Custom Search

Edebiyat Deneme Sınavı – 5

14 Ocak 2013

EDEBİYAT DENEME SINAVI – 5

01.  Aşağıdakilerin hangisinde söz konusu yazı türü yanlış tanımlanmıştır?

 A)     Fıkra: Gazete ve dergilerin belli sütunlarında, belli bir düşünceyi açıklayıp savunmak, kanıtlamak amacıyla oluşturulan yazı türüdür.

 B)    Eleştiri; Bir sanat ya da düşünce yapıtının özünü, yapısını sanat ve toplumsal düşünce içindeki yerini, gerektiğinde belgeler ve örneklerle ele alan yazı türüdür.

 C)    Deneme: Herhangi bir konuda, kesin sonuçlara varmayan, yazarın kişisel görüşlerinin ön planda olduğu, okuru düşünmeye yönelten yazı türüdür.

 D)    Röportaj: Bir olayı, durumu, bir gerçeği araştırma, inceleme, gezip görme, soruşturma yöntemiyle ele alıp yansıtan yazı türüdür.

E)    Otobiyografi (özyaşamöyküsü): Tanınmış bir kişinin kendi yaşamını anlattığı yazı türüdür

 

02.  Türk öykü ve romanında toplumsal gerçekçiliğin öncülerindendir. Edebiyata şiirle girmiş, 1930 son­rasında çalışmalarını öykü ve romanda yoğunlaş­tırmıştır. Gözleme dayalı, konularını toplumsal bozuk­luklardan, Anadolu yaşamından aldığı öykülerinde, ezilen insanların acılarını, eşitsizliklerini işlemiştir. Şiirlerini “Dağlar ve Rüzgâr”da toplayan sanatçının “Değirmen”, “Kağnı” öyküleri; “Kuyucaklı Yusuf ise romanları arasında öne çıkan yapıtlarındandır. Kırklareli dolaylarında tam olarak aydınlanamamış bir cinayete kurban gidişi, oldukça acı bir son olmuştur. Sanatçı, yazın dünyamız için erken yitirilmiş bir değerdir.

 Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangi­sidir?

A)     Necati Cumalı

B)     Sabahattin Ali

C)     Orhan Kemal

D)     Kemal Tahir

E)     Halikarnas Balıkçısı

 

03.  Dönemin Batılı anlamda nitelikti ilk roman örneklerini vermiştir. Bu açıdan Türk romanının kurucusu olarak değerlendirilir. Realizm ve natüralizmin etkisindeki sa­natçının öykü ve roman tekniği oldukça sağlamdır. Ahmet Cemil, Lamia, Adnan Bey, Firdevs Hanım, Bihter onun yapıtlarında kimlik bulmuş kahramanlar­dan bazılarıdır.

 Bu parçada sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A)            Recaizade Mahmut Ekrem

B)           Mehmet Rauf

C)           Halit Ziya Uşaklıgil

D)           Hüseyin Rahmi Gürpınar

E)           Nabizade Nazım

  

04.  Kemal Tahir’le ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Kahramanları, gerçekçi olmalarının yanı sıra duy­gusal nitelikler de taşır.

B) Kendisine özgü bir dili ve anlatımı vardır; ayrıca halk deyişlerine geniş yer verir,

C)  “Cumhuriyet Dönemi”ndeki siyasal savaşımları, ağa-köylü-işçi ilişkilerini, hapishane yaşamını ele almıştır.

D)  Öykülerinden “72. Koğuş”; romanlarından “Hanım’ in Çiftliği” yazın dünyasında yankı uyandırmış yapıtlardır.

E)   Sanat yaşamına önce şiirle başlamış, sonra öykü ve roman yazmıştır,

 

05.  Türk edebiyatında Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Talat

                                                                            I

ve Fitnat, Namık Kemal’in İntibah, Ahmet Mithat

                                                           II

Efendi’nin Küçük Şevler, Nabizade Nazım’ın Karabibik .

                                 III                                                           IV

Samipaşazâde Sezai’nin Letaif-i Rivayet adlı yapıtları

                                                           V

alanlarında “ilk olma” özelliğine sahiptir.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış yapıtlardan hangilerinin yerleri değiştirilirse bilgi yanlışı gide­rilmiş otur?

 A)  I. ve II.        B)  I. ve IV.     C)  II. ve III    D)  III. ve V.      E)  IV. ve V.

 

06. Mehmet Akif Ersoy’la ilgili aşağıda verilen bilgiler­den hangisi yanlıştır?

A)   Şiirlerinde Kurtuluş Savaşını anlatmıştır.

B)   Manzum hikâye türünde şiirleri vardır.

C)   Hece ölçüsünü hiç kullanmamış, bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.

D)   Bazı şiirlerinde, toplum yaşamındaki çöküntüleri işlemiştir.

E)   Aruzu, Türkçeye büyük bir ustalıkla uygulamıştır.

  

07.  Namık Kemal’in, edebiyatımızda gerçekleştirdik­leri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 A)      Realizmden etkilenmiş, buna bağlı olarak yapıt­larında gerçekçi bir anlayış sergilemiştir.

B)       Yapıtlarında özellikle vatan, millet, hürriyet kav­ramlarını ele almıştır.

C)       Sahnelenmiş ilk tiyatro yapıtını (Vatan yahut Silistre) yazmıştır.

D)       Tiyatro, roman, şiir türlerinde eserleri vardır.

E)        Sanatı halkı uyandırmak için bir araç olarak görmüştür.

  

08.  Mehmet Akif. Tanzimat edebiyatımızın bu önemli ismi, şiiri

              I                                                              II

düzyazıya yaklaştırmış, aruzu Türkçeye başarıyla uygulamış,

              III                                                              IV

şiirlerini “Safahat” adlı, kitapta toplamıştır.  

                 V

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? 

 A)  I.           B)  II.           C)  III.          D)  IV.           E)  V.

  

09. Nesirden çok nazmın önem kazandığı divan edebiya­tında bazı ürünler sanatçılarıyla özdeşleşmiştir  âdeta.

Şeyhi’nin’ Harname“si, Süleyman Çelebi’nin

                                 I

Mevlid’i, Nefî’nin “Şikâyetname“si, Baki’nin “Kanuni

      II                                        III                                            IV

Mersiyesi“,  Şeyh Galip’in “Hüsn ü Aşk“ı bunların

                                                                 V

yalnızca birkaçı.

 Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır ?

 A)  I.        B)  II.         C)  III.            D)  IV.     E)  V.

  

10.  Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen kişiyle ilgili değildir?

 A)  Dîvan ü Lügati’t Türk, çeşitli Türk lehçelerinin ansiklopedik bir sözlüğü görünümünde olup Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır. (Kaşgarlt Mahmut)

B)    Dört ayrı “Divan”ı ve üç mesnevisi vardır; ayrıca Mecalis’ün Nefais adlı yapıtı Türk edebiyatının ilk şairler tezkiresidir. (Ali Şir Nevai)

C)    Özellikle Önasya toplumlarının geçmişi çok eski­lere uzanan konularından biri olan “Leyla ile Mec-nun”u divan edebiyatına kazandırmıştır, (Fuzuli)

D)    Nefeslerinin çoğuna gizli, hiciv-mizah motifti te­kerlemeler katarak ham sofularla alay etti. “Budalanâme” düzyazı eserlerinin başında gelir. (Kaygusuz Abdal)

E)   17. yüzyılda, âşık edebiyatının en ünlü adlarından olup güzellemeleriyle ünlü olan ozanın Toroslarda yaşadığı  bilinmektedir. (Köroğlu)

  

11.  Aşağıdakilerden hangisinde verilen dizelerde uyak (kafiye) kullanılmamıştır?

 A)      İlkbahar yaz derler

            Şirin söze naz derler

B)      Karanfil oylum oylum

           Geliyor seîvi boylum

C)      Deniz görünüyor kuleden

          Beni sana kul eden

D)     Gevheri der benim meylim sendedir

          Bende suç yok hep kabahat sendedir

E)      Bir yoldu parıldayan gümüşten

         Gittik … Bâhs açmadık dönüşten

  

12.   I. Ay doğar aşmak ister

         II. Al yanak yaşmak ister

         III. Benim bu deli gönlüm

         IV. Yâre kavuşmak ister

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 A) 7’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.

B) Tüm dizelerde uyak kutlanılmıştır.

C)  III. dize dışındaki dizelerde redif kullanılmıştır.

D)  I., II. ve IV. dizelerde ulama vardır.

E)  Uyak örgüsü “a a x a” biçimindedir.

 

13.  Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı-yapıt eşleştir­mesi yanlış yapılmıştır?

A)  Ali Şir Nevai – Risatet’ün Nushiyye

B)  Ahmet Yesevi – Divan-ı Hikmet

C)  Edip Ahmet – Atabet’ül Hakaytk

D) Evliya Çelebi – Seyahatname

E) Şeyhi – Harname

 

14.   Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından

        Bir tel saç onun kaldı bütün hatırasından

        Hâlâ duyarım bin sızı ben her yarasından

        Bir tel saç onun kaldı bütün hatırasından

 Bu dizeler aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisin­den alınmış olabilir?

A)  Şarkı                 B)  Kaside        C) Terkib-i Bent            D) Müstezat              E)  Rubai

 

15. Don Kişot adlı  roman   Cervantes tarafından kaleme

            I                            II                 III

alınmıştır. Bu yapıt, o dönemde ispanya’da çok yaygın olan

şövalye romanlarını yermek amacıyla yazılmıştır. 1600’lü

                     IV

yıllarda iki cilt halinde yazılan Don Kişot, işle­vini yitirmiş bir düzeni geri getirmenin olanaksızlığını vurgulayan ilk tragedya

                                                                                                                                                                                                                                               V

olduğu için önemlidir.

Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 A)  I.     B) II.     C)  III.     D)  IV.    E)  V.

  

16.   Klâsik akıma bağlı sanatçılar arasında klasisizmin

              I

ilkelerini trajediye ilk kez uygulayan Corneile‘dir.

                         II                                                    III

Trajedi türünü yeni ilkelerle donatıp yepyeni bir

 

görünüm kazandıran da Racine‘dir. Aristophanes ise bu

                                                        IV                           V

türün Eski Yunan’daki en önemli sanatçılarındandır.

 Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 A)  I.     B)  II.     C)  III.     D)  IV.      E)  V.

  

17. Aşağıdakilerin hangisinde belirtilen özellik, birlikte verilen akımla ilgili değildir?

 A) Gözlemin yanı sıra deneye de başvurma (Natüralizm)

B)  Bir şeyi anlatmaktan çok onu sezdirmeyi amaçlama (Pamasizm)

C)  İnsan ve toplum gerçeklerini gözlem ve belgelerle verme (Realizm)

D)  Trajedi ve komedinin tüm kurallarını yıkarak drama ağırlık verme (Romantizm)

E)  Bilinçten ve dış gerçeklikten kurtulup bilinçaltına yönelme

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Orhan EREN

ÖSS Türkçe Soru Bankası  
ÖSS Edebiyat Soru Bankası
Edebiyat Deneme – 1
Edebiyat Deneme – 2
Edebiyat Deneme – 3
Edebiyat Deneme – 4
Edebiyat Deneme – 5
Edebiyat Deneme – 6
Edebiyat Deneme – 7
Edebiyat Deneme – 8
Edebiyat Deneme – 9
Edebiyat Deneme – 10
Edebiyat Deneme – 11
Edebiyat Deneme – 12
Edebiyat Deneme – 13
Edebiyat Deneme – 14

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.