Custom Search

Edebiyat Deneme Sınavı – 4

14 Ocak 2013

EDEBİYAT DENEME SINAVI – 4

1. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur?
A)  …………., bir sanatçının ya da eserin değerini ortaya koymak amacıyla yazılmış yazılardır. (Eleştiri)

B  ………….., yazarın herhangi bir konuda, bir düşünceyi belli kanıtlar kullanarak ispatlamaya çalıştığı gazete veya dergi yazılarıdır, (Makale)

C) Bir topluluk önünde belirli bir konuda yapılan etkili konuşmalara ……………. denir, (söylev)

D)Bir yazarın, başından geçen olayları anlattığı yazı türüne ……………… denir, (anı)

E) Gazete ve dergilerde yayımlanan, güncel konuları ele alan; kısa, nükteli yazılara ………………………. denir, (deneme)

2. Günümüz oyun yazarlarındandır. Çok sayıda ünlü yapıtı çevirerek dilimize kazandırmıştır. “Deli İbrahim” oyunuyla Türk Dil Kurumu ödülünü alan yazarın oyunları arasında “IV. Murat”, “Elif Ana”, “Kösem Sultan” ve “Bizans Düştü” sayılabilir.

Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tank Buğra         B) Turan Oflazoğlu             C) Necati Cumali              D) Haldun Taner     E) Behçet Necatigil

3. Tanzimat döneminde Nabizade Nazım’ın ruhsal betimlemeye ağırlık veren ………….adlı yapıtından sonra, Servet-i Fünun döneminde daha çok aşk üzerinde duran Mehmet Rauf’un psikolojik tahlillerde sanatının en yüksek noktasına çıkmasını sağlayan …………… adlı yapıtı, Türk romancılığının belli başlı basamaklarını temsil eder.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken yapıt adları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Karabibik – Araba Sevdası

B) Sergüzeşt – Nadide

C) Zehra – Eylül

D) Yaban – Mai ve Siyah

E) Ateşten Gömlek – Aşk-ı Memnu
4.Yaşar Kemal’le ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Cumhuriyet dönemi yazarlarındandır.

B) Sanat yaşamına şiirle başlamış, daha sonra öykü ve romana yönelmiştir.

C) Daha çok, romanlarıyla tanınmış, yapıtlarında Çukurova’yı konu edinmiştir.

D) Yapıtlarını oluştururken sözlü anlatım geleneğine ait ürünlerden yararlanmıştır.

E) “Yorgun Savaşçı” ve “Devlet Ana” tanınmış romanlarındandır.

 

5. Türk edebiyatında Ahmet Haşim’in Piyale, Cahit Sıtkı

                                                                                  I

Tarancı’nın Otuz Beş Yaş, Yahya Kemal’in   Eski Şiirin

                                  II                                                        III

Rüzgârıvla, Faruk Nafiz Çamlıbel’in  Sebil ve Güvercinler ile

                                                                                           IV

Ziya Osman Saba’nın  Çoban Çeşmesi adlı yapıtları ünlü şiir

                                                             V

kitaplarına örnek olarak gösterilebilir.

Bu cümlede numaralanmış yapıtlardan hangileri birbiriyle yer değiştirirse bilgi yanlışı giderilmiş olur?

A) I. ile  II.                B) I. ile IV.              C) II. ile III.             D) III. ile V                E) IV ile V.

 

6. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Namık Kemal’in “İntibah” adlı yapıtı edebiyatımızdaki ilk edebi roman örneğidir.

B) Hüseyin Rahmi Gürpınar, “Çalıkuşu” adlı yapıtında idealist bir öğretmenin yaşadıklarını anlatır.

C) “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” adlı roman, Peyami Safa’nın hayatıyla benzerlikler taşımaktadır.

D)Tarık Buğra, “Küçük Ağa” adlı yapıtında Kurtuluş Savaşı yıllarını işlemiştir.

E) Recaizade M. Ekrem’in “Araba Sevdası” adlı yapıtı edebiyatımızdaki ilk realist roman örneğidir.
7. Namık Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tiyatroyu halkı eğitmek için kullanmıştır.

B) Halka kendi diliyle seslenmeyi amaçlamıştır.

C) Şiirlerinde “vatan, özgürlük, eşitlik” gibi konuları işlemiştir.

D) Bizde eleştiri türünün ilk örneğini vermiştir.

E) Edebiyatımızdaki ilk yerli romanı yazmıştır.

 

8. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen sanatçıyla ilgili değildir?

A)  “Muhakemetü’l Lügateyn” ve “Mecalisü’n Nefais” adlı yapıtlar onun tarafından oluşturulmuştur. (Ali Şir Nevai)

B)  Düşüncelerini özgürce dile getirmiş, softa görüşlerle alay eden şathiyeler yazmıştır. (Kaygusuz Abdal)

C)  Aşk ve doğa üzerine söylediği şiirlerini sade ve duru bir Türkçeyle dile getirmiştir. (Karacaoğlan)

D)  Yerbiliminden ruhbilimine kadar birçok alandaki bilgileri ansiklopedik özellikteki “Marifetname” adlı yapıtında ele almıştır. (Erzurumlu Emrah)

E)  Hoşgörüsüyle insanların ilgisini çekmiş, “Mesnevi” adlı yapıtında dini ve tasavvufi öğütlerle hikâyelere yer vermiştir. (Mevlana Celaleddin-i Rumi)

 

9. Divan Edebiyatı’nda, yergi şiirlerine hicviye adı verilir.

                  I                                         II                   III

Bu şiirlerin en başarılı örneklerini “Siham-ı Kaza” adlı

                                                                                   IV

yapıtıyla Nabi ortaya koymuştur.

                      V

Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.                   B) II.                      C) III.                  D) IV.                 E) V

 

10.      Der ki Ömer ben bir merdim

           Tazelendi eski derdim

           Sen bir kuzu ben bir kurdum

           Seni benden sakınırım

Bu dizeler biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdaki şiir biçimlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Şarkı              B) Koşma            C) Semai       D) Destan            E) Tuyuğ
11.     I. Yapıtlarda biçimsel güzelliğe önem verilmiştir.

         II. Gözlem ve belgelere önem verilmiştir.

        III.  “Sanat, sanat içindir.” görüşü benimsenmiş ve olaylar tarafsız bir gözle anlatılmıştır

 Yukarıda numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen edebiyat akımı ve bu akımın temsilcisi aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Romantizm – Goethe

B) Sembolizm – Baudelarie

C) Realizm – Balzac

D) Sürrealizm – Andre Breton

E) Klasisizm – Moliere

 

12. Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizelerde uyak (kafiye) kullanılmamıştır?

A)  Sırdır anılarımda hâlâ sır çocukluğum

     Hep böyle şaşkın şaşkın bakınır çocukluğum

B)  Ey yakm insanları bu ıraksı diyarın

     Beni bileceksiniz, sarın çevremi, sarın

C)  Varsın üstüme tek tek kapansın dış kapılar

     Kale mahkûmu gibi sarsın beni dört duvar

D)  Kimsenin efendisi değilsin köylerde

     Her şeyin kölesisin şehirlerde

E)  Zor bu düşten kurtuluş, pek dalmasam derine

    Ama teğet geçilmez eski bayram yerine

 

13.   Gitmekle bitmiyor umman

       Sular azgın, tekne delik

       Ah bu dağlar, ah bu duman

       Yolunu şaşırdı geyik

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B) Çapraz uyak düzeniyle oluşturulmuştur.

C) Tam ve zengin uyağa yer verilmiştir.

D) Redif kullanılmıştır.

E) Ulama vardır.

 

14. Divan edebiyatının en çok kullanılan nazım biçimi olan gazelin ……………….

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse bilgi yanlışı ortaya çıkar?

A) şairin mahlasının geçtiği son beytine “matla” denir

B) en güzel beytine “beytü’l gazel” denir

C) beyit sayısı 5-15 arasında değişir

D) bütün beyitlerinde aynı söyleyiş güzelliği varsa bu gazele “yek-avaz” denir

E) beyitleri arasında konu bütünlüğü bulunma koşulu yoktur

 

15. Tanzimat’la birlikte başlayan eski-yeni çatışması, edebiyat alanında yeninin galip gelmesi ve 19. yüzyılın sonuna doğru yenilikçi gençlerin Servet-i Fünun dergisi 

                                     I

etrafında toplanmaları ile sonuçlandı. Derginin başyazarı

Ziya Paşa idi. Sanat sanat için görüşünün hâkim olduğu bu

      II                                 III

toplulukta sanatçılar ağır bir dil   kullanılmış yapıtlarında

                                                      IV

bireysel konulara yer vermişlerdir.  

            V

Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.           B) II.             C) III.          D) IV.         E) V.

 

16. “Sefiller” adlı roman, İspanyol yazar Cervantes

             I                          II              III                           IV

tarafından kaleme alınmıştır.

Bu yapıt, dünya edebiyatında     modern romanın ilk örneği olduğu için önemlidir.  

                                                                                            V

Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 

A) I.           B) II.            C) III.          D) IV.         E) V.

 

17. Klasik akıma bağlı sanatçılar arasında özellikle lirik şiir

            I                                                                                              II

türünde ürün vermiş bir sanatçı da Lamartine‘dir. Bu akımın

                                                                            III

dram türündeki önemli bir temsilcisi de Victor Hugo’dur.

   IV                                                                                    V

Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.           B) II.             C) III.          D) I

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Orhan EREN

ÖSS Türkçe Soru Bankası  
ÖSS Edebiyat Soru Bankası
Edebiyat Deneme – 1
Edebiyat Deneme – 2
Edebiyat Deneme – 3
Edebiyat Deneme – 4
Edebiyat Deneme – 5
Edebiyat Deneme – 6
Edebiyat Deneme – 7
Edebiyat Deneme – 8
Edebiyat Deneme – 9
Edebiyat Deneme – 10
Edebiyat Deneme – 11
Edebiyat Deneme – 12
Edebiyat Deneme – 13
Edebiyat Deneme – 14

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.