Custom Search

Edebiyat Deneme Sınavı – 14

14 Ocak 2013

EDEBİYAT DENEME SINAVI – 14

1.   Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)    Divan edebiyatında, gezilip görülen yerlerin anlatıldığı eserle­re “seyahatname” denir.

B)    Edebiyatımızda ilk tezkire örneği Ali Şir Nevâî’nin Mecalisü’n Nefais adlı eseridir.

C)    Keşfü’z-Zünun, Fezleke, Cihannüma Evliya Çelebi’nin önemli eserleridir.

D)    Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin Paris Sefaretnâmesi adlı eseri, elçilik yaptığı yerle ilgili verdiği bilgileri içerir.

E)    Osmanlıda, düğünlerdeki şenlik ve ziyafetleri anlatan eserle­re “surnâme” denir.

  

2.  Tanzimat edebiyatı, sanatçıların hem kendi içlerinde hem de birbir­leriyle çatışma yaşadıkları bir dönemdir.

Örneğin Namık Kemal, “Şiir ve İnşa” adlı yazısında Divan

                               I                          II

şiirini “melez bir taklit” olarak nitelendirerek küçümserken daha sonra Harabat adlı      

                                                                                                                                                  III

eserinde onu över. Onun bu tutumu   Ziya Paşa tarafından Tahrib-i Harabat veTakip adlı

                                                                                   IV                                                        V

eserlerde eleştirilmiştir.

Bu parçadaki bilgi yanlışını gidermek için numaralanmış isim­lerden hangileri yer değiştirmelidir?

A) I. ile IV.                 B) II. ile III.                    C) II. ile VI.                D) III. ile V.                     E) III. ile VI.

 

 3.    –    Hayal ve duyguya önem verilir.

         –    İnsan; iyi kötü, türlü yönleri ile anlatılır.

         –    Güzel-çirkin, iyi-kötü, ak-kara çatışması vardır.

         –    Tabiat tasvirlerine geniş yer verilir.

Yukarıda özellikleri verilen edebi akım hangisidir?

A) Klasisizm              B) Natüralizm                     C) Romantizm                  D) Realizm              E) Parnasizm

 

4.    Çiçekler açtı, insanlar İyi şeyler düşünsün diye

Bu dizelerde aşağıdaki sanatların hangisi vardır?

A) Tecahül-i arif                      B) Hüsn-i ta’lil                 C) Teşhis                                  D) Leff ü neşr                 E) Teşbih

 

5. Aşağıdaki sanatçı-eser eşlemelerinin hangisi yanlıştır?

A)    Emile Zola – Gazap Üzümleri

B)    Moliere – Hastalık Hastası

C)    Goethe – Faust

D)    Baudelaire – Kötülük Çiçekleri

E)    Victor Hugo – Hernani

 

6.      –    Devrin şartlarını bahane ederek sosyal sorunlar yerine birey­sel konulara yöneldiler.

         –    Eserlerinde ağır ve süslü bir dil kullandılar.

         –    Batılı anlamda hikâye ve romanda başarılı eserler verdiler.

         –    Fransız edebiyatını taklit etmekle suçlandılar.

Yukarıda özellikleri verilen edebiyat dönemi hangisidir?

A) Tanzimat           B) Cumhuriyet                 C) Fecr-i Âti                  D) Servet-i Fünûn           E) Milli edebiyat

  

7.       Yâre haber saldım giderim diye

          Giderse karayı bağlarım demiş

          Gelsin nazar etsin gözüm yaşına

          Bahar suyu gibi çağlarım demiş

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

A)   11 ‘li hece ölçüsüyle söylenmiştir.

B)    Bir koşmadan alınmıştır.

C)    Redife yer verilmiştir.

D)    Lirik unsurlar içermektedir.

E)    2. dizede intak sanatına başvurulmuştur.

 

8.  Bu ikisi öğrenciler tarafından çok karıştırılıyor. Oysa öğrencilerimiz şunu bilmeliler: ………………….. bir düzyazı türü değildir. Yalnızca, herhangi bir konuda yazılmış bir eserin adını, yazarını, basım yeri ve yılını belir­tir. …………………ise önemli bir kişinin hayat hikayesinin anlatıldığı bir düz­yazı türüdür.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisi geti­rilmelidir?

A) Otobiyografi – Biyografi 

B) Eleştiri – Otobiyografi

C) Bibliyografya – Eleştiri    

D) Biyografi – Günlük

E) Bibliyografya – Biyografi

 

9.  Aşağıdaki dizelerden hangisi bir koçaklamadan alınmış olabilir?

A)  Ak süt iken kızıl kana karışıp

     Emr-i Hak’la coşup cevlâna geldim

B)  Karşıdan görünen ne güzel yayla

     Bir dem sürmedim giderim böyle

C)  Dinleyin bir güzel medhin edeyim

     Yiğide nisbetle yürüyüşlünün

D)  Yürün beyler cenge harbi çalınır

      Eyi kötü bu meydanda bilinir

E) Sefil baykuş ne gezersin bu yerde

     Yok mudur vatanın illerin hani

 

10.Türk şiirinde “hecenin beş şairi” diye bilinen şairler-dendir. Şiirlerinde Anadolu’yu, memleket sevgisini anlatmıştır. Anadolu’da ve İstanbul’da öğretmenlik yapan şair, uygulamaya çalıştığı memleket ede­biyatının felsefesini “Sanat” adlı şiirinde anlatır. “Han Duvarları” adlı şiiri ile bilinen şair; aşk, ölüm, hasret gibi temaları da işlemiştir.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fazıl Hüsnü Dağlarca                     

B) Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Arif Nihat Asya                               

D) Mehmet Akif Ersoy

E) Yahya Kemal Beyatlı

 

11. İslamiyet’ten önce, ölen insanların ardından duyulan acıyı dile ge­tirmek için ………………….. söylenirdi. Bu şiirler İslamiyet’ten sonra Halk ede­biyatında …………………….,  Divan edebiyatında ise …………………………. adı ile kendini gösterdi.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    sav – sagu – koşuk

B)    sav – ağıt – naat

C)    sagu – ağıt – mersiye

D)    koşuk – mersiye – koçaklama

E)    sagu – taşlama – hicviye

 

12.  İslamiyet’e geçiş döneminde eser veren şairler, hem aruzla hem heceyle şiir söylemiştir. Yusuf Has Hâcib mesnevi tarzında yazdı­ğı …………………………  adlı eserinde aruz veznini kullanırken, …………….………. Divan-ı Hik­mette hece ölçüsünü tercih etmiştir. Edip Ahmet Yüknekî ise “ha­kikatler eşiği” anlamına gelen  ………………………. adlı eserinde aruzu ve hece öl­çüsünü bir arada kullanmıştır.

Bu parçadaki bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi geti­rilmelidir?

A)    Kutadgu Bilig – Ahmet Yesevî – Atabetü’l Hakâyık

B)    Divanü Lügâti’t Türk – Kaşgarlı Mahmut – Mesnevi

C)    Kutadgu Bilig – Ahmet Yesevî – Divanü Lügâti’t Türk

D)    Risaletü’n Nushiyye – Ahmedî – Atabetü’l Hakayık

E)    Vesiletü’n Necat – Ali Şir Nevâî – Risaletü’n Nushiyye

 

13.  Tanzimat romanı, Batı özentisi içinde olmaya ve cariyelik kurumu­na eleştirel bir bakışla yaklaşır. Nitekim Sami Paşazade Sezai, bir romanında Dilber isimli bir cariyenin dramını gözler önüne serer. Dilber, yaşamı boyunca oradan oraya satılır, ezilir, mutluluğu tadamaz ve sonunda intihar eder.

Parçada sözü edilen roman, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sergüzeşt                                 

B) Aşkı-ı Memnu

C) Finten                                        

D) İntibah

E) Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

 

14.   I.    Fransız sembolistlerinden etkilenen Ahmet Haşim, dönemi­nin en önemli şairidir.

        II.    Ömer Seyfettin ve onunla aynı fikirleri paylaşan arkadaşları Se­lanik’te çıkardıkları Yeni Lisan dergisi etrafında birleşmişlerdir.

      III.    Halit Ziya Uşaklıgil; Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu gibi eserleri ile realist akımın o dönem için en güzel romanlarını edebiyat dünyasına kazandırmıştır.

      IV.    Kendilerinden önce yazılan şiirlerdeki şairaneliği, ölçüyü, me­cazları reddeden Orhan Veli, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat, Garip dergisi etrafında toplanmışlardır.

Numaralanmış cümlelerde, aşağıdaki edebi topluluklardan hangisinin önemli ismine yer verilmemiştir?

A) I. Yeniciler                         

B) Milli edebiyat              

C) Fecr-i Âti                            

D) II. Yeniciler                 

E) Servet-i Fünûn

 

15.  16. yüzyılın önemli şairlerindendir. Bektaşi geleneğinde şiirler ya­zan şair, İran şahlarına olan bağlılığı ile tanınır. Şiirlerinde vahdet-i vücud felsefesini dile getirmiştir. Anadolu halkını Osmanlılara kar­şı kışkırttığı, ayaklanmaya çağırdığı, belki de bu ayaklanmaya ön­cülük ettiği için, Sivas Valisi Hızır Paşa’nın emriyle tutuklanmış, düşüncelerinden vazgeçmeyeceği anlaşılınca da asılmıştır. Kadın

Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nef’î                                               

B) Pir Sultan Abdal

C) Hacı Bektaş Veli                             

D) Kaygusuz Abdal

E) Köroğlu

 

16.   “Silahlara Veda, Çanlar Kimin İçin Çalıyor, İhtiyar Adam ve Deniz” gibi önemli eserlerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mark Twain                 

B) Jack London               

C) Steinback

D) Faulkner                    

E) Hemingway

 

17.  A benim bahtiyarım

        Gönülde tahtı yârim

        Yüzünde göz izi var

        Sana kim baktı yârim

Bu dörtlük, başta aşk olmak üzere hemen her konuda yazılabilen bir Halk edebiyatı nazım biçimine örnektir. 7’li hece ölçüsü ile söylenir. Kafiye dizilişi aaxa’dır. İlk iki dize hazırlık dizeleridir ve bunla­rın son iki dize ile anlam bağlantısı olmayabilir. Asıl anlatılmak is­tenen son iki dizede verilir.

Yukarıda açıklaması ve bir de örneği verilen Halk edebiyatı nazım biçimi hangisidir?

A) Tuyuğ                         

B) Rubai                         

C) Mani

D) Güzelleme                 

E) Semai

 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Orhan EREN

Ana Sayfa

ÖSS Türkçe Soru Bankası  
ÖSS Edebiyat Soru Bankası
Edebiyat Deneme – 1
Edebiyat Deneme – 2
Edebiyat Deneme – 3
Edebiyat Deneme – 4
Edebiyat Deneme – 5
Edebiyat Deneme – 6
Edebiyat Deneme – 7
Edebiyat Deneme – 8
Edebiyat Deneme – 9
Edebiyat Deneme – 10
Edebiyat Deneme – 11
Edebiyat Deneme – 12
Edebiyat Deneme – 13
Edebiyat Deneme – 14

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.