hangisi çıkarılamaz?

A)Sanat ve bilim birbirini tamamlar.

B)Bilimsel gelişme sanatın kaynağıdır.

C)Bilimin olmadığı yerde sanat yoktur.

D)Sanatın olmadığı yerde bilim gelişmez.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, biri ötekinin açıklayıcısı olan iki yargı verilmiştir?

A)Bu soruyu çözerim; ama bana dondurma alacaksın.

B)Önce mektup yazdım, sonra da telefon ettim.

C)Hakan, sınavı kazanmış; demek ki iyi hazırlanmış.

D)Hikâyeden sonra şimdi de roman yazıyormus.

 

8. “(I) Aydın dediğin kuşkudan korkmayan kişidir bence.(II) Kuşkuyla aydınlanır çünkü kafa.(III) Kendini düşünmeyen kişi aydın olamaz.(IV) Kuşkudan kuşkuya atlamaktır düşünmek.(V) Karanlığı, bulanıklığı, belirsizliği dağıtan bir ışıktır, kuşku.”

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde tanımlama yapılmamıştır?

A)I-IV      B)II-III     C)III-V     D)I-V

 

9.Aşağıdakilerden hangisi üslûpla ilgili bir yargıdır?

A)Sait Faik, hikâyelerini aklına geldiği gibi,seçtiği kelimelere ve cümle kuruluşuna önem vermeden yazmıştır.

B)Reşat Nuri, eserlerinde toplumsal konulara çok yer vermiştir.

C)Yakup Kadri’nin Yaban adlı romanında aydın-köylü çatışması işlenmiştir.

D)Peyami Safa’nın 9. Hariciye Koğuşu adlı romanı,psikolojik tahlillere dayalı roman olarak bilinir.

 

10.(I)Karşımdaki komşum yabancı subayın Buldok cinsi bir köpeği vardı.(II)iri kafalı,koca enseli,iki dişi daima meydanda,yanakları kof ve sarkık,burnu çökük,ters bir köpek.(III)Bana Buldok suratı;bütün dişleri söküldükten sonra acemi dişçiye diş yaptırıp çene kemikleri çökerek yüzü tanınmayacak şekle giren eski somurtkan memur tipini hatırlatır.(IV)Buldok değişiklik olsun diye,sanki,asıl yüzüne korkunç,tasalı,kötümser bir karnaval maskesi geçirmiş bir köpektir.(V)Günde iki kere Senagalli iri yarı bir er onu zincirinden sıkı sıkı tutup hava almaya çıkarıyordu.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde nesnel anlatım vardır?

A)I-II      B)III-IV  C)I-V    D)IV-V

 

11.(I)Lübnan köylerinde suyun içiliş şekli bizimkine hiç benzemez. (II)Önünüze konan su dolu testiyi sağ elinizle yukarıya,başınızı geçecek şekilde kaldırıp ağzınızı havaya açacaksınız ve uzaktan hesaplı bir şekilde suyu gırtlağınıza dökeceksiniz.(III)Dudak dokundurmayacaksınız,dokundurduğunuz testiyi hemen kırarlar. (IV)Su içmede böyle bir yola başvurmaları su kıtlığı çeken o fakir, taşlık yerlerde korkusundandır.

 Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde eylem gerekçesiyle birlikte söylenmiştir?

A)I         B)II           C)III           D)IV

 

12.Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı türde kullanılmıştır?

A)Az ışıkta okursan gözlerin bozulabilir.

B)Halam öbür  gün bize gelecek.

C)Arabasının rengi çok tatlı.

D)Boş zamanlarında bu kitabı oku.

 

13.Aşağıdaki cümlelerde bulunan isim tamlamalarının hangisinde tamlayanla tamlanan arasında sıfat vardır?

A)Ağaç dikme kampanyası düzenlemek isterdik.

B)Bizim bu isteğimiz yetkililerce kabul edildi.

C)Herkes bir hafta boyunca çam fidanı dikti.

D)Ülkemizin güzel ormanları vardı eskiden.

 

14.Aşağıdakilerden hangisinde doğru kelimesi edat görevindedir?

A)Onu parka doğru koşarken gördüm.

B)Doğru yürümelisin ki köye varabilesin.

C)O asla doğruluktan vazgeçmedi.

D)Ancak doğru insanlarla bir iş yapılabilir.

 

15.Aşağıdaki mısraların hangisinde birleşik fiil vardır?

A)Diyorlar ki: Uyan,uyan

Tembel olur çok uyuyan

B)Şimdi bir rüzgâr geçti buradan

Koştum ama yetişemedim.

C)Bayrağa kanının alı çalmayan

Gözyaşı boşu boşuna gider.

D)Bugün bir cihan sizin

Her şey sizin çocuklar.

 

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısı bakımından farklıdır?

A)Yapışıp kalmakta karda bastığı yerde.

B)Hüzün çoğu insanın sevdiği hoş bir esanstır.

C)Güvercinler konmuyor ufka bakan pencereme.

D)Uzun gölgeler iner dar vadilere.

 

17.Aşağıdakilerden hangisinde yan cümlecik dolaylı tümleç görevindedir?

A)İnsanların her sözünden bir yorum çıkarır olmuştum.

B)Gelenlere baktığımda sadece bir kişiyi tanıyabildim.

C)Önüme çıkan herkese seni sordum hep.

D)Burada kaldığı günlerde bol bol sohbet ederdik.

 

18.Bahtiyarlık ( ) çalışmak ( ) eser vermek ( ) yaratmak ve başkalarına iyilik etmektir ( )

Bu cümlelerde boş bırakılan yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (,) (,) (.)                              B) (;) (,) (,) (…)

C) (;) (,) (,) (.)                              D) (;) (,) (;) (!)

 

19. “Herkes senin haklı olduğunu biliyor ve yürekten inanıyordu.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi nedir?

A)Özne-yüklem uyumsuzluğu

B)Gereksiz sözcük kullanımı

C)Dolaylı tümleç eksikliği

D)Kelimenin yanlış anlamda kullanılması

 

20.Şiirde genellikle içerik biçimi belirler,ama ondan ayrılamaz. Tersine onunla bir bütün oluşturur.Bir şiirin başarısı,bu bütünün tutarlılık ve güzelliğine bağlıdır.Doğrultu ne denli doğru olursa olsun, eğer biçim zayıfsa içerik de istenen güzelliğe ulaşmaz.Estetikçe yetersiz bir eserin biçimine de en az içeriği kadar önem verilmelidir.

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)Şiirde konuya gereken önem verilmelidir.

B)Şiirde konu anlatım biçimini belirler.

C)Şiirde konu ile anlatım aynı önemde olmalıdır.

D)şiiri şiir yapan içeriktir.

 

21.(1)Ülkenin kuzeyindeki kısmı,yağmur ormanları ve şelâlelerle kaplıyken hemen kuzeybatısında ise yüksek dağlar ve karlı doruklar dikkat çekiyor.(2)Ülkenin belki de 20. yüzyıla en yakın bölgesi, başkent Buenos Aires ve civarı.(3)Batıda ise tepeleri buz kaplı And dağları,volkanik göller göze çarpıyor.(4)Güneyinde ise Antartika’ya yakın olduğunuzu hissediyorsunuz.(5)Görkemli bir deniz yaşamının etkili olduğu bu bölgede buzullar,foklar ve türlü balıklar,doğal hayatın renklerini oluşturuyor.

Numaralandırılmış cümlelerden hangisi paragrafın düşünce yapısını bozmaktadır?

A)1           B)2        C)3       D) 4

22.Şiir yazıldığı dilin içindedir.Tercüme sevilen şair hemen hemen yoktur; eğer varsa şiiri için değil düşüncesi için sevilir.Bunun tek istisnası çok büyük bir yeteneğin,bir tür dehanın eline geçmiş olmasıdır.Haygram’ın İngilizce’de Fitz Gerald’ı,Türkçe’de Yahya Kemal’i bulması gibi bir tesadüf olsun.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A)Büyük şairler kendi dillerinde şiir yazmaya özen göstermişlerdir.

B)Çevirileri beğenilen şiirler pek azdır.

C)Şiir ancak yazıldığı dil için şiirdir.

D)Şiir çevirisinde ancak büyük yetenekler başarılı olmuştur.

23.Ben,kendimi görüşüme uymayan düşüncelere katlanmaya ve karşı çıkmamaya alıştırdım.Hatta “şüphe yok ki”, “muhakkak ki”gibi kesin yargılarda bulunmaktan çekiniyorum.Onları yerine “zannederim”, “aklımda kaldığına göre”, “tahmin ettiğime göre”gibi ifadeleri kullanmaya başladım.Başkaları bir düşünce ileri sürdüğü zaman onun yanlış olduğunu bilsem de hemen açık bir tartışmaya girişmem.Bu zevkten mahrum ederim kendimi.Bu özelliğim bana,herkesle rahat konuşabilme şansı kazandırıyor.Bu sayede sözlerim itiraz görmeden kabul ediliyor ve dinleyenler üzerinde iyi bir etki bırakıyor.Böylece başkalarının yanlışlarını düzeltme fırsatı da buluyorum.

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi yazarın özelliklerinden biri değildir?

A)kesin ifadeler kullanmaktan kaçınma

B)Benimsemediği düşüncelere hoşgörülü yaklaşma

C)Yanlışları acımasız bir dille eleştirme

D)Başkalarının yanlışlarını düzeltmeye çalışma

24.Büyük sanatçı,öbür insanlardan üstün demeyelim,ama muhakkak ki başka bir yaratılıştadır.O,günlük olayların yüzeydeki görüntülerinin altında başka şeylerden esinlenip çağrışımdan çağrışıma sıçrayabilen insandır.Kimsenin farkına varmadığı bir dalga uzunluğu ile temas hâlindeki bir medyuma benzer.Ne yapacağını kendinden çok etkisi altında kaldığı güç belirler gibidir.

Parçada “büyük sanatçı”nın hangi özelliğine değinilmemiştir?

A)Diğer insanlardan farklı yönlerinin olduğuna

B)Görülemeyeni algılamaya çalıştığına

C)Sadece günlük olayları işlediğine

D)Yapacaklarını etkisinde kaldığı gücün belirlediğine

25.Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 A)Okuyucuya bilgi vermek için yazılan şiirlere didaktik şiir denir.

B)Heyecan ve coşku dolu şiirlere pastoral şiir denir.

C)Epik şiir kahramanlık konularını işler.

D)Satirik şiirde fert ve toplumla ilgili yergiler işlenir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.