Custom Search

Edebiyat Deneme Sınavı – 6

14 Ocak 2013

EDEBİYAT DENEME SINAVI – 6

1.  Dağların boğuştuğu bu kayalık diyarda Çoruh,

      uyur suyuna bir ışık damlamadan

Bu dizelerde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir edebi sanat vardır?

A)   Herkesçe bilinen bir olaya işaret edilmiştir.

B)   Şair, bir anlam inceliği oluşturmak için bildiğini bilmez görünmüştür.

C)   Cansız varlıklara insana ait özellikler yüklenmiştir.

D)   Bir söz, birden fazla anlama gelecek biçimde kullanılmıştır.

E)   Karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır.

2.  Deneme ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)   İnsanı ilgilendiren her şey deneme konusu olabilir.

B)   Kişisel görüş ve düşüncelerin anlatıldığı yazı türüdür.

C)   Deneme yazarı okurla sohbet ediyormuşçasına bir hava içerisindedir.

D)   Denemelerde öne sürülen görüş, kesin ve değişmez bir sonuca bağlanır.

E)   Deneme öznelliğin en ağır bastığı yazı türlerinden biridir.
3.  Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi edebiya-tının özelliklerinden biri değildir?

A)   İlk dönemde ağır olan şiir dili, ikinci dönemde giderek sadeleşmiştir.

B)   Genellikle aruz ölçüsü kullanılmış fakat hece de denenmiştir.

C)   Yazılan eserlerin çoğu ilk örnekler olduğu için teknik bakımından zayıftır.

D)   Şiirlerde parça bütünlüğü yerine konu bütünlüğü esas alınmıştır.

E)   Bu dönemde edebiyatımıza Batı edebiyatından pek çok tür getirilmiştir.

4.  (I)    1941 yılında Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday “Garip” adlı bir kitap yayımladılar. (II)    Garipçilerin şiiri, konusunu sıradan insanın yaşamından almalıdır. (III) Garipçilere göre hece ölçüsü de aruz ölçüsü de gereksizdir. (IV) Her türlü söz ve anlam sanatları bırakılmalıdır. (V) Garip akımını temsil eden bu üç şair, bütün eserlerinde Garip hareketine bağlı kalmışlar ve eskiye ait her şeyin karşısında durmuşlardır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

A)  I.          B)  II.          C)  III.         D)  IV.           E)  V.  

 

5.    Uçun kuşlar uçun burda vefa yok;

       Öyle akarsular, öyle hava yok;

       Feryadıma karşı aks-i seda yok;

       Bu yangın yerine soğuk kül vardır.

Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü özellikler görülmektedir?

A) Didaktik         B) Lirik   C) Satirik         D) Dramatik        E) Pastoral
6.  Divan edebiyatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır?

A)   Toplumsal konulara ağırlık verilmemiştir.

B)   Din ve tasavvufla ilgili konulara yer verilmiştir.

C)   Manzum eserlerden çok “nesir” türünde eser verilmiştir.

D)   Eserlerde içerikten çok söyleyişe önem verilmiştir.

E)   Şiirlerde başlık kullanılmamıştır.

7.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde verilen sanatın örneği yoktur?

A)   Ateşten kızaran bir gül arar da Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi (Hüsn-i taiil)

B)   Ne Mecnun ne Kerem bir çare buldu Ayrılık her aşkın kaderinde var  (Telmih)

C)   Neden böyle düşman görünürsünüz Yıllar yılı dost bildiğim aynalar   (Tezat)

D)   Mor menekşe boyun eğmiş Eğilmiş yaprağı suya değmiş (Kapalı istiare)

E)   Evvel bahar yaz ayları gelince Akar boz bulanık neden dereler  (Mübalağa)

8.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde uyak kullanılmamıştır?

A)   Ne güzeldir sanat, kültür

      Gül açar tezhip, minyatür

B)   Güle benzer tatlı bakış

      Aşktır kalpten kalbe akış

C)   Duy mutluluk sevincini

      Güller açmış çini çini

D)   Gül yazıyor, gül okuyor

     Tezgâhında gül dokuyor

E)   Üveyik kanatlarına yayılan

      İnsana sevdiğini bulduran

 

9.    * Aşk, sevgi, tabiat, kahramanlık konuları işlenir.

       * Ozanlar tarafından şölenlerde kopuz eşliğinde söylenir.

       * Sözlü edebiyat geleneğinin ürünüdür.

       * Dörtlüklerde aaab uyak örgüsü vardır.

Bu özellikler aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisine aittir?

A) Koşma        B) Sagu       C) Sav      D) Koşuk      E) Destan

10.  Edebiyatımızda ilk yerli roman, Şemsettin Sami’nin, Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’tır. Sonra Ahmet Mithat Efendi 

                                                                                                                                               I

Sergüzeşt‘i Namık Kemal, ilk edebi roman kabul edilen

              II

         İntibah’ı yazmıştır. Bu öncü yazarlardan sonra Recaizade

            III

        Mahmut Ekrem, Araba Sevdası’nı  Sami Paşazade Sezai,

                                                IV

        Hasan Mellah’ı yazmıştır,

                      V

Bu parçadaki numaralanmış yapıtlardan hangileri birbiriyle yer değiştirirse bilgi yanlışı giderilmiş olur?

A)  I. ve II.           B)  II. ve III.          C)  I. ve IV.       D)  II. ve V.          E)   III. ve V.

 

11. Mehmet Akif Ersoy’la ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)   Eserlerinde vatan sevgisi,  din ve ahlak gibi konuları işlemiştir.

B)   Bütün eserlerinde aruz ölçüsünü başarıyla kullanmıştır.

C)   Haluk’un Defteri, Rübab-ı Şikeste gibi şiirleriyle tanınır.

D)   Eserlerinde realist akımın etkileri görülmektedir.

E)   Şair, şiirlerini “Safahat” adlı eserinde toplamıştır.

12.  Türkler X. yüzyılda İslamiyeti benimsemiş, bu kültürün etkisiyle XI. yüzyıldan itibaren önemli ürünler vermiştir. Bunlardan biri de XI. Yüzyılda………………………………..tarafından yazılan ………………………………….. adlı eserdir. “Mutluluk veren bilgi” anlamına gelen bu eser, iyi bir devlet yöneti¬minin ilkelerini anlatır. Aruz ölçüsüyle, beyit birimiyle yazılan eser, mesnevi nazım şekline sahiptir. Öğretici özellikleri olan eser, 6645 beyitten oluşur.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıda-kilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?

A)   Yusuf Has Hacip – Kutadgu Bilig

B)   Kaşgarlı Mahmut – Divanü Lügati-it-Türk

C)   Edip Ahmet Yükneki – Atabetü’l-Hakayık

D)   Divan-ı Hikmet – Ahmet Yesevi

E)   Dede Korkut – Kitab-ı Dede Korkut

 

13.  (I) ingiliz yazar Goethe, dünya edebiyatının en büyük yazarlarından biridir. (II) “Genç Werther’in Istırapları” adlı romanıyla ünü bütün Avrupa’ya yayılmıştır. (III) Şiir, tiyatro, roman gibi çeşitli türlerde eserler vermiştir. (IV) Romantizm hareketinin başında bulunmuştur. (V) Faust adlı büyük dramında hayat felsefesini işlemiştir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A)  I.          B)  II.           C)  III.           D)  IV.           E)  V.

 

14.  Çoğunlukla üçer ya da dörder dizeli bentlerden ve her bendin sonunda tekrarlanan “bağlama” ya da “kavuştak” denilen nakarat dizelerinden oluşur. Ölçüleri genellikle 7’li, 8’li veya 11 ‘li hece ölçüsüdür. Uyak düzeni ise çeşitli olabilir. Ezgilerine, konularına ve bentlerdeki dize sayılarına göre gruplandırılabilir.

Bu parçada sözü edilen Halk edebiyatı nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Destan               B) Türkü                   C) Semai         D) Ağıt                   E) Varsağı

 

15.  XX. yüzyıl Fear-i Ati edebiyatı şairlerindendir. Fecr-i Aticiler dağıldıktan sonra, Dergâh dergisinde, Yeni Mecmua’da yayımladığı şiirlerinde şiir dilini sadeleştirdiği görüldü; böylece XX. yüzyıl şiirimizde bağımsız bir imza olarak yer aldı. Hepsi de aruzla yazılmış, aşk ve tabiat temalarını işleyen, sembolizm akımı anlayışına uygun şiirlerinde hayale ve müziğe büyük değer verdi. “Piyale” ve “Göl Saatleri” şiirlerini topladığı iki önemli eseridir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Cenap Sahabettin

B)   Yahya Kemal Beyatlı

C)   Fazıl Hüsnü Dağlarca

D)   Ahmet Haşim

E)   Tevfik Fikret

16.  1879 Yunan Savaşı sırasında, “Ben bir Türk’üm!” diye seslenen Mehmet Emin Yurdakul, ülkede ulusal bir akımın yayıldığını haber veriyordu. 1911’de Selanik’te çıkan “Genç Kalemler” dergisi çevresinde toplanan Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp, ………………………………….. temsilcileri oldular.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)   Milli Edebiyat

B)   Tanzimat Dönemi edebiyatı

C)   Fecr-i Âti edebiyatı

D)   Cumhuriyet Dönemi edebiyatı

E)   Servet-i Fünûn edebiyatı

 

17.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır?

A)   Köroğlu ve Dadaloğlu, koçaklama türündeki şiirleriyle tanınmış halk ozanlarıdır.

B)   Yunus Emre, şiirlerini sadece hece ölçüsüyle söylemiş saz şairlerinden biridir.

C)   Dini-tasavvufî Halk edebiyatı şairleri, duygu ve düşüncelerini ilahi, nefes, deme, devriye, nutuk, sathiye gibi türler içinde işlemişlerdir.

D)   Sözlü edebiyatın ilk örneklerinden olan “sagu”, Halk edebiyatında “ağıt” adını alır.

E)  Anonim Halk edebiyatı ürünleri mani, türkü, ninni, bilmece, atasözü, masal, destan, Karagöz ve ortaoyunudur

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Orhan EREN

Ana Sayfa

ÖSS Türkçe Soru Bankası  
ÖSS Edebiyat Soru Bankası
Edebiyat Deneme – 1
Edebiyat Deneme – 2
Edebiyat Deneme – 3
Edebiyat Deneme – 4
Edebiyat Deneme – 5
Edebiyat Deneme – 6
Edebiyat Deneme – 7
Edebiyat Deneme – 8
Edebiyat Deneme – 9
Edebiyat Deneme – 10
Edebiyat Deneme – 11
Edebiyat Deneme – 12
Edebiyat Deneme – 13
Edebiyat Deneme – 14

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.